Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

NP PARTI 1: Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Akú úlohu hrá participácia?

participaciaParticipácia a zapájanie relevantných aktérov do verejných politík je jedným z pilierov Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorá patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov. Participácia je jedným z nástrojov budovania dôvery verejnosti v politikov a inštitúcie verejnej správy (VS), zvyšovania transparentnosti, ako aj posilňovania udržateľnosti verejných politík. Na tvorbe politík, plánov, programov a právnych predpisov sa čoraz viac zúčastňuje verejnosť. Účasť verejnosti prispieva k výmene informácií a skúseností, podporuje pochopenie pre iné názory a koordináciu záujmov, zvyšuje kvalitu a transparentnosť rozhodnutí, akceptáciu, zrozumiteľnosť a dosledovateľnosť rozhodnutí, posilňuje identifikáciu občanov a záujmových skupín s rozhodnutiami a s prostredím, ktoré ich obklopuje, vytvára široký prístup k formovaniu názorov, znižuje náklady na implementáciu verejných politík a prostredníctvom toho optimalizuje použitie verejných zdrojov.

Zrealizované aktivity ÚSV ROS v oblasti podpory participácie

 • Schválený materiál Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, ktorý zakotvil 4 základné scenáre účasti verejnosti (uznesenie vlády SR č. 645/2014).
 • Na portáli open.slovensko.sk bola spustená elektronická hromadná žiadosť (január 2016).
 • Do právneho poriadku SR boli zakotvené inštitúty Predbežná správa a Správa o účasti verejnosti (máj 2016).
 • Realizuje národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI I.) cez OP Efektívna verejná správa (apríl 2017).
 • Presadil dopytovo orientované výzvy pre mimovládne neziskové organizácie na podporu participatívnej tvorby verejných politík a občianskej informovanosti v rámci OP EVS (máj 2017).

Východiská pilotnej schémy

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Prostredníctvom akčných plánov, schvaľovaných uzneseniami vlády SR, splnomocnenec manažuje dve základné agendy – „Iniciatíva pre otvorené vládnutie" a „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku“. Úloha 48 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 zaviazala ÚSV ROS podporovať partnerstvo a dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, čoho výsledkom bol vznik samostatného národného projektu s názvom Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý zabezpečil podmienky a cielene budoval predpoklady, navrhoval kroky a zavádzal riešenia, zamerané na podporu participácie a participatívnej tvorby verejných politík. Národný projekt zvolil komplexný prístup, ktorý sa zameral na teoretickú ako aj praktickú stránku participatívnej tvorby verejných politík.

 • Teoretickú časť predstavoval súbor činností zameraných na analyticko, metodicko, legislatívnu podporu zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe verejnej správy.
 • Praktickú časť projektu, ktorá vedome vytvárala priestor pre tvorbu partnerstiev medzi subjektami verejnej správy a mimovládnymi organizáciami, ktoré spoločne zabezpečia proces zapojenia verejnosti do konkrétnych verejných politík, predstavovala pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík.

NP PARTI - Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začal dňa 15. apríla 2017 realizovať národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, skrátene projekt národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI). Projekt, ktorého realizácia trvala do 31.augusta 2020, bol financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa. Cielene budoval predpoklady, navrhoval kroky, zavádzal riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Projekt sa realizoval ako jedna komplexná aktivita, ktorá bola vnútorne členená na dve podaktivity:

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavovala praktickú časť projektu. Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov ÚSV ROS (PDF, 369 kB), realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS) a konkrétnou mimovládnou organizáciou vzniklo dvanásť participatívne tvorených verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testovali rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavilo širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Pilotná schéma bola súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavovala druhú časť projektu. Súčasne vytvorila priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavovala „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“.

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe predstavovala teoretickú časť projektu, ktorá bola zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bola budovaná verejne dostupná znalostná báza a záverečná analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík. Samostatný blok činností predstavoval vznik a testovanie nového vzdelávacieho programu s názvom "Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”, zameraný na posilnenie poznatkov, zručností a postojov, potrebných pre zavádzanie participácie do praxe verejnej správy, ako aj činnosti zamerané na tému budovania kapacít pre podporu zavádzania partcipácie.

Čo priniesla realizácia národného projektu NP PARTI?

Realizácia národného projektu z pohľadu monitorovacích správ

Realizácia národného projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov

Odporúčania

 • podporiť zvyšovanie participácie verejnosti na tvorbe právnych predpisov vypracovaním metodiky pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri zapájaní verejnosti do ich tvorby,
 • podporiť proces budovania kapacít v prostredí VS v oblasti participácie:
  • vytvoriť nové organizačné zložky alebo pracovné pozície manažérov/koordinátorov participácie pre oblasť dizajnovania, riadenia, monitoringu a vyhodnocovania participatívnych procesov v prostredí VS;
  • presadiť do Katalógu pracovných miest vo VS pracovnú pozíciu manažér/koordinátor participácie;
  • zaviesť vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných politík pre štátnych zamestnancov (hlavne pre tých, ktorých pracovnou náplňou je tvorba stratégií a štátnej politiky);
  • podporiť proces budovania kapacít na strane pracovníkov miestnej a územnej samosprávy v integrovaných skupinách so zástupcami občianskej spoločnosti formou špecializovaných informačných podujatí, moderných školiacich formátov a hybridných foriem vzdelávania;
  • realizovať nové pilotné schémy podporujúce princípy partnerstva, kvalitného dialógu a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík;
 • podporiť vznik rôznych „komunít praxe“ (Community of practice) s cieľom zdieľania skúseností, poznania a vzájomného učenia sa v konkrétnych oblastiach (Participácia a enviromentálne výzvy, Participácia a budovanie komunít atď.),
 • podporiť tvorbu príručiek, časopisov, kníh a publikácií, špecializovaných podcastov, mediálnych formátov, dokumentárnych filmov, súťaží, webstránok a softvérových aplikácií zameraných na popularizáciu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík,
 • podporiť, testovať a zavádzať do praxe nové metodické postupy zapájania verejnosti vrátane tvorby nových príručiek, školiacich a tréningových programov a prispôsobovať ich potrebám jednotlivých cieľových skupín, inštitúcií alebo úrovní verejnej správy,
 • podporiť tvorbu verejných politík v partnerstve a vzájomnom dialógu s verejnosťou prostredníctvom dopytovo orientovaných a národných projektov,
 • pokračovať vo výskumnej a analytickej činnosti v oblasti zapájania verejnosti do tvorby politík, ako aj nových trendov v zahraničí pri zabezpečení transferu poznatkov do praxe VS,
 • pripravovať študentov vysokých škôl na prácu vo verejnom sektore presadzovaním nových vzdelávacích konceptov, zameraných na otvorené vládnutie a zapájanie verejnosti,
 • do osnov základných a stredných škôl vložiť vzdelávanie o možnostiach zapájania žiakov a študentov do rozhodovacích procesov na úrovni školy a mesta,
 • financovať dotačné programy pre participatívne rozpočty na základných a stredných školách, ako aj dotačné programy, využívajúce participatívne rozpočtovanie ako nový nástroj rozvoja obcí, miest, klastrov obcí a regiónov.

Pokračujúce aktivity pre podporu participácie

Úrad pripravuje pokračovanie národného projektu, ktorý vychádza z predchádzajúcich zistení a identifikovaných problémov. Projekt zabezpečí:

 • realizáciu nových pilotných schém participatívnej tvorby verejných politík,
 • tvorbu nových pracovných miest manažérov a koordinátorov participácie v prostredí VS,
 • systematické vzdelávanie zamestnancov VS v oblasti participatívnej tvorby verejných politík,
 • zavádzanie inovatívnych postupov zapájania verejnosti do praxe VS,
 • podporu dvojročného procesu Európskej komisie zapájania verejnosti do dialógov o Budúcnosti Európy,
 • šírenie dobrej praxe z NP PARTI I. a presadzovanie jeho výstupov do praxe,
 • budovanie komunít praxe, svojpomocných sietí a platforiem pre podporu participácie,
 • cielené posilňovania informovanosti a komunikácie s identifikovanými cieľovými skupinami,
 • kontinuitu analytických a výskumných aktivít v oblasti participácie,
 • prepojenie teórie a praxe v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na všetkých úrovniach VS,
 • úprava existujúcich metodických materiálov z pohľadu ich praktického využitia, zrealizovateľnosti procesov a zrozumiteľnosti pre užívateľov,
 • analýzu legislatívnemu procesu na vládnej úrovni v praxi v previazaní na participáciu verejnosti (predbežná informácia, správa o účasti verejnosti).

Kontakt

Barbara GindlováBarbara Gindlová (tel. č. +421 2 509 44 922 | mobil: + 421 908 333 881) - odborná garantka národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pôvodom divadelná teoretička, ktorá divadelné javisko vymenila za mapu Slovenska. Študovala Divadelnú vedu na VŠMU a sociológiu na FFUK Bratislava, ktorej štúdium neukončila. Pokračovala medzinárodným štúdiom pohybového divadla a rezidenciou v Studiu Kaple pod vedením Ctibora Turbu. Viac ako osem rokov pracovala ako dramaturgička pre rôzne divadelné javiská: Divadlo Astorka-Korzo´90, Trnavské divadlo a nezávislé produkcie alternatívnej scény. V rokoch 1998 – 2002 pôsobila ako projektový manažér v Slovenskej výtvarnej únii, kde spolupracovala na domácich i zahraničných výtvarných projektoch, výstavách a sympóziách. Od roku 2004 do roku 2012 pracovala pre Európsku kultúrnu spoločnosť a ďalšie mimovládne organizácie, v ktorých sa profesionálne venovala projektovému manažmentu. Namiesto divadelných hier a umeleckých projektov začala písať „divadelné hry“ pre obce, mestá a regióny Slovenska. Tvrdí, že každý dobre zrealizovaný projekt je ako divadelná hra, ktorá potrebuje dobrú zápletku, zmysluplný konflikt a silnú katarziu, pričom kľúčom k riešeniu problémov sú vždy hlavné a vedľajšie postavy. V rokoch 2012 – 2014 pracovala pre Združenie miest a obcí Slovenska, kde bola poverená prípravou a realizáciou projektov z rôznych finančných zdrojov, ako aj riadením národného projektu, zameraného na budovanie kapacít v miestnej územnej samospráve. V roku 2017 ohlásila prestup do ekosystému štátnej správy, kde pre Ministerstvo vnútra SR a konkrétne Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, realizuje národný projekt, zameraný na podporu zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Paralelne pôsobí ako nezávislá expertka, metodička a lektorka ďalšieho vzdelávania pre oblasť rozvoja komunít a regiónov. Je spoluzakladateľkou a predsedníčkou Združenia prvého mája. Má rada bedmintonové variácie na kurtoch, kulinárske expedície v kuchyni, fotografovanie, cestovateľské presuny do inej reality a návraty do rómskych osád v obciach Raslavice a Marhaň.

Silvia ĎurechováSilvia Ďurechová – vyštudovala odbor verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokej školy nastúpila na pozíciu špecialistka sekcie vzdelávania a projektov v Združení miest a obcí Slovenska, v rámci ktorej sa venovala problematike vzdelávania zástupcov miestnej územenej samosprávy. Postupne problematiku vzdelávania v rámci svojho pôsobenia rozšírila o agendu projektového manažmentu: príprava, realizácia a hlavne finančný manažment projektov. Ako projektový a finančný manažér participovala na domácich a medzinárodných projektoch už od obdobia predvstupových fondov a následne v rámci programovacieho obdobia 2004 – 2006, ako aj obdobia 2007 – 2013. Z tematického hľadiska išlo o projekty zamerané na internetizáciu a informatizáciu miest a obcí (projekty: Internetizácia obcí Slovenska do 500 obyvateľov; Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a iné) a budovanie kapacít v prostredí miestnej samosprávy (projekty: Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA; národný projekt ZMOS – Budovanie kapacít v prostredí MÚS; Virtuálna akadémia ZMOS – zvyšovanie konkurencieschopnosti základných škôl... a iné). V roku 2012 sa stala riaditeľkou sekcie projektov ZMOS až do konca roka 2015. V súčasnosti pôsobí ako manažérka riadenia národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Zdroj: ÚSV SR ROS