Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Otvorené témy

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Podaktivita 2 predstavujú teoretickú časť projektu, ktorá niesla dlhý a komplikovaný názov Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe. „Teoretická časť“ projektu je zameraná na rozšírenie poznatkov o stave a možnostiach zapájania verejnosti v reálnom živote verejnej správy. Predstavujú širokú škálu prác a činností, ktoré spolu predstavujú konzistentný a komplexný prístup k získavaniu, spracovaniu, interpretácii a vyhodnocovaniu relevantných dát s cieľom generovať súbor odporúčaní a návrhov na zlepšenie podmienok pre partnerstvo a dialóg v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, prostredníctvom troch kľúčových blokov a oblastí:

  • ANALYTICKO–METODICKÉ ČINNOSTI / Cieľ: stanovenie základného teoretického rámca pre oblasť tvorby verejných politík na participatívnom princípe a tvorba metodických rámcov pre podporu zavádzania participatívnych procesov do praxe verejných správy. Zámerom aktivity je identifikovať rôzne metodické prístupy a modely, ktoré sa týkajú rôznych atribútov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti.
  • PRÁVNY RÁMEC A LEGISLATÍVA / Cieľ: vytvorenie odborného materiálu do publikácie, ktorá poskytne Analýzu súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie. Obsahovo sú činnosti zamerané na zmapovanie súčasných právnych rámcov, legislatívnych nástrojov a možností participácie  zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík na Slovensku a v zahraničí.
  • BUDOVANIE KAPACÍT VS / Cieľ: zabezpečenie predpokladov pre systematické a cielené budovanie kapacít verejnej správy na všetkých úrovniach prostredníctvom novovytvoreného programu vzdelávania pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík a prostredníctvom vytvorenia nového špecializovaného vzdelávacieho programu a vyškolenia pilotných skupín účastníkov z prostredia VS.

Samostatná podaktivita vytvorila priestor pre pomerne komplexný analytický výskum zameraný na stav a možnosti participácie, ako aj na prípravu a testovanie vzdelávacieho programu na podporu participácie pre zamestnancov ministerstiev, vyšších územných celkov, miest a obcí. Analytickým tímom expertov projekt ponúkol priestor na realizáciu výskumných aktivít v interiéroch príbehov jednotlivých pilotných projektov, ako aj exteriéroch, teda vo svete mimo pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Analytické expedície, prieskumy neznámych teritórií verejnej správy a metodické prvovýstupy boli postavené na širokom zbere a postupnom vyhodnocovaní procesov a dát.

Činnosť na podaktivite sa odohrávala v rámci pracovných skupín, ktoré zastrešili následné témy a výstupy: