Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

CESTA NÁRODNÉHO PROJEKTU PARTICIPÁCIA

Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie o aktivitách týkajúcich sa národného projektu participácia, pozvánky na zaujímavé podujatia a ďalšie novinky zo života projektu, ktoré pravidelne posielame a publikujeme. Ak máte záujem dostávať nás pravidelný newsletter, zaregistrujte sa na tomto odkaze. Príjemné čítanie!

Legislatíva a participácia

Publikovaný 6. septembra 2019

Podstatným prvkom úspešnej participácie je vhodne nastavený legislatívny rámec pre zapájanie sa verejnosti do tvorby verejných politík. Ako je legislatívne prostredie na Slovensku naklonené participácii? Kde sa participácii v rámci legislatívy darí a kde sú jej slabiny? Ako sme na tom s podporou participácie v porovnaní so zahraničím?... <čítajte viac>

PREDSTAVUJEME PILOTNÉ PROJEKTY - Pilotný projekt č. 1: Stratégia dlhodobej starostlivosti

Publikovaný 5. mája 2019

Zložitá a komplexná problematika dlhodobej starostlivosti je témou, ktorej sa venuje prvý z dvanástich participatívnych projektov v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hlavným nositeľom tejto myšlienky zo sektora mimovládnych organizácií je Asociácia na ochranu práv pacienta (ďalej len AOPP) a kompetenčne ju dopĺňajú dva rezorty - Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVaR SR)... <čítajte viac>

Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve

Publikovaný 4. marca 2019

Participatívny rozpočet je jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom a občiankam sa priamo zapojiť do verejného rozhodovania. Presnejšie, podieľať sa na rozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto, obec, alebo vyšší územný celok pre účely participatívneho rozpočtu vyčlení... <čítajte viac>

Štandardy účasti verejnosti - odporúčania pre dobrú prax

Publikovaný 20. februára 2019

Na vytváraní verejných politík, stratégií, plánov, koncepcií, ale aj zákonov a právnych predpisov sa čoraz viac zúčastňuje verejnosť. Ak sa účasť verejnosti uskutoční v čo najvyššej kvalite, môže verejnosť, politické orgány a administratívne orgány profitovať z prínosov týchto procesov. Výskum participatívnej tvorby verejných politík, ktorý prebieha v rámci NP PARTI,  nás vela naučil a súčasne odhalil rôzne “detské choroby” zavádzania participácie do praxe prípravy a tvorby verejných politík... <čítajte viac>

Ľudia za záclonou ...

Publikovaný 21. decembra 2018

Verejné politiky definujú kvalitu života a bezpochyby sa dotýkajú každého „bežného občana“ a „občianky“. Ak sa však jedná o „bežných občanov“, ktorí nepatria do marginalizovaných a zraniteľných skupín, je možné predpokladať, že ich perspektíva a situácia je vo verejných politikách zohľadnená lepšie. Ľudia vytláčaní na okraj spoločnosti alebo znevýhodnení z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia, majú štandardne nízku reprezentáciu v živote mesta a v procesoch, ktoré o kvalite života v ich meste rozhodujú. <čítajte viac>

Byť slušným človekom celý život je hrdinstvo

Publikovaný 15. novembra 2018

O monológu, kvalite dialógu alebo prečo sa darí rasizmu, extrémizmu a nacionalizmu sme sa rozprávali s Fedorom Gálom – prognostikom, sociológom, vydavateľom, politikom, tribúnom Nežnej revolúcie, dokumentaristom, spisovateľom, ale hlavne autorom knižky Cez ploty, ktorá bola dôvodom nášho stretnutia i rozhovoru. Rozhovor bol realizovaný 17. mája 2018 v Bratislave v rámci cyklu panelových diskusií Choreografie zmeny: V ozvenách reality alebo kam kráčaš Slovensko?, ktoré zastrešil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rozhovor bude súčasťou pripravovanej knižky Choreografie zmeny. <čítajte viac>

Mladí ľudia volajú po zmene

Publikovaný 10. októbra 2018

Mládež tvorí skoro pätinu obyvateľov Slovenska. Zo všetkých strán sa však ozýva, že mládež sa mení z roka na rok podobne ako sa mení celá spoločnosť. Dnešná mládež je iná, ako mládež pred desiatimi rokmi. Mladí ľudia žijú vo virtuálnom svete, často zo Slovenska odchádzajú a viacerí z nich sa už neplánujú vrátiť. Napriek dlhoročnej tradícii spolkov na Slovensku počet členov mládežníckych organizácií stagnuje. V súčasnosti existuje množstvo problémov, napríklad nedostatok finančných zdrojov určených na aktivity s mládežou či prakticky neexistujúci výskum mládeže. <čítajte viac>

Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku zavádza participatívne rozpočty na stredných školách

Publikovaný 28. septembra 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) spúštájú v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti kraja. Záštitu nad pilotným ročníkom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách prevzal trenčiansky župan Jaroslav Baška a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl. <čítajte viac>
 

Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život?

Publikovaný 28. augusta 2018

Ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú osobitý prístup nielen zo strany opatrovateľov a rodiny, ale aj zo strany štátu, či už na úrovni štátnej správy alebo samosprávy prostredníctvom legislatívnych úprav, či strategických dokumentov. Jedným z  dokumentov je aj Koncepcia rozvoja služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny na území Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom koncepcie je nadizajnovať spôsob ako zavádzať dostupné služby pre mentálne postihnutých klientov a ich rodiny,... <čítajte viac>

Na občanoch záleží...

Publikovaný 21. augusta 2018

Rozhovor s Ľubou Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra v Košiciach o úlohe verejnosti, participácii, spolurozhodovaní, ako aj na tému ako zvyšovať záujem samosprávy o názor občana. V Regionálnom vzdelávacom centre Košice pôsobí od jeho vzniku v roku 1998. RVC je združením obcí a škôl, ktoré si pôvodne založili obce,...<čítajte viac>

Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú

Publikovaný 2. júla 2018

Pilotný projekt Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni je jedným z dvanástich pilotných projektov v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorý implementuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s partnermi - Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (spolu s partnermi) a Hlavným mestom SR Bratislava. <čítajte viac>

Ľudia majú množstvo nápadov

Publikovaný 14. júna 2018

Téma zameraná na udržateľnú mestskú mobilitu nadväzuje na súčasné trendy pri riešení problémov dopravy v mestách európskych krajín. Dôraz sa pri tom kladie na znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy a zvyšovanie kvality života ľudí v mestách. Doprava spoločne s jej infraštruktúrou ... <čítajte viac>

Akadémia aktívneho občianstva

Publikovaný 16. mája 2018

Akadémia aktívneho občana (AAO) je otvorená vzdelávacia platforma Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s vybranými vysokými školami a partnerskými organizáciami. Je súčasťou národného projektu Participácia (Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík).  Akadémia je primárne určená pre študentov a študentky vysokých škôl, ale jednotlivých prednášok sa môže zúčastniť aj bežná verejnosť. <čítajte viac>

Robiť politiku pre Rómov bez Rómov je katastrofa

Publikovaný 4. mája 2018

Participácia Rómov je dlhodobo diskutovaná téma. Má zástancov i odporcov. Vo väčšinovej spoločnosti prevláda názor, že témam, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti s inklúziou Rómskych komunít, Rómovia nerozumejú. Zapojiť Rómov do tvorby verejných politík je považované za zbytočné, pretože v ich záujme rozhodneme lepšie a kvalifikovanejšie. Je to naozaj tak? <čítajte viac>

Keď transparentnosť nie je len slovom v slovníku cudzích slov

Publikovaný 5. apríla 2018

Transparentnosť územnej samosprávy sa v posledných rokoch stala široko diskutovanou témou. Od roku 2010 je predmetom hodnotenia mimovládnej organizácie Transparency International Slovakia, známe aj pod názvom „Otvorená samospráva“. Pozícia mesta Hlohovec v rebríčku otvorených samospráv neustále rastie. Za šesť rokov si polepšilo...<čítajte viac>

Ak je politika pre najzraniteľnejších, je pre všetkých

Publikovaný 13. marca 2018

Podstatou verejných služieb a verejných priestorov je ich prístupnosť, inak prestávajú byť skutočne verejnými. Starostlivosť o verejné priestory je primárne doménou miestnych samospráv. Z čias, keď na naplnenie významu slova „verejný“ postačovalo, aby bola prístupnosť zabezpečená pre polovicu plus jedného užívateľa,... <čítajte viac>

Viac sprievodcom, menej diktátorom

Publikovaný 7. februára 2018

Richard Medal, riaditeľ združenia Špirála, poukazuje v úvode nášho rozhovoru na zdroj inšpirácie: „...a preto sme sa rozhodli, že skúsime ísť cestou našich priateľov v Českej republike, kde v každom kraji koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety existuje a zároveň majú jasne stanovené krátkodobé ... <čítajte viac>  

PF 2018 od NP Parti

Publikovaný 8. januára 2018

Pri príležitosti nového roka 2018 Vám želáme, aby sme sa nebáli meniť sny na skutočnosť a "bojovať" za lepšiu verziu sveta okolo nás (viac nájdete v našich novoročných prianiach). A tiež sme si pre Vás pripravili rozhovor s p. profesorkou Janou Plichtovou... <čítajte viac> 

Za Choreografiami zmien 2017

Publikovaný 7. decembra 2017

Choreografie zmeny predstavujú cyklus informačných dní, ktoré sa realizujú vo formáte panelových diskusií v rámci národného projektu NP PARTI na aktuálne problémy, rezonujúce témy a otvorené výzvy. V roku 2017 sa nám podarilo zrealizovať päť... <čítajte viac> 

Mám obavu, že nám bratislavskí manažéri budú do toho kafrať...

Publikovaný 27. novembra 2017

Slovensko je veľmi malá krajina s počtom obyvateľov menším ako niektoré mestá na svete. Vzhľadom na jej rozlohu a veľkosť populácie predstavuje existujúcich 2891 obcí nadštandardne vysoké číslo. Malé obce do 1000 obyvateľov tvoria približne...<čítajte viac>

Globálne výzvy - lokálne očakávania

Publikovaný 23. októbra 2017

II. Pracovné stretnutie k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši. Začiatkom októbra 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo druhé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík... <čítajte viac>

Participácia alebo choreografie zmeny

Publikovaný 2. októbra 2017

Analytické expedície o podstate a možnostiach participácie predstavujú druhý pilier národného projektu ÚSV ROS. Podaktivita, ktorá ich zastrešuje má síce krkolomný názov Analyticko-metodicko-legislatívna...<čítajte viac> 

Ekologické môže byť aj ekonomické

Publikovaný 9. augusta 2017

Obce a mestá sú manažérmi odpadového hospodárstva na svojom území. Určujú systém zberu, odvozu, spracovania a zneškodňovania odpadov. Problematika komunálneho odpadu je širokou agendou...<čítajte viac> 

Spustili sme národný projekt Participácia

Publikovaný 27. júna 2017

Milí priatelia, milé priateľky, spustili sme národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík" (Participácia)... <čítajte viac>