Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

CESTA NÁRODNÉHO PROJEKTU PARTICIPÁCIA

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.


Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie o aktivitách týkajúcich sa národného projektu participácia, pozvánky na zaujímavé podujatia a ďalšie novinky zo života projektu, ktoré pravidelne posielame a publikujeme. Ak máte záujem dostávať nás pravidelný newsletter, zaregistrujte sa na tomto odkaze. Príjemné čítanie!

Participatívny rozpočet, ktorý nemá obdoby: Kutná Hora vsadila na mladých

Publikovaný 28. februára 2021

Ako zapojiť mladých ľudí do participatívneho rozpočtu v samospráve? Aj to je jedna z otázok, ktoré sme si 10. februára 2021 kládli na treťom online stretnutí komunity, ktorá sa schádza, aby sa spoločne učila, tvorila a navzájom si odovzdávala poznatky o participatívnom rozpočtovaní. Poriadnu dávku inšpirácie so sebou priniesli hostia z Českej republiky – pán Vít Šnajdr, vicestarosta Kutnej Hory, Karolína Vilímová a Prokop Němček, mládežnícki lídri participatívneho rozpočtu a zástupcovia Rady študentských parlamentov v Kutnej Hore. <čítajte viac>

Knižná edícia participácia otvára virtuálne brány!

Publikovaný 7. decembra 2020

Edícia sprístupňuje publikačné výstupy národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Zaujímavé zistenia, nové skutočnosti a dôležité súvislosti z oblasti participácie na Slovensku, na ktorú sme nahliadali z rôznych uhlov a perspektív, sú spracované pútavým a prehľadným spôsobom tak, aby uspokojili nároky odbornej verejnosti, ale zároveň slúžili aj ako praktická navigácia v oblasti participácie v teréne slovenskej reality a ukazovali ďalšiu cestu, možnosti, príležitosti a prínosy zapájania verejnosti. <čítajte viac>

Prečo vo Švajčiarsku referendá fungujú a na Slovensku nie?

Publikovaný 15.11.2020

Participujeme na Slovensku? Ako? Vieme už o participácii dosť? Čo občanov na Slovensku od participácie odrádza? Čo na Slovensku chýba k tomu, aby sme začali viac participovať? Ako má participáciu podporovať štát? So sociálnou psychologičkou Janou Plichtovou, psychológom a odborníkom na vedenie participatívnych procesov Dušanom Ondrušekom, odborníkom na monitorovanie participatívnych procesov Danielom Klimovským a sociologičkou a odborníčkou na zapájanie menšín Elenou Gallovou Kriglerovou, odpovede na uvedené otázky v diskusii na Týždni otvoreného vládnutia v septembri 2020 hľadal sociológ Michal Vašečka. <čítajte viac>

Štát - občan - budúcnosť: Nedôvera občanov má svoju racionalitu

Publikovaný 8. novembra 2020

V akom stave sa nachádza Slovensko? Kam sa podela autorita verejných inštitúcií? Prečo a kedy dôverujeme štátu? Čo v skutočnosti občan na Slovensku znamená pre štát? Odpovede prináša panelová diskusia, ktorá sa konala v rámci programu záverečnej konferencie k projektu NP PARTI v auguste 2020 v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť aký má štát vzťah k občianskej spoločnosti, v akej kondícii je tretí sektor na Slovensku, alebo aká je úloha občianskej spoločnosti v procese uzdravovania spoločnosti a štátu, prečítajte si siedmy diel z cyklu Choreografie zmeny. <čítajte viac>

Inovácie v rozpočtovaní: Chceme zdieľať poznatky a šíriť dobrú prax

Publikovaný 1. novembra 2020

Rozpočtovanie na úrovni miest a obcí je oblasťou, ktorá v poslednej dobe priťahuje veľkú pozornosť. Súvisí to nielen s decentralizačnými trendmi, ale aj s nedávnymi skúsenosťami so zvládaním dopadov kríz, ktoré sú vždy výzvou pre ústredné vlády, ako aj samosprávy na miestnej i regionálnej úrovni. Rozpočet však nemožno chápať len ako čisto ekonomický nástroj. Je tiež programom, ktorý odzrkadľuje zámery a priority príslušných samospráv. Nie je preto prekvapujúce, že v oblasti rozpočtovania možno identifikovať rôzne inovácie ekonomickej, ako aj širšej spoločensko-politickej povahy. <čítajte viac>

Ako sa z pionierskej praxe štandard stal

Publikovaný 28. augusta 2020

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (MČ BNM) je samosprávou, ktorá sa v roku 2014, ako tretia v poradí na Slovensku, pustila do participatívneho rozpočtovania. Pri jeho zavádzaní v MČ BNM sa rozhodoli vychádzať z identického modelu, totožných pravidiel a obklopiť sa rovnakými ľuďmi. V čom tkvie tajomstvo jeho úspechu? Kde museli nastať zásadné zmeny? Rozhovor so starostom MČ BNM Rudolfom Kusým a zamestnancami Kancelárie pre participáciu verejnosti na Miestnom úrade BNM Lukášom Bulkom, Martinou Belanovou (OZ Utopia) a Jozefom Veselovským (OZ Utopia). <čítajte viac>

Participácia má rôzne symbolické, ale aj manipulatívne rozmery

Publikovaný 21. augusta 2020

Participácia môže mať rôzne motívy, ciele, trajektórie, nástroje a rôzne kontexty, v ktorých nástroje zapájania verejnosti fungujú rozdielne. Štandardizovať, alebo neštandardizovať participatívny proces? Potrebujeme štandardy zapájania verejnosti, alebo nepotrebujeme? Čo od štandardov čakať? Rozhovor s výskumníkom a koordinátorom Kompetenčného centra pre administratívne vedy na Univerzite aplikovaných vied Fachhochschule Campus Wien vo Viedni Michalom Sedlačkom, ktorý viedol Daniel Klimovský, ponúka zaujímavý pohľad nielen na proces zavádzania participácie a tvorbu Štandardov zapájania verejnosti do praxe v Rakúsku, ale aj na teóriu „trojuholníkovej dilemy demokratických reforiem“, či aristotelovskej polis. <čítajte viac>

Neverím, že existujú dokonalé procesy

Publikovaný 14. augusta 2020

Viete prečo je participácia úžasný nástroj, kedy ju má zmysel použiť a v ktorých situáciách nie je vhodným riešením pri spolurozhodovaní o veciach verejných? Pred čím stojí verejná správa, keď sa pustí do participácie s verejnosťou a občanmi? Prečo je dôležité, aby predstavitelia verejnej správy dokázali pracovať s rôznorodosťou? Prečo je dôležité, aby sa ľudia z rôznych sektorov poznali lepšie? <čítajte viac>

Je otázkou času, kedy jedni budú môcť dokázať rozhodovať o druhých

Publikovaný 4. augusta 2020

V obciach sa s participatívnymi rozpočtami stretávame pomerne zriedka. Dôvodom môžu byť obmedzené rozpočtové zdroje, nedostatok záujmu, pochopenia a odhodlania pre zapájanie obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných, nedostatok času, ľudských kapacít, či spoločenského tlaku... O tom, že aj malé mesto môže byť inšpiráciou pre menšie obce i väčšie mestá zároveň, Vás presvedčí príbeh participatívneho rozpočtu v Spišskej Belej, v ktorom hlavnú úlohu zohral osvietený primátor. Hovorí, že pri zavádzaní participatívneho rozpočtu sa stretli s neistotou. Ľudia sa pýtali, či je to vôbec reálne a či to nie je len nejaká bublina – niekto príde rozdať peniaze a povie ako sa transparentne rozhodlo. <čítajte viac>

Keď participatívny rozpočet zatvorené dvere otvára, alebo o lepšej Rožňave (a parádnejšom Gemeri)

Publikovaný 30. júla 2020

Rožňava je fascinujúca. Na podujatia do Baníckeho múzea prichádza vždy veľa ľudí – fantastické publikum. Prídu, sú zvedaví, diskutujú, či ide o komentovanú prehliadku k novej výstave, alebo diskusiu na tému integrácie cudzincov. Zrejme to súvisí s históriou mesta, ktorá je extrémne bohatá a veľmi silná. Rožňava bola centrom baníctva, vzdelanosti, remesiel. Genetický odkaz presakuje do dnešných dní a je to vidieť aj na vzťahu ľudí ku kultúre. A teda aj k participatívnemu rozpočtu. Nedá sa jedno odtrhnúť od druhého. <čítajte viac>

Evolúcia nemusí ísť pozitívnou cestou, alebo začnime každý sám od seba...

Publikovaný 24. júla 2020

Prečo kvalita života na Slovensku znepokojuje mnohých obyvateľov a občania sa dožadujú zmeny? Aká je úloha občana v procese zmeny? Je občan v procese zmeny kľúčovým prvkom, alebo je zmena mimo dosahu občana a verejnosti? Čo je príčinou klesajúcej dôvery v štát a nízkej občianskej angažovanosti? Prečo štát vnímame ako cudziu štruktúru, s ktorou nemáme spojenie? Čo je príčinou nedôvery vo verejné inštitúcie a kto pracoval na tom, aby sa kultivovala nová pozícia občana v spoločnosti? <čítajte viac>

Dialóg, participácia a sociálne inovácie sú spojené nádoby

Publikovaný 15. júla 2020

Viete prečo je dôležité komunikovať a merať prínosy participácie? Z akých dôvodov sociálnych inovátorov priťahujú participatívne procesy? Prečo výsledkom dvoch monológov ešte nemusí byť dialóg? Prečo je dôležité mobilizovať občiansku tvorivosť? Objasníme vám, prečo v procese zapájania verejnosti záleží na kvalite dialógu, sociálnej vízii, sociálnych inovátoroch a inováciách motivovaných „zdola“. Dve expertky NP PARTI, ktoré sa venovali téme hodnotenia prínosov participácie: Soňa Kariková a Daniela Švihlová, ponúkajú zaujímavý pohľad nie len na súčasné turbulentné obdobie plné zmien, ale aj na každodenný svet, ktorý potrebuje inovatívne a udržateľné riešenia. <čítajte viac>

Ľudia nechcú udice, chcú ryby

Publikovaný 8. júla 2020

Jedným z krokov, ako zapojiť nie len mladých ľudí do budovania toho, čo im v meste chýba, bolo aj zavedenie participatívneho rozpočtu v roku 2017. Farbistý príbeh participatívneho rozpočtu v Prievidzi nám vyrozprávali koordinátori procesu na strane mesta – Diana Šurkalová Dušeková a Michal Ďureje. Pohľad na fungovanie participatívneho rozpočtu z „druhej strany“ poskytla Lenka Ilčíková, predkladateľka a spoluautorka viacerých projektov z participatívneho rozpočtu. <čítajte viac>

Príbehy participatívnych rozpočtov v malých obciach

Publikovaný 2. júla 2020

Tento príbeh zachytáva pohľad na participatívny rozpočet očami troch slovenských obcí, pričom každá z nich je niečim špeciálna. V jedinom roku experimentovania s participatívnym rozpočtovaním v obci Žabokreky bol predložený jediný projekt, ktorý však počtom zapojených ľudí prevyšuje najlepšie výsledky zapojenia verejnosti vo veľkých mestách. V obci Poniky o projektoch z participatívneho rozpočtu rozhodujú výlučne poslanci obecného zastupiteľstva a obec Sološnica je možno jedinou samosprávou na Slovensku, v ktorej participatívny rozpočet funguje aj bez spísaných pravidiel. <čítajte viac>

Zraniteľné skupiny vo verejných politikách

Publikovaný 26. júna 2020

Diskusnú jazdu za účasti etnografky Zuzana Kumanovej (ZK), sociologičky Eleny Gallovej Kríglerovej (EGK), fotografky Libuše Jarcovjákovej (LJ), splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (MG). Spoločne, ako aj právnika a odborníka na miestnu samosprávu Bruna Konečného (BK) na tému: zapájanie zraniteľných skupín, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a záujmu? <čítajte viac>

Na ceste, alebo príbeh participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici

Publikovaný 27. mája 2020

Začiatky participatívneho rozpočtu (PR) v Banskej Bystrici siahajú do roku 2013, kedy sa začali paralelne objavovať dve iniciatívy, ktoré zavedenie PR považovali za dobrý krok pre rozvoj mesta Banská Bystrica v súlade s predstavami jeho obyvateľov. Na jednej strane to bol občiansky aktivista s psychologickým vzdelaním, zakladateľ občianskeho združenia Via Altera, ktorého zaujala myšlienka aktívneho zapojenia občanov do realizácie zmien... <čítajte viac>

Samosprávne kraje na ceste ku kvalitnejšiemu/efektívnejšiemu zapájaniu verejnosti

Publikovaný 20. mája 2020

Dňa 19. marca 2020 bola zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslaná Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej územnej samosprávy (ďalej len: Výzva) všetkým vyšším územným celkom. Cieľom bolo zistiť predbežný záujem o spoluprácu na pokračovaní národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI). Na Výzvu zareagovalo päť samosprávnych krajov: Banskobystrický, Nitriansky, Prešovský, Trnavský a Žilinský... <čítajte viac>

Ako sa ti darí, Živé námestie

Publikovaný 13. mája 2020

Po sérii newslettrov, v ktorých sme vám predstavili všetkých 12 pilotných projektov tvoriacich pilotnú schému národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, vám postupne prinesieme 12 aktuálnych správ o tom, ako sa dnes darí jednotlivým projektom, presnejšie politikám, vo fáze implementácie v každodennej praxi samosprávy/štátnej správy. Partnerstvá mimovládnych organizácií a inštitúcií verejného sektora, ktoré vznikli z dôvodu participatívnej tvorby verejnej politiky a boli zastrešené národným projektom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), sa formálne skončili v auguste 2019, ale výstupy pilotných projektov žijú a vo fáze realizácie prvých opatrení pokračujú ďalej. Prvé výsledky už možno vidieť, či pocítiť v zvýšenej kvalite alebo rozsahu poskytovaných služieb... <čítajte viac>

Nie je pevné, čo je bez chvenia

Publikovaný 6. mája 2020

Diskusnú pánsku jazdu za účasti primátora mesta Hriňová Stanislava Horníka (SHO), spisovateľa a redaktora vydavateľstva Absynt Jána Púčeka (JPÚ) a sociológa a pedagóga na UMB v Banskej Bystrici Romana Hofreitera (RHO) na tému: dôvera, inštitúcie, verejnosť, zastrešil cyklus CHOREOGRAFIE ZMENY, alebo kam kráčaš Slovensko? Dozviete sa prečo potrebujeme štíhly štát, kratšie zmluvy, zrozumiteľnejšie zákony, ale aj to, prečo je neomylnosť inštitúcií nedôveryhodná. Diskusiu, ktorá sa realizovala v Liptovskom Mikuláši v kultúrno – spoločenskom centre Diera do sveta, viedol expert NP PARTI Bruno Konečný (BKO), ktorý dnes pôsobí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy v pozícii Splnomocnenca pre mestské časti... <čítajte viac>

Nie je mesto ako mesto - Participatívny rozpočet v samospráve

Publikovaný 22. apríla 2020

Participatívny rozpočet je nástrojom moderných samospráv, ktoré prostredníctvom vyčlenených prostriedkov z rozpočtu zapájajú svojich obyvateľov do spoluutvárania obce, mesta, či regiónu. Občania prichádzajú s návrhmi, prostredníctvom ktorých komunikujú svoje potreby (napríklad skrášľovanie alebo obnova verejných priestranstiev, kultúrne alebo susedské akcie), prinášajú nové alebo vylepšujú existujúce služby. Učí ich chápať a umožňuje im zažiť procesy prebiehajúce v samospráve... <čítajte viac>

Inklúzia Rómov - politika nemá kopírovať záujmy elity

Publikovaný 15. apríla 2020

Ponúkame vám diskusiu na tému o Rómoch bez Rómov a participácii Rómov vo verejnom živote, ktorá bola súčasťou cyklu Choreografie zmeny: v ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko? Diskusiu s Dagmar Plančárovou (DP), vedúcou referátu pre inklúziu sociálne vylúčených skupín Košického samosprávneho kraja, Klárou Orgovánovou (KO), bývalou splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, Janou Plichtovou (JP), sociálnou psychologičkou z Fakulty sociálnych a  ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Laurou Dittel (LD), dlhoročnou riaditeľkou Karpatskej nadácie, viedol Daniel Klimovský (DK)... <čítajte viac>

Nie je škola ako škola (dozrel čas na hlas mladých)

Publikovaný 2. apríla 2020

Napriek tomu, že slovenská prax školských participatívnych rozpočtov je zatiaľ krátka, zdá sa, že už čoskoro sa zaradíme k dvom krajinám na svete, kde počet skúsenosti so školskými participatívnymi rozpočtami prevyšuje samosprávnu prax. O tom, kde sa u nás participatívne rozpočty vzali a ako na našich školách fungujú, sme sa rozprávali s Dominikou Halienovou, ktorá v rámci NP PARTI vedie projekt zavádzania parti rozpočtov na školách... <čítajte viac>

V Anglicku sa úrady konzultácií neboja. Od ľudí sa dozvedajú veci, ktoré by si sami neuvedomili

Publikovaný 25. marca 2020

V rozhovore výskumníčky NP PARTI Soni Karikovej so Susan Blick – komisárkou a vedúcou oddelenia konzultácií z Mestského úradu vo Walsalle vo Veľkej Británii (ďalej UK) a Nicholasom Duffinon – konzultantom z Inštitútu pre konzultácie, ktorý poskytuje poradenstvo a tréningy organizáciám, ktoré realizujú verejné konzultácie, sa dozviete, ako sa do vecí verejných zapája verejnosť v UK. Nechajte sa inšpirovať skúsenosťami samosprávy z Veľkej Británie, kde zapájanie verejnosti má svoje princípy a pravidlá. Zistite, čo znamená súčasný trend nepretržitého zapájania (continuos engagement) a využite ho v procesoch participatívnej tvorby verejných politík. <čítajte viac>

Sociálny podnik je nutnosť, nie ukážka toho, akí sme moderní

Publikovaný 17. marca 2020

Ponúkame vám rozhovor o tenkom ľade sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, v ktorom Bruno Konečný diskutuje s Janou Plichtovou – sociálnou psychologičkou, profesorkou na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Michalom Smetankom – expertom na oblasť rozvojových stratégií a sociálneho podnikania a Petrom Paľom – riaditeľom Centra pre regionálny rozvoj okresu Bardejov, bývalým prednostom obce Raslavice, ktorý má bohaté skúsenosti so zavádzaním sociálneho podniku a sociálneho podnikania. Do rozhovoru sa pridal aj Pavol Ceľuch, zakladateľ sociálneho obecného podniku a starosta obce Sveržov. <čítajte viac>

Potrebujeme rozumieť duchu zákona, nielen striktne a slepo uplatňovať pravidlá

Publikovaný 28. feburára 2020

Rozhovor s Danielom Klimovským, expertom NP PARTI, zodpovedným za monitoring a hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, o nových výzvach a „detských chorobách“, ktoré spustilo zavádzanie procesov participatívnej tvorby verejných politík v ekosystéme verejnej správy. Ale aj o tom, prečo má každá inštitúcia, každá obec i každé mesto svoje špecifiká, ktoré treba pri participatívnej tvorbe verejných politík zohľadniť. <čítajte viac>

Hlasovanie nie je súťaž, ale zodpovedný výber...príbeh Trnavského participatívneho rozpočtu

Publikovaný 31. januára 2020

Vo výbornom rozhovore, ktorý robil Lukáš Bulko, hovorí primátor Peter Bročka, že chce, aby Trnava bola vzorom pre ostatné samosprávy, aby išla stále dopredu a stala sa mestom budúcnosti. V rozhovore s Veronikou Majtánovou (hovorkyňa a vedúca Úseku komunikácie a marketingu na MsÚ Trnava) a Pavlom Vančom (autor projektu z PR "Deti píšu deťom príbehy"), sa zdá, že aj vďaka participatívnemu rozpočtu je Trnava na najlepšej ceste k naplneniu tejto vízie. Rozmýšľate o participatívnom rozpočte i vy? Ponúkame prvú dávku inšpirácie... <čítajte viac>

Klasická participácia už nestačí! Francúzsko sa ocitlo na križovatke.

Publikovaný 8. januára 2020

Téma budovania kapacít v prostredí verejnej správy so zameraním na participatívnu tvorbu verejných politík je jedným z pilierov národného projektu Podpora partnerstva a dialóguv oblasti participatívnej tvorby verejných politík. V auguste 2019 naša expertka Soňa Kariková realizovala rozhovor s troma predstaviteľmi miestnej územnej samosprávy vo Francúzsku. Konkrétne išlo o zamestnancov Mestského úradu mesta Saint-Brieuc (www.saint-brieuc.fr). <čítajte viac>

Netreba všetko formalizovať, alebo čo by znamenala legislatívna úprava partcipatívneho rozpočtu

Publikovaný 12. decembra 2019

Participatívne rozpočty v praxi samosprávy sa stali jednou z tém októbrovej konferencie, ktorú realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Samostatným blokom konferencie Nie je mesto ako mesto bol panel, v ktorom sa predstavili Eva Balážová, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov a advokátka Kristína Babiaková zo združenia Via Iuris... <čítajte viac> 

Keď sa verejnosť stáva investorom verejných politík

Publikovaný 26. novembra 2019

Nastavenie a implementácia verejných politík majú dopad na kvalitu života občanov. Nie všetky verejné politiky je možné tvoriť so zapojením verejnosti, ale pravdou ostáva, že robiť verejné politiky inak ako participatívne v demokratickej spoločnosti sa už veľmi nepatrí. Proces zavádzania participácie do praxe verejnej správy je postupný - evolučný proces, ktorý je postavený na vzájomnom učení, vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých/zlých skúseností z praxe.  Kľúčom k reálnej zmene je postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti ... <čítajte viac>

Sociálna súdržnosť je spiaca krásavica

Publikovaný 16. októbra 2019

Téma zapájania menšín a znevýhodnených skupín do spoločnosti a tvorby verejných politík je jednou z tém národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Prinášame vám rozhovor sociálnej psychologičky Jany Plichtovej (JP) so sociologičkou Elenou Gallovou Kríglerovou (EGK), riaditeľkou Centra pre rozvoj kultúry a etnicity, ktoré dlhodobo skúma  možnosti ako vytvárať súdržnú spoločnosť, budovať silné komunity a eliminovať bariéry, ktorým menšiny a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov vo svojej každodennosti čelia... <čítajte viac>

Legislatíva a participácia

Publikovaný 6. septembra 2019

Podstatným prvkom úspešnej participácie je vhodne nastavený legislatívny rámec pre zapájanie sa verejnosti do tvorby verejných politík. Ako je legislatívne prostredie na Slovensku naklonené participácii? Kde sa participácii v rámci legislatívy darí a kde sú jej slabiny? Ako sme na tom s podporou participácie v porovnaní so zahraničím?... <čítajte viac>

PREDSTAVUJEME PILOTNÉ PROJEKTY - Pilotný projekt č. 1: Stratégia dlhodobej starostlivosti

Publikovaný 5. mája 2019

Zložitá a komplexná problematika dlhodobej starostlivosti je témou, ktorej sa venuje prvý z dvanástich participatívnych projektov v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hlavným nositeľom tejto myšlienky zo sektora mimovládnych organizácií je Asociácia na ochranu práv pacienta (ďalej len AOPP) a kompetenčne ju dopĺňajú dva rezorty - Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVaR SR)... <čítajte viac>

Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve

Publikovaný 4. marca 2019

Participatívny rozpočet je jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom a občiankam sa priamo zapojiť do verejného rozhodovania. Presnejšie, podieľať sa na rozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto, obec, alebo vyšší územný celok pre účely participatívneho rozpočtu vyčlení... <čítajte viac>

Štandardy účasti verejnosti - odporúčania pre dobrú prax

Publikovaný 20. februára 2019

Na vytváraní verejných politík, stratégií, plánov, koncepcií, ale aj zákonov a právnych predpisov sa čoraz viac zúčastňuje verejnosť. Ak sa účasť verejnosti uskutoční v čo najvyššej kvalite, môže verejnosť, politické orgány a administratívne orgány profitovať z prínosov týchto procesov. Výskum participatívnej tvorby verejných politík, ktorý prebieha v rámci NP PARTI,  nás vela naučil a súčasne odhalil rôzne “detské choroby” zavádzania participácie do praxe prípravy a tvorby verejných politík... <čítajte viac>

Ľudia za záclonou ...

Publikovaný 21. decembra 2018

Verejné politiky definujú kvalitu života a bezpochyby sa dotýkajú každého „bežného občana“ a „občianky“. Ak sa však jedná o „bežných občanov“, ktorí nepatria do marginalizovaných a zraniteľných skupín, je možné predpokladať, že ich perspektíva a situácia je vo verejných politikách zohľadnená lepšie. Ľudia vytláčaní na okraj spoločnosti alebo znevýhodnení z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia, majú štandardne nízku reprezentáciu v živote mesta a v procesoch, ktoré o kvalite života v ich meste rozhodujú. <čítajte viac>

Byť slušným človekom celý život je hrdinstvo

Publikovaný 15. novembra 2018

O monológu, kvalite dialógu alebo prečo sa darí rasizmu, extrémizmu a nacionalizmu sme sa rozprávali s Fedorom Gálom – prognostikom, sociológom, vydavateľom, politikom, tribúnom Nežnej revolúcie, dokumentaristom, spisovateľom, ale hlavne autorom knižky Cez ploty, ktorá bola dôvodom nášho stretnutia i rozhovoru. Rozhovor bol realizovaný 17. mája 2018 v Bratislave v rámci cyklu panelových diskusií Choreografie zmeny: V ozvenách reality alebo kam kráčaš Slovensko?, ktoré zastrešil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rozhovor bude súčasťou pripravovanej knižky Choreografie zmeny. <čítajte viac>

Mladí ľudia volajú po zmene

Publikovaný 10. októbra 2018

Mládež tvorí skoro pätinu obyvateľov Slovenska. Zo všetkých strán sa však ozýva, že mládež sa mení z roka na rok podobne ako sa mení celá spoločnosť. Dnešná mládež je iná, ako mládež pred desiatimi rokmi. Mladí ľudia žijú vo virtuálnom svete, často zo Slovenska odchádzajú a viacerí z nich sa už neplánujú vrátiť. Napriek dlhoročnej tradícii spolkov na Slovensku počet členov mládežníckych organizácií stagnuje. V súčasnosti existuje množstvo problémov, napríklad nedostatok finančných zdrojov určených na aktivity s mládežou či prakticky neexistujúci výskum mládeže. <čítajte viac>

Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku zavádza participatívne rozpočty na stredných školách

Publikovaný 28. septembra 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) spúštájú v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti kraja. Záštitu nad pilotným ročníkom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách prevzal trenčiansky župan Jaroslav Baška a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl. <čítajte viac>
 

Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život?

Publikovaný 28. augusta 2018

Ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú osobitý prístup nielen zo strany opatrovateľov a rodiny, ale aj zo strany štátu, či už na úrovni štátnej správy alebo samosprávy prostredníctvom legislatívnych úprav, či strategických dokumentov. Jedným z  dokumentov je aj Koncepcia rozvoja služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny na území Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom koncepcie je nadizajnovať spôsob ako zavádzať dostupné služby pre mentálne postihnutých klientov a ich rodiny,... <čítajte viac>

Na občanoch záleží...

Publikovaný 21. augusta 2018

Rozhovor s Ľubou Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra v Košiciach o úlohe verejnosti, participácii, spolurozhodovaní, ako aj na tému ako zvyšovať záujem samosprávy o názor občana. V Regionálnom vzdelávacom centre Košice pôsobí od jeho vzniku v roku 1998. RVC je združením obcí a škôl, ktoré si pôvodne založili obce,...<čítajte viac>

Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú

Publikovaný 2. júla 2018

Pilotný projekt Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni je jedným z dvanástich pilotných projektov v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorý implementuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s partnermi - Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (spolu s partnermi) a Hlavným mestom SR Bratislava. <čítajte viac>

Ľudia majú množstvo nápadov

Publikovaný 14. júna 2018

Téma zameraná na udržateľnú mestskú mobilitu nadväzuje na súčasné trendy pri riešení problémov dopravy v mestách európskych krajín. Dôraz sa pri tom kladie na znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy a zvyšovanie kvality života ľudí v mestách. Doprava spoločne s jej infraštruktúrou ... <čítajte viac>

Akadémia aktívneho občianstva

Publikovaný 16. mája 2018

Akadémia aktívneho občana (AAO) je otvorená vzdelávacia platforma Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s vybranými vysokými školami a partnerskými organizáciami. Je súčasťou národného projektu Participácia (Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík).  Akadémia je primárne určená pre študentov a študentky vysokých škôl, ale jednotlivých prednášok sa môže zúčastniť aj bežná verejnosť. <čítajte viac>

Robiť politiku pre Rómov bez Rómov je katastrofa

Publikovaný 4. mája 2018

Participácia Rómov je dlhodobo diskutovaná téma. Má zástancov i odporcov. Vo väčšinovej spoločnosti prevláda názor, že témam, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti s inklúziou Rómskych komunít, Rómovia nerozumejú. Zapojiť Rómov do tvorby verejných politík je považované za zbytočné, pretože v ich záujme rozhodneme lepšie a kvalifikovanejšie. Je to naozaj tak? <čítajte viac>

Keď transparentnosť nie je len slovom v slovníku cudzích slov

Publikovaný 5. apríla 2018

Transparentnosť územnej samosprávy sa v posledných rokoch stala široko diskutovanou témou. Od roku 2010 je predmetom hodnotenia mimovládnej organizácie Transparency International Slovakia, známe aj pod názvom „Otvorená samospráva“. Pozícia mesta Hlohovec v rebríčku otvorených samospráv neustále rastie. Za šesť rokov si polepšilo...<čítajte viac>

Ak je politika pre najzraniteľnejších, je pre všetkých

Publikovaný 13. marca 2018

Podstatou verejných služieb a verejných priestorov je ich prístupnosť, inak prestávajú byť skutočne verejnými. Starostlivosť o verejné priestory je primárne doménou miestnych samospráv. Z čias, keď na naplnenie významu slova „verejný“ postačovalo, aby bola prístupnosť zabezpečená pre polovicu plus jedného užívateľa,... <čítajte viac>

Viac sprievodcom, menej diktátorom

Publikovaný 7. februára 2018

Richard Medal, riaditeľ združenia Špirála, poukazuje v úvode nášho rozhovoru na zdroj inšpirácie: „...a preto sme sa rozhodli, že skúsime ísť cestou našich priateľov v Českej republike, kde v každom kraji koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety existuje a zároveň majú jasne stanovené krátkodobé ... <čítajte viac>  

PF 2018 od NP Parti

Publikovaný 8. januára 2018

Pri príležitosti nového roka 2018 Vám želáme, aby sme sa nebáli meniť sny na skutočnosť a "bojovať" za lepšiu verziu sveta okolo nás (viac nájdete v našich novoročných prianiach). A tiež sme si pre Vás pripravili rozhovor s p. profesorkou Janou Plichtovou... <čítajte viac> 

Za Choreografiami zmien 2017

Publikovaný 7. decembra 2017

Choreografie zmeny predstavujú cyklus informačných dní, ktoré sa realizujú vo formáte panelových diskusií v rámci národného projektu NP PARTI na aktuálne problémy, rezonujúce témy a otvorené výzvy. V roku 2017 sa nám podarilo zrealizovať päť... <čítajte viac> 

Mám obavu, že nám bratislavskí manažéri budú do toho kafrať...

Publikovaný 27. novembra 2017

Slovensko je veľmi malá krajina s počtom obyvateľov menším ako niektoré mestá na svete. Vzhľadom na jej rozlohu a veľkosť populácie predstavuje existujúcich 2891 obcí nadštandardne vysoké číslo. Malé obce do 1000 obyvateľov tvoria približne...<čítajte viac>

Globálne výzvy - lokálne očakávania

Publikovaný 23. októbra 2017

II. Pracovné stretnutie k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši. Začiatkom októbra 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo druhé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík... <čítajte viac>

Participácia alebo choreografie zmeny

Publikovaný 2. októbra 2017

Analytické expedície o podstate a možnostiach participácie predstavujú druhý pilier národného projektu ÚSV ROS. Podaktivita, ktorá ich zastrešuje má síce krkolomný názov Analyticko-metodicko-legislatívna...<čítajte viac> 

Ekologické môže byť aj ekonomické

Publikovaný 9. augusta 2017

Obce a mestá sú manažérmi odpadového hospodárstva na svojom území. Určujú systém zberu, odvozu, spracovania a zneškodňovania odpadov. Problematika komunálneho odpadu je širokou agendou...<čítajte viac> 

Spustili sme národný projekt Participácia

Publikovaný 27. júna 2017

Milí priatelia, milé priateľky, spustili sme národný projekt Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík" (Participácia)... <čítajte viac>