Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Prečo to robíme?

Mimovládne neziskové organizácie (MNO, ako sú napr. nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a iné) sú zakladané za účelom napĺňania všeobecne prospešných účelov, t.j. na rozdiel od podnikateľských subjektov nie za účelom dosahovania zisku.

MNO sú teda zakladané, aby realizovali aktivity s cieľom napĺňania svojich účelov na nekomerčnom princípe - napríklad ide o ochranu životného prostredia, sociálnu pomoc, rozvoj kultúry, watchdogové aktivity, ochranu zdravia,... Na tieto aktivity však prirodzene potrebujú nejaké financie, keďže taktiež musia platiť mzdy svojim zamestnancom, nájomné, energie, cestovné, musia kupovať rôzne tovary a služby, ... ako však môžu tieto financie získať?

Štát oceňuje všeobecne prospešný prínos MNO tým, že im umožňuje získavať verejné zdroje na svoju činnosť. MNO môžu získať verejné zdroje priamo, t.j. štát im poskytne financie na ich aktivity - ide napríklad o tzv. nórske, či švajčiarske fondy, eurofondy, alebo o dotácie poskytované štátom, VÚC alebo mestami a obcami. MNO získavajú verejné zdroje aj nepriamo - napríklad tým, že ak majú príjmy zo svojich hlavných, všeobecne prospešných činností, tak z týchto príjmov neplatia daň z príjmov - štát sa tak vlastne vzdáva dani z príjmov, ktorú napríklad od podnikateľských subjektov vyžaduje.

MNO súčasne môžu získavať aj súkromné zdroje a to jednak na svoju činnosť - teda od ľudí a organizácií napríklad vo forme darov, verejných zbierok, grantov, členských príspevkov, "2% z dane", dedičstva,... a jednak zo svojej činnosti, t.j. z realizácie svojich aktivít a predaja svojich tovarov alebo služieb, pričom niektoré MNO môžu časť z aktivít realizovať ako doplnkovú činnosť aj na komerčnom princípe.

Aby bola MNO dlhodobo likvidná, t.j. schopná uhrádzať svoje záväzky, tak by sa nemala spoliehať iba na 1 zdroj príjmov (napríklad na každoročnú dotáciu, alebo 2% z dane), ale mala by svoje príjmy diverzifikovať, t.j. spoliehať sa na viaceré druhy príjmov. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti chceme pomôcť dlhodobému nie len prežitiu, ale aj rozvoju neziskového sektora a tak pracujeme na komplexnej úprave financovania MNO tak, aby každá organizácia mala k dispozícii rôzne druhy príjmov - v závislosti od cieľov organizácie.

Chceme, aby MNO mali k dispozícii 4 pevné piliere svojho financovania:

4 piliere

 

Pre podrobnejšie členenie zdrojov pre MNO, informácie o našich aktivitách a ako nám môžete pomôcť, kliknite sem: http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_mno