Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Ďalšie témy súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na Slovensku

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V novembri 2014 bol v rámci plnenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013 (PDF, 386 kB) (PDF, 386 kB) prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o whistlebloweroch“) s účinnosťou od 1. januára 2015.

Zákon o whistlebloweroch:

 • poskytuje ochranu oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti (najmä pri ohlasovaní trestných činov korupcie, machinácie pri verejnej dražbe alebo verejnom obstarávaní, podvodoch spojenými s eurofondami, pri trestných činoch, pri ktorých je horná hranica trestnej sadzby viac ako 3 roky a pod.),
 • priznáva oznamovateľovi právo žiadať odmenu za jej oznámenie (až do výšky 50 násobku minimálnej mzdy),
 • určuje povinnosť zamestnávateľov určiť osobu alebo orgán zodpovedný za vybavovanie podnetov a vydať vnútorný predpis upresňujúci podrobnosti vybavovania podnetov,
 •  určuje povinnosti štátu v oblasti prevencie, vzdelávania a výchovy.

Ochrana sa oznamovateľovi poskytuje počas celého trestného alebo správneho konania a spočíva v zákaze zamestnávateľovi robiť akékoľvek právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v pracovnoprávnom vzťahu, na ktorých by sa vopred nedohodol so zamestnancom, alebo na ktoré by mu vopred nedal súhlas inšpektorát práce. Jedná sa napríklad o výpoveď, preradenie zamestnanca na inú prácu, nariadenie čerpania dovolenky a pod. Oznamovateľ má tiež právo, aby mu Centrum právnej pomoci poskytlo pomoc, napríklad formou zastupovania v súdnom konaní.

Pravidelné vyhodnocovanie oznamovania protispoločenskej činnosti a šírenie informácií v tejto oblasti je zákonom zverené do právomoci Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Stredisko vypracovalo dve výročné Hodnotiace správy: za rok 2015 a za rok 2016. Na základe zistení zhrnutých v týchto správach, bola do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 - 2019 (PDF, 905 kB) (PDF, 905 kB) zahrnutá úloha:

 • Zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a na základe výsledkov pravidelných hodnotení aplikačnej praxe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne navrhnúť zmeny legislatívnej úpravy.

Elektronická hromadná žiadosť

Vláda SR sa v Iniciatíve pre otvorené vládnutie prihlásila k väčšej otvorenosti  voči občanom. Jedným z nástrojov na uplatňovanie otvoreného prístupu občanov k vláde je elektronická hromadná žiadosť.

Elektronická hromadná žiadosť je typ požiadavky verejnosti, ktorá svoju dôležitosť preukáže získaním veľkého počtu podporovateľov. Vláda SR sa zaviazala, že sa bude zaoberať  každou elektronickou hromadnou žiadosťou (eHŽ), ktorá si dokáže za 30 dní získať 15000 podporovateľov.

V záujme zjednodušenia a zefektívnenia celého procesu je získavanie potrebného počtu podpisov realizované jednoducho elektronickou formou prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, presný link je:

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/ 

Autor eHŽ môže žiadosť o podporu svojej vytvorenej eHŽ zdieľať  najmä prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov a následne po úspešnom vyzbieraní minimálne 15000 podpisov ju automaticky postúpiť na Úrad vlády SR, ktorý zabezpečí jej ďalšie spracovanie.

Ak sa žiadosť bude dotýkať náležitostí v kompetencii vládnej exekutívy, vláda sa zaväzuje odpovedať signatárom do 30 dní a podľa povahy žiadosti prijať  náležité opatrenia do 60 dní od ukončenia žiadosti. V prípade, že iniciatíva bude navrhovať aj legislatívne kroky, zaväzuje sa vláda návrhom takéhoto zámeru zaoberať do 6 mesiacov od ukončenia žiadosti.

Nie sú dovolené EHŽ, ktoré sú:

 • smerujúce proti ľudským právam, slobodám a dôstojnosti,
 • podnecujúce rasovú alebo národnostnú nenávisť,
 • urážlivého charakteru,
 • týkajúce sa daní, odvodov a štátneho rozpočtu,
 • obsahujúce mená osôb a osobné údaje,
 • propagujúce komerčné tovary alebo služby,
 • propagujúce politické strany alebo hnutia a ich kandidátov vo voľbách,
 • smerujúce proti konaniu a rozhodovaniu orgánov činných v trestnom konaní a súdov,
 • vyzývajúce na porušovanie Ústavy Slovenskej republiky alebo právnych aktov Európskej únie.

O aktuálnom stave a výsledku eHŽ bude verejnosť informovaná na stránke konkrétnej eHŽ.

Pozrite si krátku prezentáciu o eHŽ (PPTX, 349 kB) (PPTX, 349 kB).