Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

Postavenie Rady

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je novovytvorený (2012) stály odborný, poradný, koordinačný a konzultatívny orgán vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Tento orgán hodnotí dosiahnuté výsledky a iniciatívne navrhuje riešenia v konkrétnej oblasti. Rada je koncipovaná tak, aby svojím pôsobením prispela k posilneniu participatívnej demokracie v spoločnosti, aby prijímané vládne materiály v oblasti verejnej politiky boli nielen účinné, spravodlivé a demokratické, ale aj prijímané so širokým konsenzom vládneho a mimovládneho sektora a zároveň aby ich napĺňanie bolo kontrolované občianskou spoločnosťou.

Pôsobnosť a hlavné úlohy Rady

Rada sústreďuje, prerokúva a prostredníctvom svojho predsedu, resp. podpredsedov predkladá vláde návrhy, uznesenia a stanoviská týkajúce sa rozvoja občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií a vzťahujúce sa k vytváraniu vhodného prostredia pre ich existenciu a činnosť.

Rada vo svojej pôsobnosti najmä:

  • spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej a verejnej správy, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami a predkladá im podnety, návrhy a odporúčania,
  • predkladá vláde návrhy týkajúce sa koncepcií v oblastiach rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti, návrhy jednotlivých opatrení a podnety na zlepšovanie rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti, a to z vlastnej iniciatívy alebo v rámci úloh, ktoré jej vláda uložila,
  • prerokováva návrhy a správy o implementácii Akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy za otvorené vládnutie, vyhodnocuje ich napĺňanie; predkladá iniciatívne návrhy na ich aktualizácie a pripravuje v spolupráci so splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti návrhy na nové akčné plány na nasledujúce obdobie,
  • zaujíma stanoviská a prijíma uznesenia k návrhom zákonov a iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj vládnym, rezortným a ďalším opatreniam nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na súčasný stav alebo rozvoj mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti,
  • zaujíma a zverejňuje stanoviská k aktuálnym otázkam v oblasti rozvoja mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti; v tejto súvislosti môže ako celok alebo prostredníctvom svojich členov vyžadovať informácie a stanoviská od ústredných orgánov štátnej správy, od ostatných orgánov štátnej správy a od organizácií a inštitúcií podriadených orgánom štátnej správy,
  • predkladá návrhy na obsadenie funkcie splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti,

Ľudia v Rade

Zoznam členov Rady, predpisy upravujúce práva a povinnosti členov Rady a pravidlá jej zasadania.