Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Otvorená justícia

Kapitola Otvorená justícia bola prvýkrát zaradená do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015 (PDF, 864 kB) na základe podnetov predstaviteľov tretieho sektora ako prostriedok zvyšovania transparentnosti a dôveryhodnosti súdnictva a prokuratúry. Prvými úlohami boli:

 • Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať hodnotenie práce sudcov.
 • Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie.
 • Na základe odporúčaní z analýzy zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a zabezpečiť dohľad nad jeho napĺňaním.
 • Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný zoznam prokurátorov.

Realizácia akčného plánu priniesla:

 • MS SR pripravilo paragrafové znenie návrhu novely Zákona o sudcoch a prísediacich, ktorým sa zabezpečuje zverejňovanie hodnotení práce sudcov. Návrh zákona bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený v januári 2017.
 • ÚSV ROS v spolupráci s MS SR a mimovládnymi neziskovými organizáciami vypracoval Analýzu zverejňovania súdnych rozhodnutí (PDF, 261 kB) a na základe zistení boli navrhnuté riešenia, ktoré sa postupne uplatňujú.
 • MS SR zabezpečilo jednotný systém pre zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Anonymizované rozhodnutia všeobecných súdov SR, Najvyššieho súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EU sú dostupné na portáli slov-lex.sk.
 • MS SR v rámci novelizácie Zákona o prokurátoroch presadilo povinnosť zverejniť zoznam prokurátorov a pravidelne ho aktualizovať. Generálna prokuratúra SR v januári 2016 na základe prijatej novely menný zoznam prokurátorov na svojom webovom sídle zverejnila.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 - 2019 (PDF, 905 kB) na úlohy predchádzajúceho akčného plánu nadviazal. Na základe aplikačnej praxe, aktívnej diskusie so zainteresovanými aktérmi, ako aj so širokou verejnosťou boli do akčného plánu formulované tieto úlohy:

 • Prehodnotiť realizáciu zverejňovania hodnotení sudcov z hľadiska ich prehľadnosti a zľahčenia možnosti ďalšej analýzy.
 • Určiť, ktoré súdne rozhodnutia nemusia byť zverejňované.
 • Stanoviť typy podaní, ktoré je vhodné formalizovať, navrhnúť štandardizovaný formulár pre vybrané podania a zverejniť štandardizované podania v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ústrednom portáli verejnej správy a na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.
 • Participatívnym spôsobom pripraviť návrh legislatívnych zmien, ktorými sa určí orgán dohľadu nad plynulosťou disciplinárnych konaní a ktorými sa zabezpečí dôsledné, rýchle a efektívne uplatňovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov a predložiť ich na rokovanie vlády.
 • Participatívnym spôsobom pripraviť návrh legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí vyššia verejná kontrola výberu predsedov súdov, sudcov a justičných zamestnancov a predložiť ich na rokovanie vlády.
 • Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa doplní zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a ktorým sa zabezpečí zverejnenie miesta pôsobenia jednotlivých prokurátorov.
 • Vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa rozšíri právo odporúčať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.
 • Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti.
 • Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu výberových konaní na funkciu prokurátora vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti.

O implementácii úloh informujeme prostredníctvom tlačových správ. Všetky užitočné informácie o Akčnom pláne OGP 2017-2019, výstupoch, výsledkoch, plánovaných udalostiach a i. zverejňujeme aj na užívateľsky prístupnej platforme Trello na tomto odkaze. 

Zodpovedná osoba:

Bystrík Antalík
tel.: 02 / 509 44 986