Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Modul dotačných schém

Štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné mechanizmy tvoria jeden z podstatných zdrojov verejných financií využívaný samosprávami, podnikateľmi a aj neziskovými organizáciami a preto považujeme za dôležité umožniť občanom získať o týchto mechanizmoch čo najviac informácií. Na tento účel je na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk vytvorená špecifická webová stránka a aplikácia, tzv. modul dotačných schém, ktoré budú občanom, odbornej verejnosti ako aj úradníkom poskytovať informácie o využívaní uvedených finančných mechanizmov. Keďže záujmom vlády SR je transparentné a otvorené fungovanie verejných zdrojov, pokladáme za jeden z najdôležitejších krokov zabezpečiť interaktívny a prehľadný spôsob informovania o použití prostriedkov z verejných zdrojov. Tento krok nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky 689/2011, ktoré vytvára register projektov financovaných z prostriedkov návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov. Záber aplikácie je však širší ako záber Centrálneho registra projektov.

Ciele, ktoré má naplniť webová aplikácia:

• Poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch v rozsahu ITMS využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach Slovenskej republiky na jednom mieste.

• Umožniť verejnú kontrolu efektivity a transparentnosti využívania verejných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších dotačných rezortných schém využívaných v podmienkach Slovenskej republiky

Medzi základné charakteristiky webovej aplikácie patria:

• Poskytuje prehľadné a ľahko vyhľadateľné informácie zo všetkých programov a rezortov, využívajúcich uvedené finančné mechanizmy (štrukturálne fondy EÚ, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy), pričom vyhľadávanie zohľadňuje potreby a záujmy užívateľov.

• Poskytuje interaktívne informácie v grafoch, tabuľkách a na mape SR o výške, účeloch a ďalších relevantných údajoch poskytnutých dotácií a pre účely ďalšieho spracovania aj export zostáv v otvorených formátoch

• Umožňuje spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systému pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing).

Aplikácia je dostupná na tomto odkaze: https://data.gov.sk/dotacie

Modul dotačných schém - plnenie úlohy č. 22 v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019

V rámci záväzkov vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 (schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017) majú jednotlivé rezorty do 30. júna 2018 splniť úlohu číslo 22 v znení: Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie.

Zverejnenie informácii o poskytovaných dotáciách vedie k zlepšeniu transparentnosti a sprehľadneniu spôsobu informovania o použití prostriedkov z verejných zdrojov. Modul dotačných schém (MDS) má preto za účel poskytovať informácie o všetkých dotačných programoch, ktoré sú využívané v rámci SR.

Jednotlivé rezorty prostredníctvom modulu poskytujú údaje o všetkých jednosmerných príspevkoch (dotácie, subvencie, nenávratné finančné príspevky...) za predchádzajúci kalendárny rok – prostredníctvom vyplnenia tabuľky (XLSX, 194 kB) podľa svojich individuálnych potrieb, resp. informácií, s ktorými v rámci jednotlivých dotácii disponujú. Údaje do MDS uvádza len poskytovateľ dotácií, nie prijímateľ.

Plnenie tejto úlohy veľmi úzko súvisí s témou financovania mimovládnych neziskových organizácií, ktorej sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) dlhodobo venuje. Od minulého roku v tejto téme prebieha široká diskusia s partnermi s občianskej spoločnosti, verejnej správy aj so samosprávami a v súčasnosti sú podnety zo stretnutí spracované do formy legislatívnych návrhov. V oblasti priamej podpory z verejných zdrojov je jedným z návrhov vytvoriť, resp. pretransformovať súčasný MDS na tzv. Centrálny register výziev, ktorý bude po vzore Centrálneho registru zmlúv obsahovať všetky informácie k jednotlivým dotačným výzvam zo všetkých rezortov.

Mnohé rezorty využívajú na spracovanie údajov o dotáciách do MDS rôzne systémy, resp. prevádzajú údaje do MDS manuálne. Nová výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pripravuje dopytovú výzvu zameranú na optimalizáciu systémov, ktorú môžu jednotlivé rezorty využiť za účelom prepojenia jednotlivých systémov, či zlepšenia fungovania. Najnovšie verzie pripravovaných výziev sú dostupné na tomto odkaze.

ÚSV ROS spoločne s dodávateľom systému MDS inicioval stretnutia s jednotlivými rezortmi ohľadom plnenia úlohy B.22. Všetky zápisnice z jednotlivých stretnutí postupne zverejňujeme na tomto mieste:


Materiály: