Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Newsletter

""

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.


Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie o aktivitách týkajúcich sa národného projektu participácia, pozvánky na zaujímavé podujatia a ďalšie novinky zo života projektu, ktoré pravidelne posielame a publikujeme. Ak máte záujem dostávať nás pravidelný newsletter, zaregistrujte sa na tomto odkaze. Príjemné čítanie!

QUO VADIS, PARTICIPÁCIA NA SLOVENSKU?

Publikovaný 20. decembra 2023

Ako a prečo sme testovali stav a podmienky pre participáciu v 21 slovenských mestách a obciach na Slovensku? Ako sme spolupracovali s predstaviteľmi a predstaviteľkami 21 miest a obcí? Ďakujeme aj výskumníčkam z CVEK – Elene Gallo Kriglerovej a Alene Holka Chudžíkovej.  Prečítajte si náš posledný tohtoročný newsletter. <čítajte viac>

Ako zapájať neorganizovanú verejnosť?

Publikovaný 29. novembra 2023

Nevyhnutným aspektom demokracie je aktívna účasť občanov na správe vecí verejných. Takzvaná neorganizovaná verejnosť však v slovenských podmienkach často prehliadaná bežní občania sú systematicky zapájaní do rozhodovania a tvorby verejných politík. Exituje však metóda, pomocou ktorej je možné získať názory aj od jednotlivých občanov, ktorí nie sú súčasťou  žiadnych organizácií. Ide o OBČIANSKE ZHROMAŽDENIA, ktoré sú súčasťou deliberatívnej demokracie. Ako fungujú? Kde sa využívajú? A s akými výsledkami? Je možné sa s nimi stretnúť aj na Slovensku? Zistíte v našom newslettri. <čítajte viac>

Ako by mohli lepšie spolupracovať štát a neziskový sektor?

Publikovaný 22. septembra 2023

Čo nám vždy ostáva, keď sa nedarí a sme na konci so silami? SPOLUPRÁCA. Nikto nevie všetko, preto každý môže pomôcť práve tým, čím aktuálne disponuje: informáciami, zdrojmi, mocou presadiť niečo, vôľou... Tak je to aj v tvorbe verejných politík. Má ich robiť štát, ale nie sám. Preto náš expertný tím zložený z výskumníkov Tomáša Winklera a Hany Mravcovej zaujímalo, ako štát spolupracuje s neziskovým sektorom, Ich základné zistenia  a odporúčania si prečítajte v newslettri NA SPOLUPRÁCI ZÁLEŹÍ: AKO SPOLUPRACUJÚ ŠTÁT A NEZISKOVÝ SEKTOR PRI FORMULOVANÍ VEREJNÝCH POLITÍK? <čítajte viac>

Ako počúvajú hlas verejnosti samosprávne kraje?

Publikovaný 30. júna 2023

Krajské samosprávy zastrešujú oblasti úzko naviazané na každodenný život občanov. Či už ide o stredné školstvo, verejnú dopravu a podporu mobility, aktivity v oblasti regionálneho rozvoja a mnohé ďalšie. Je dôležité, aby verejnosť o jednotlivých aktivitách a kompetenciách krajských úradov nielen vedela, ale mala aj možnosť sa na ich tvorbe  sama podieľať. Zapájanie verejnosti do týchto procesov síce už prebieha, často  však nie vedome a systematicky, ale skôr intuitívne. Preto na piatich krajských úradoch pôsobia tímy regionálnych koordinátorov participácie... <čítajte viac>

Vojna na Ukrajine trvá už rok. Čo hovorí o Slovensku?

Publikovaný 24. februára 2023

Nepredstaviteľná situácia v podobe otvoreného vojnového konfliktu v susednom štáte trvá už celý jeden rok. Ako na náročné životné zmeny miliónov Ukrajiniek a Ukrajincov reagovali ľudia a mimovládne neziskové organizácie zo Slovenska? Úrad Splnomocneneca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v roku 2022 mapoval rozsah pomoci ľuďom z Ukrajiny. Koľko humanitárnej a finančnej pomoci sme poskytli? Koľko dobrovoľníkov sa zapojilo? Aké zmeny vyvolala vojna na Ukrajine v neziskovom sektore na Slovensku?... <čítajte viac>

Čo si myslia mimovládne neziskové organizácie o poskytovaní služieb vo verejnom záujme?

Publikovaný 12. januára 2023

Na úvod dovoľte krátku rekapituláciu: ČO SÚ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME? Vo verejno-politickom diskurze sa na Slovensku používa viacero pojmov na pomenovanie aktivít týkajúcich sa zabezpečovania/poskytovania služieb verejnou správou – verejné služby, služby vo verejnom záujme, verejnoprospešné služby, všeobecne prospešné služby a spoločensky prospešné služby... <čítajte viac>

Stratégie poznania: Ako učiť participáciu na vysokých školách?

Publikovaný 6. mája 2022

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvoril prostredníctvom aktivity STRATÉGIE POZNANIA priestor pre spoluprácu s vysokými školami. Jej zámerom bolo spoločne uvažovať a nastavovať obsahové rámce nového predmetu, ktorý by sumarizoval kľúčové vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre participatívnu tvorbu verejných politík. O tom, či sa to podarilo, prečo je táto spolupráca dôležitá, čo jej obsahom, cieľom a ako prebieha, hovoria v rozhovore s... <čítajte viac>

Účasť mimovládneho sektora na verejných politikách

Publikovaný 1. apríla 2022

Vzájomná spolupráca medzi verejným a neziskovým sektorom sa prejavuje v rôznych oblastiach života spoločnosti s cieľom riešenia spoločných problémov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života v území. Silnie tiež tlak Európskej komisie na riadené a formalizované zapájanie partnerov z prostredia občianskej spoločnosti s dôrazom na mimovládne neziskové organizácie pri definovaní priorít a cieľov, identifikovaných pre nové programové obdobie 2021 – 2027... <čítajte viac>

Nedostatky participácie v samospráve

Publikovaný 23. marca 2022

Aké sú najčastejšie nedostatky participatívnych procesov na Slovensku? V druhej časti nášho newslettera vám prinášame výsledky mapovania najčastejších nedostatkov na úrovni samosprávy na základe analýzy 32 prípadových štúdií z prostredia verejnej správy na Slovensku. Problémy sú zoradené zhora nadol od najčastejších po menej časté... <čítajte viac>

Nedostatky participácie v štátnej správe

Publikovaný 10. marca 2022

Aké sú nedostatky zapájania občanov v štátnej správe? S touto otázkou sme sa pustili do analýzy prípadových štúdií participácie na všetkých úrovniach verejnej správy. Zhromaždili a analyzovali sme 32 prípadových štúdií participatívnych procesov z prostredia štátnej správy a samosprávy na Slovensku. V prvej časti nášho newslettera vám predstavujeme výsledky analýzy nedostatkov participatívnych procesov v štátnej správe. Problémy sú zoradené zhora nadol od najčastejších po menej časté... <čítajte viac>

Mimovládne neziskové organizácie a služby vo verejnom záujme

Publikovaný 2. marca 2022

Vzájomná spolupráca medzi verejným a mimovládnym neziskovým sektorom sa prejavuje v rôznych oblastiach života spoločnosti. Cieľom tejto spolupráce je najmä riešenie spoločných problémov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľov Slovenska. Mimovládne neziskové organizácie v mnohých oblastiach spolupracujú, dopĺňajú, alebo nahrádzajú služby vo verejnom záujme, ktoré vykonávajú orgány a inštitúcie štátnej správy a samosprávy... <čítajte viac>

Dôvera - verejnosť - inštitúcie, predstavujeme nový analytický program

Publikovaný 4. februára 2022

Participácia sa stáva súčasťou väčších systémov a konceptov, ktorých cieľom je posilňovať dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie a vládu, zavádzať novú kultúru vládnutia a podporovať koncepty výkonu správy, ktoré podporujú princípy súdržnosti, zúčtovateľnosti a dôveryhodnosti... <čítajte viac> 

Na občanoch záleží! V apríli sa zameriame na digitálnu samosprávu

Publikovaný 31. marca 2021

Hlavnou témou vzdelávacieho online cyklu Na občanoch záleží je v apríli Digitálna samospráva. V súčasnej pandemickej dobe výrazne vzrástol význam digitálnych nástrojov, ktoré sa stávali často jedinými nástrojmi participácie... <čítajte viac>

Buď sa necháme vliecť, alebo budeme navigovať

Publikovaný 29. marca 2021

Rozhovor Michala Sedlačka s Ursulou Rosenbichler, vedúcou oddelenia III/C/9 - Strategické riadenie výkonnosti a administratívne inovácie v rámci Spolkového ministerstva pre umenie, kultúru, štátnu službu a šport Rakúskej republiky, ktorá je súčasnou koordinátorkou témy participácie na spolkovej úrovni štátnej správy. Dlhodobo sa venuje procesom dizajnovania, zavádzania inovácií a riadenia zmien v štátnej správe, ako aj téme participácie a nových foriem spolupráce a spolutvorby verejných politík. <čítajte viac>

Na občanoch záleží! Pokračujeme témou zelená samospráva

Publikovaný 4. marca 2021

Vzdelávací online cyklus Na občanoch záleží pokračuje aj v mesiaci marec 2021, ktorého nosnou témou je Zelená samospráva a zelené verejné politiky. Od otázok ako zapájať zraniteľné skupiny, či ako tvoriť a realizovať inkluzívne politiky v prostredí miest a obcí sa v mesiaci marec 2021 posunieme k iným otázkam. <čítajte viac>

Na občanoch záleží! Online vzdelávanie pre samosprávu

Publikovaný 28. januára 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvára pravidelné vzdelávanie, ktoré rozšíri vaše poznatky o participácii v samospráve. Pripravili sme pre vás šikovne namiešanú teóriu so živými príkladmi z praxe. Ak stojíte aj vy pred rozhodnutím zapojiť občanov do tvorby konkrétnej verejnej politiky vo vašej samospráve, ušetríte si veľké množstvo času potrebného na vyhľadávanie informácii, overeovanie vhodných modelov participatívnych procesov, či zisťovanie kontaktov. V online vzdelávacom cykle NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ sa všetko dovziete z prvej ruky, priamo od vašich "kolegov" z iných samospráv. <čítajte viac>