Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Eurofondové projekty realizované na úrade splnomocnenca

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci svojich aktivít venuje aj realizácií projektov, financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Pretože jedným z dlhodobých cieľov úradu splnomocnenca je prehlbovať dialóg medzi orgánmi verejnej správy a občianskou spoločnosťou, sú projekty realizované v spolupráci s občianskou spoločnosťou a expertmi z mimovládnych neziskových organizácií.

1. Národný projekt: Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO 

Projekt prebiehal od marca 2014 do konca roku 2015 a bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu bolo vytvoriť návrh otvoreného informačného systému MNO, ktorý zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO. Zároveň bude sledovať zefektívnenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov. Projekt bol ukončený v roku 2015.

2. Pilotný projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov

Projekt Partnerstvo bol spustený 1. marca 2017, realizujeme ho v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom a je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu Partnerstvo je komplexne zhodnotiť doterajšie postupy zapájania partnerov do implementácie a monitorovania EŠIF, aktivít riadiacich a sprostredkovateľských orgánov vo vzťahu k možným prijímateľom a cieľovým skupinám podpory z EŠIF a možností pre výkon efektívnej verejnej kontroly ako nástroja na boj proti korupcii. Na hodnotenie budú nadväzovať aj návrhy na zlepšenie.

3. Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Projekt Participácia bol spustený 15. apríla 2017 a je financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho cieľom je budovať predpoklady, navrhovať kroky a zavádzať riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni.

4. Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Projekt Výskum MNO a OS bol spustený 1. marca 2019 a je financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho cieľom je kvalitnejšia tvorba  verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií.