Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Stratégie poznania - participatívna tvorba syláb predmetu Participatívna tvorba verejných politík pre vysoké školy

""

Základné informácie

Východiská

Ako preniesť poznatky z národného projektu Participácia všade tam, kde môžu reálne zlepšovať výkon verejnej správy? V rámci aktivít národného projektu už realizujeme online vzdelávacie podujatia Na občanoch záleží pre samosprávu a MNO, cykly pracovno-konzultačných činností Učiace sa inštitúcie a Učiace sa regióny, a predsa je tu ešte jeden smer, ktorým sme sa v rámci národného  projektu presadzovaní konceptu riadenej participácie rozhodli vydať. Je to cesta, ktorá vedie na miesta, ktoré sú slobodným a inšpiratívnym priestorom pre šírenie poznania a testovanie nových myšlienok, zručností a postupov. Ide o prostredie vysokých škôl, ktoré sme oslovili k spolupráci. Spoločne s pedagógmi otvárame priestor pre dizajnovanie nových predmetov, kurzov, či špecializovaných blokov o participácii, ktoré nájdu svoje miesto vo vyučovaní na VŠ. Súčasťou spolupráce nie je “len“ generovanie nových možností ako presadiť participáciu do výuky na vysokých školách, nový rozmer medziuniverzitnej spolupráce, ale aj zdieľanie toho najlepšieho, čo každá zo škôl prináša a ponúka.
Pracovná skupina nie uzavretá a otvára dvere každému, každej vysokej škole, kde by chceli zavádzať do výuky predmet, ktorý by komplexne pokrýval všetko, čo zapájanie občanov zahŕňa a radi by o tom pred zavedením takého predmetu diskutovali.

Zdôvodnenie

Výsledky výskumných aktivít NP Participácia I. priniesli poznanie, že v prostredí verejnej správy na Slovensku chýbajú experti pre oblasť participácie. Prirodzeným zdrojom budovania kapacít pre verejnú správy sú vysoké školy, ktoré sa už adresnejšie zameriavajú na špecifické zručnosti, ktoré má profesionál vo verejnej správe ovládať, participácia však stále medzi ne v potrebnom rozsahu nepatrí. Preto je žiadúce, aby prišlo k  rozšíreniu študijných programov VŠ štúdia zameraného na verejnú správu práve o participáciu a participatívnu tvorbu verejných politík s dôrazom na princíp riadenej participácie, ktorá je iniciovaná zo strany verejných inštitúcií. Vysoké školy a vysokoškolských pedagógov a študentov pokladáme za významných nositeľov myšlienky zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Práve študenti vybraných študijných odborov by mali byť budúcimi odborníkmi v téme, ktorá na Slovensku stále potrebuje podporu.

Hlavný cieľ

 • hlavný cieľ: participatívna tvorba syláb predmetu Participatívna tvorba verejných politík vrátane jednotlivých obsahových blokov (ako podklad pre Informačný list predmetu na jednotlivých VŠ) a zavedenie nového predmetu do vzdelávania v prostredí vysokých škôl, zameraného na participáciu a participatívnu tvorbu verejných politík

Očakávané výsledky

 • prieskum aktuálneho stavu výuky participácie na vysokých školách – zmapované spôsoby a formáty výuky participácie v prostredí vysokých škôl,
 • participatívne vytvorené sylaby nového predmetu Participatívna tvorba verejných politík pre vysoké školy, ktoré vznikli v spolupráci  akademických zamestnancov vysokých škôl a expertov ÚSV ROS. Modelový sylabus predmetu (odporúčací materiál pre vysoké školy), ktorý je predpokladom pre kvalitne nastavený formát výuky a proces postupného zavádzania predmetov, zameraných na participáciu a participatívnu tvorbu verejných politík do prípravy študentov vysokých škôl a ich prípravu pre prax vo verejnej správe. Modelový sylabus umožňuje prispôsobiť štruktúru predmetu špecifikám a konkrétnym požiadavkám zapojených vysokých škôl na predmet,
 • minimálne 3 vysoké školy, ktoré zavedú nový predmet do svojho študijného plánu.

Štruktúra aktivít

Budovanie siete spolupracujúcich vysokých škôl

 • popis procesu: Výber vysokých škôl do pracovnej skupiny prebehol na základe analýzy relevantných vysokých škôl, ktoré sme oslovili pre spoluprácu. Sústredili sme sa na pracoviská vysokých škôl, kde je predpoklad očakávaní, že absolvent predmetných študijných programov ako profesionál vo verejnej správy bude disponovať kľúčovými vedomosťami, poznatkami a zručnosťami o dizajnovaní a plánovaní participatívnych procesov, ktoré budú vychádzať z prostredia samotných inštitúcií verejnej správy, teda top-down, na rozdiel od občianskej participácie, ktorá funguje na princípe bottom-up. Išlo o pracoviská v rámci celej SR zamerané na: 
  • verejnú správu,
  • spoločenské vedy,
  • sociálne vedy,
  • regionálny rozvoj,
  • sociálnu prácu,
  • politológiu.
 • Pred prvým riadnym pracovným stretnutím pracovnej skupiny sme zrealizovali interné stretnutie s expertmi z akademického prostredia, ktorí boli súčasne spolupracovníkmi a spolupracovníčkami Úradu splnomocnenca Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci predchádzajúceho národného projektu a ktorí boli autormi výskumov zameraných na participáciu a publikácií knižnej edície Participácia: Jana Plichtová, Alexandra Poláková Suchalová, Ústav verejnej politiky Fakulty  sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Daniela Klimovského z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave.
 • cieľ procesu: manažment očakávaní, bližšie oboznámenie sa s akademickým prostredím a jeho možnosťami pre nastavenie a prípadné etablovanie  sa nového predmetu v učebných plánoch vysokých škôl na Slovensku.

Memorandum o spolupráci

Mapovanie stavu výučby

 • popis procesu: V rámci stretávaní pracovnej skupiny sme monitorovali stav výučby participácie v osnovách učebných plánov vysokých škôl. Na prvom riadnom stretnutí pracovnej skupiny sme zrealizovali prieskum, kde sme získali prvé dáta o aktuálnom stave výuky participácie: o jeho rozsahu, postavení v rámci učebných plánov a tiež o metódach výuky.
 • výstup procesu: Monitoring aktuálneho stavu a potenciálnych možností výuky participácie na vysokých školách (PDF, 476 kB)
 • hlavné zistenia: v rámci prípravy budúcich profesionálov je zapájaniu občanov (dizajnovanie procesov, metódy zapájania, výber stakeholderov, riadenie participatívneho procesu, vyhodnocovanie participatívnych procesov) na vysokých školách venovaný nedostatočný priestor, problematika nie je ponúkaná v kompaktnej ucelenej podobe, parciálne sa rieši v rámci niekoľkých predmetov, rovnako časová dotácia nie je dostatočná. Pedagógovia a pedagogičky však disponujú vôľou podieľať sa na príprave nového predmetu a v rámci svojich odborných kapacít sú ochotní sprostredkovať svoje špecializované obsahy (integrácia cudzincov, service learning, apod.).

Participatívna tvorba syláb predmetu

 • popis procesu: vytvorenie pracovnej skupiny VŠ pedagógov, ktorej cieľom je zdieľanie poznatkov, názorov a informácií smerujúce ku konštituovaniu nového predmetu Participatívna tvorba verejných politík na vysokých školách, ktorý spája akademické poznanie a výstupy národného projektu a kombinuje teóriu, živé participatívne procesy a dobré a zlé príklady z praxe.
 • obsahové zameranie procesu: práca skupiny sa sústredí na mapovanie stavu výuky participácie v prostredí VŠ, tvorbu nového predmetu, ktorého súčasťou budú nielen praktické postupy zapájania verejnosti (argumentačná báza pre participáciu, prínosy participácie, úrovne zapájania verejnosti, nástroje a metódy participácie, dizajn participatívneho procesu, výber stakeholderov, monitorovanie a hodnotenie participatívneho procesu, opis pracovnej pozície koordinátora), ale aj moduly ponúknuté do študijného programu z strany jednotlivých akademických pracovísk VŠ.
 • priebeh participatívneho procesu: STRATÉGIE POZNANIA

Sylaby predmetu Participatívna tvorba verejnej politiky

Kde sa nám podarilo zaviesť nový predmet do výuky?

Výsledkom práce pracovnej skupiny je pilotné zavedenie predmetu, ktorý sa zaoberá  participatívnou tvorbou verejných politík. Výuka aktuálne prebieha na 3 vysokých školách v rámci 4 predmetov, na ďalších dvoch sa predmet pripravuje.

Vysoké školy, kde bol predmet zavedený:

Vysoké školy, ktoré aktuálne pripravujú zavedenie predmetu:

 • Katedra sociálnych štúdií, Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Katedra regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Ďalšie relevantné aktivity a výstupy k téme

 • Nie je mesto ako mesto na UPJŠ / 11. novembra 2021 / online
  • typ výstupu: prezentácia na UPJŠ
  • zapojení experti: Eliška Župová, Ondrej Mitaľ, UPJŠ, Martin Giertl, Barbara Gindlová, Lucia Lacika, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • stručný popis: prezentácia aktivít USV ROS, Iniciatívy pre otvorené vládnutie a národného projektu Participácia II. a gamifikačná aktivita pre študentova študentky: Nie je mesto ako mesto, vzhľadom na pandémiu koronavírusu online formou, aktivita mala medzinárodný charakter, keď sa do hry o participatívnom rozpočte zapojili aj študenti a študentky Kharazinskej univerzity z Ukrajiny.
 • Odborná konferencia Participácia 2.0 reloaded / 16. marca 2022 / online
 • Newsletter STRATÉGIE POZNANIA: Ako učiť participáciu na vysokých školách? / 6. mája 2022
  • typ výstupu: informačný newsletter
  • zapojení experti: Katarína Vitálišová, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Pedagogická fakulta, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Martin Daško, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Miroslava Dujičová, Alena Petrželková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
  • stručný opis: Ako zvyšovať povedomie o participácii u odbornej verejnosti? Ako zaviedli nový predmet o participácii na 3 vysokých školách?
 • Nie je mesto ako mesto na UCM / 10. novembra 2022
  • typ výstupu: prezentácia gamifikačnej aktivity a aktivít ÚSV ROS a národného projektu Participácia II.
  • zapojení experti: dekan Peter Horváth, Martin Daško, Michal Garaj, UCM, Alena Petrželková, Matej Miklian, Miroslava Dujičová, Jakub Adámek a Marcel Hofer, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • stručný opis: prezentácia gamifikačnej aktivity v rámci predmetu Participatívna tvorba verejných politík na UCM, spojená s prednáškou (PDF, 8 MB) expertov z ÚSV ROS Aleny Petrželkovej, Miroslavy Dujičovej a Jakuba Adámeka o NP NARTI II. a princípoch otvoreného vládnutia, podpis Memoranda o spolupráci medzi UCM a ÚSV ROS
 • Nie je mesto ako mesto na STU / 14. decembra 2022
  • typ výstupu: prezentácia gamifikačnej aktivity
  • zapojení experti: Matej Miklian, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • stručný opis: prezentácia gamifikačnej aktivity v rámci prípravy predmetu Participatívna tvorba verejných politík na STU
 • Z denníkov

Zapojení experti

""Alena Petrželková – od roku 2019 je súčasťou tímu NP PARTI na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v rámci národného projektu NP PARTI 2 pôsobí ako odborná konzultantka. Vyštudovala filozofiu a pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako sociálna kurátorka a pedagogička. V Európske kultúrnej spoločnosti bola súčasťou projektového tímu, ktorý implementoval projekty financované zo štrukturálnych fondov zameraných na inklúziu sluchovo postihnutých ľudí. Podieľala sa na implementácii projektu ISOMI, ktorý bol zameraný na internetizáciu miest a obcí. Takmer 10 rokov pôsobila v občianskom združení Šanca pre nechcených, kde pracovala ako koordinátorka projektov zameraných na sociálnu inklúziu a vzdelávanie, zaoberala sa prípravou  a realizáciou vzdelávacích aktivít pre dospelých – školenia pre dobrovoľníkov a pre opustené matky s deťmi.