Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Participácia a regionálna územná samospráva

""

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 2 - Participácia a regionálna územná samospráva
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na úrovni úradov samosprávnych krajov
 • Partneri: Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
 • Spolupracujúci dodávateľ: Participation Factory
 • Zapojení experti a expertky: Dominika Bellová, Miroslav Zwiefelhofer, Linda Zuzčáková
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Východiská

Ponuka participácie zo strany verejných inštitúcií smerom k verejnosti je významným faktorom, ktorý prispieva ku kvalitnejším verejným politikám. Výsledky projektu priniesli poznanie, že zástupcovia verejnej správy majú porozumenie, že participácia by mala byť centrálnou súčasťou tvorby verejných politík, ale je potrebné kriticky priznať, že participácia a participatívny proces tvorby verejných politík sa nachádza v začiatočnej fáze svojho vývoja a udomácňovania v prostredí verejnej správy.

Zistenia poukázali na fakt, že proces podpory budovania kapacít v prostredí verejnej správy sa nemôžu opierať len o skúsenosti a poznanie prameniace z občianskej participácie, teda participácie iniciovanej "zdola", ale na riadenej participácii, ktorú iniciujú a majú vo vlastníctve subjekty verejnej správy (ministerstvá, obce, mestá, či samosprávne kraje). Riadená participácia je samostatnou a špecifickou disciplínou, pretože kvalitný participatívny proces, ktorý je vo "vlastníctve" inštitúcií verejnej správy, si vyžaduje inú perspektívu riadenia a nastavenia interných procesov hlavne dovnútra inštitúcií.

Zdôvodnenie

Projekt cielene podporuje zavádzanie nových pracovných miest koordinátorov participácie do prostredia úradov samosprávnych krajov, ktorí za odbornej a metodickej podpory úradu budú nastavovať a optimalizovať interné postupy riadenia participatívnych procesov. Úrad sa inšpiroval programom Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR) s názvom Koordinátori participatívneho plánovania, ktorého cieľom bolo zakotviť participáciu ako štandardný prístup v rámci procesov plánovania naprieč mestskými časťami hl. mesta Praha. Chceme naštartovať efektívny dialóg vo vnútri úradov, ale aj s partnermi v území sú výzvy, na ktoré projektom reagujeme.

Podaktivita je reakciou na novú objednávku spojenú so zapojením verejnosti do tvorby a implementácie verejných politík, ale hlavne do procesu prípravy a realizácie Integrovaných územných stratégií (IÚS). Na základe zverejnenej výzvy sa do podaktivity 2 prihlásilo 5 samosprávnych krajov.

Ciele 

Našou úlohou je zabezpečiť jednotné metodické kroky, ktoré smerujú k postupnému budovaniu kapacít v prostredí piatich samosprávnych krajov v prospech participatívnej tvorby verejných politík s cieľom:

 • zapojiť koordinátorov participácie ich do plnenia úloh v prospech efektívnej prípravy a realizácie IÚS a s ich pomocou optimalizovať existujúcu participatívnu prax v 5 samosprávnych krajoch,
 • zabezpečiť diagnostiku a zanalyzovať kvalitu zabezpečenia a riadenia participácie - identifikovať slabé miesta interných procesov participatívnej tvorby verejných politík v rámci existujúcej aplikačnej praxe zapojených krajov, s cieľom zadefinovať opatrenia, ktoré reagujú na príčiny úspešnosti/neúspešnosti participácie s dôrazom na úskalia, ktoré prináša živá aplikačná prax zavádzania participatívnej tvorby verejných politík v úradoch samosprávnych krajov,
 • na základe získaných dát optimalizovať a štandardizovať proces participatívnej tvorby verejných politík na jednotlivých úradoch zapojených samosprávnych krajov, naštartovať vnútroinštitucionálnu participáciu, teda participáciu do vnútra úradov samosprávnych krajov, v spolupráci s koordinátormi participácie navrhovať a zavádzať optimalizované a štandardizované postupy zapojenia verejnosti, premietnuté do dizajnov participatívnych procesov,
 • realizovať participatívne procesy - uplatňovať optimalizované a štandardizované postupy zapájania verejnosti do praxe úradu, uplatňovať projektové riadenie pri príprave a realizácii participatívnych procesov a následne navrhnuté procesy uplatniť do prípravy a realizácie konkrétnych participatívnych zadaní,
 • vybudovať komunitu praxe nad zapojenými VÚC, ktorá buduje vlastnú poznatkovú prax s využitím inovatívnych formátov zdieľania skúseností, poskytujúcu podporu pre zamestnancov -  koordinátorov participácie, ktorí sú v projekte poverení konkrétnymi úlohami.

Na aké otázky projekt prinesie odpovede?

 • Aký je prínos koordinátorov participácie pre úrady samosprávnych krajov?
 • Aký je stav riadenia participatívnych procesov na úradoch samosprávnych krajov?
 • Aké podmienky na zapájanie verejnosti úrad samosprávneho kraja vytvára v procese tvorby politík? 
 • Aká je rola, mandát a úlohy koordinátorov participácie v procese riadenia územného dialógu v čase prípravy a realizácie Integrovaných územných stratégií?
 • Do akej miery kľúčoví stakeholderi a partneri efektívne participujú?
 • Kde sú najväčšie prekážky, pred ktorými spoločne stojíme?
 • Aké miesto (rola, kompetencie a mandát) majú koordinátori participácie v štruktúre úradu samosprávneho kraja?
 • Aká je úloha a mandát koordinátorov participácie v tvorbe verejných politík a systéme riadenia IÚS?
 • Ako sa práca koordinátorov participácie odzrkadlila v miere a kvalite zapojenia verejnosti? 

Štruktúra aktivít

Schéma PODA 2

Očakávané výsledky/výstupy

 • vytvorených 15 pracovných miest koordinátorov participácie,
 • zrealizovaná diagnostika existujúcej participatívnej praxe na šiestich úradoch samosprávnych krajov (6 analýz participatívnej praxe a 6 návrhov optimalizácie riadenia participatívnych procesov tvorby verejných politík),
 • zabezpečené nastavenie a optimalizácia interných procesov riadenia participatívnych procesov (dovnútra vnútroinštitucionálna participácia, ako aj smerom von k partnerom v území)
 • jasné vymedzenie role, mandátu a činnosti koordinátorov participácie v procesoch participatívnej tvorby verejných politík a v procese riadenia integrovaných územných stratégií,
 • zrealizované pilotné testovanie inovovaných procesov na konkrétnych participatívnych projektoch, politikách, programoch (predpoklad: zrealizovaných 9 – 15 malých participatívnych projektov, minimálne 15 spracovaných dizajnov participatívnych procesov implementácie verejných politík)
 • vytvorený návrh a otestovaný model zapojenia koordinátorov participácie v systéme riadenia IÚS a identifikovanie miesta pre participáciu v systéme riadenia IÚS,
 • otestovaná pozícia koordinátorov participácie v systéme riadenia IÚS a riadenia územného dialógu s využitím inštitútov: Rada partnerstva, Komory Rady partnerstva, tematické skupiny,
 • funkčná komunita praxe - nová organická štruktúra, zastrešujúca sieť koordinátorov participácie z jednotlivých VÚC,
 • zabezpečená podpora prioritizácie projektov pre realizáciu IÚS a tvorba dizajnov participatívnych procesov pre tvorbu veľkých, komplexných politík a projektov,
 • spracovaná analýza: Aká je prax participačnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej územnej samosprávy?

Rozhovory k téme

PARTICIPÁCIA 2.0 reloaded – úvodná konferencia k národnému projektu Participácia 2 / čas: 1:31 – 1:59

 • Typ výstupu: video záznam z otváracej konferencie
 • Prezentuje: Anna Tehlová, Participation Factory
 • Moderuje: Barbara Gindlová 

Prvé osobné stretnutie koordinátorov participácie v Bratislave

O Participation Factory

""Participation Factory, česká organizácia, ktorá sa venuje témam: Komunikácia a budovanie komunity, Civic Tech, Participatívny rozpočet, Participatívne územné plánovanie, Účasť 101, Mesto 101, Participácia mladých, Smart City, Strategické plánovanie, Stratégia Smart City, Vyhodnotenie procesu, Odomknite svoje mesto, Facilitácia. V súčasnosti spolupracuje s Institutom plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) na pilotnom projekte zavádzania koordinátorov participácie do praxe dvanástich mestských častí hlavného mesta Praha, ako aj s Jihomoravským krajem na diagnostike stavu a možností participácie.

Tomáš Rákos - je procesným dizajnérom, ktorý sa participatívnemu plánovaniu venuje už skoro 10 rokov. Je zakladateľom Participation Factor, s.r.o., pred tým spoluzakladal a viedol D21 (Demokrace 2.1). Zúčastnil sa viac než 200 participatívnych projektov a to na štyroch kontinentoch. Má bohaté skúsenosti s projektovým riadením a vývojom produktov a služieb a cez 20 rokov skúsenosti s komunikáciou a médiami. 

Anna Tehlová - vedie činnosti Participation Factory a zabezpečuje, aby všetko išlo hladko. Riadi komplexné participatívne projekty, ktoré sa sústreďujú na systematickú participáciu, diagnostiku a strategické plánovanie. V minulosti stála pri založení a viedla organizácie Public Space Network v Nairobi (Keňa), ktorá predstavila systém pre správu verejných priestorov.

Kontakt

""Linda Zuzčáková - na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pôsobí od marca 2022 a v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. pracuje na Podativite 2: Participácia a regionálna územná samospráva. Bakalárske aj magisterské štúdium absolvovala vo Veľkej Británii, kde získala tituly z Medzinárodných vzťahov a diplomacie. Počas štúdia absolvovala stáže v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, organizácii GLOBSEC a ako dobrovoľníčka spolupracovala s Transparency International Slovakia. Magisterské štúdium na University of Leeds ukončila v januári 2022.

""Miroslav Zwiefelhofer (tel.: +421 2 509 44 979) -  je zodpovedný za realizáciu podaktivity Participácia a územná regionálna samospráva. Na Divadelnej fakulte VŠMU vyštudoval odbor Teória a kritika divadelného umenia. Téme občianskej spoločnosti sa v divadle venoval napríklad prácou Slovenské gagy – festival humoru a satiry v období totality (zborník víťazných prác projektu Deti revolúcie). K téme participácie sa dostal cez spoluprácu na európskom projekte Be SpectACTive!, v ktorom pôsobil ako komunitný manažér za slovenského partnera projektu Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Rovnako sa spolupodieľal na nastavení a realizácii participatívneho procesu pre pracovnú skupinu Scénické umenie v rámci kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pôsobí od marca 2022.

""Dominika Bellová –  v národnom projekte PARTICIPÁCIA 2 je zodpovedná za riadenie a koordináciu podaktivity 2 Participácia a územná regionálna samospráva. V predchádzajúcom projekte bola zodpovedná za zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl a výskum procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí samosprávy. Inžinierske štúdium ukončila v odbore verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2018. Bola členkou študentského parlamentu a akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skúsenosti v oblasti komunálnej politiky začala získavať v roku 2014, kedy sa stala poslankyňou obecného zastupiteľstva vo svojej rodnej obci Košťany nad Turcom. V roku 2017 stážovala na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava na útvare hlavného kontrolóra. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začala ako študentka vysokej školy stážovať vo februári 2017 a od októbra 2018 v trvalom pracovnom pomere. Od augusta 2022 je na materskej dovolenke.

Ďalšie relevantné výstupy k téme

 • Z denníkov
 • Nedostatky participácie v samospráve (newsletter, marec 2022)
  • Typ výstupu: sumarizácia zistení z analýzy kvality participácie na Slovensku
  • Autorka: Anna Šestáková
  • Stručný opis: Aké sú najčastejšie nedostatky participatívnych procesov na Slovensku? Výsledky mapovania najčastejších nedostatkov na úrovni samosprávy na základe ana-lýzy 32 prípadových štúdií z prostredia verejnej správy na Slovensku. Problémy sú zo-radené zhora nadol od najčastejších po menej časté.