Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Výzva pre vyššie územné celky

Charakteristika a zarámcovanie Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.5.2019, zverejňuje nasledovnú Výzvu na predkladanie žiadostí o účasť na realizácii pilotnej schémy: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí samosprávnych krajov/vyšších územných celkov (PDF, 1 MB). Zámerom Výzvy je zapojiť všetky samosprávne kraje tak, aby intervencia mala dosah na všetky regióny a okresy Slovenska. 

Výzva je určená subjektom regionálnej územnej samosprávy – vyšším územným celkom. Účelom výzvy je výber partnerov pre pokračovanie národného projektu ÚSV ROS, ktorého začiatok je naplánovaný na leto 2020. S účasťou samosprávnych krajov na projekte v rámci pilotnej schémy počítame od januára 2021 do decembra 2022 (24 mesiacov). Na výzvu je vyčlenených 200 000,00 Eur pre každý zapojený samosprávny kraj - úrad vyššieho územného celku.

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy

Dňa 19. marca 2020 bola zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslaná Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy (ďalej len: Výzva) všetkým vyšším územným celkom s cieľom zistiť predbežný záujem o spoluprácu na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík IIz dôvodu prípravy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt. 

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme bola spracovaná v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.5.2019.

Predmetom Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí samosprávnych krajov/vyšších územných celkov sú:

  • charakteristika a zarámcovanie výzvy
  • pilotná schéma budovania kapacít v prostredí regionálnej územnej samosprávy
  • aktivity pilotnej schémy / pilotných projektov
  • podmienky účasti VÚC v pilotnej schéme
  • štruktúra rozpočtu partnera - VÚC
  • termín a spôsob predkladania žiadostí
  • príloha č. 1_Rámcový popis národného projektu
  • príloha č. 2_Detailné podmienky účasti VÚC v pilotnej schéme
  • príloha č. 3_Formulár žiadosti o spoluprácu
  • čestné vyhlásenie partnera.

Zámerom Výzvy je zapojiť všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky tak, aby intervencia mala dosah na všetky regióny a okresy Slovenska. Výzvu so sprievodnými listami zaslal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom aj elektronicky:

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 8. apríl 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu (PDF, 1 MB)

List Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k výzve pre VÚC (PDF, 360 kB)

Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme v súvislosti s aktuálnou situáciou - Covid19

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou Covid19 a na základe požiadaviek vyšších územných celkov týmto Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predlžuje termín na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme. Informácia o predĺžení termínu bola oznámená všetkým štatutárnym zástupcom a riaditeľom úradov samosprávnych krajov. Súčasťou listu zaslaného 3. apríla 2020 je aj informácia o komunikácii s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Informácie zaslal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom aj elektronicky:

Výzva na spoluprácu pre VÚC-doplnenie (PDF, 375 kB)

Revízia Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme

Dňa 9. apríla 2020 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zverejňuje revíziu Výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/ regionálnej územnej samosprávy z dôvodu predĺženia termínu uzávierky predkladania žiadostí o spoluprácu, ako aj z dôvodu ujasnenia termínov uvedených vo Výzve.

Revidovaná výzva pre VÚC (PDF, 1 MB)