Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Otvorené vzdelávacie zdroje

Pri vzdelávaní, vo výskume a vývoji sa používajú a vytvárajú vzdelávacie materiály, štúdie, odborné knižné publikácie a podobne. Tieto sú často zverejnené tak, že prístup k niektorým plným textom je zložitý aj pre odborníkov z akademickej sféry, o širokej verejnosti ani nehovoriac. Licencie, ale aj technologické zabezpečenie uloženia výsledkov vedy a výskumu vytvárajú bariéru, ktorú je potrebné odstrániť.

Vznik vzdelávacích materiálov vo verejných inštitúciách je v prevažnej miere financovaný z verejných zdrojov a mali by byť preto spätne dostupné verejnosti pre opakované použitie, a to aj za iným účelom ako pôvodne vznikli. Čo platí aj v prípade výsledkov vedy a výskumu - ak bola aktivita financovaná z verejných zdrojov, aj jej výstupy by mali byť prístupné verejne.

Otvorené vzdelávacie zdroje

Podobne ako pri otvorených dátach sa pre otvorené vzdelávacie zdroje požaduje zrušenie maxima obmedzení spôsobov ich použitia. UNESCO definuje otvorené vzdelávacie zdroje ako “vyučovacie, vzdelávacie a výskumné materiály na akomkoľvek médiu, digitálnom alebo inom, ktoré sú vo verejnej doméne alebo boli uvoľnené pod licenciou, ktorá povoľuje bezplatný prístup, použitie, adaptáciu a redistribúciu ostatnými so žiadnymi alebo obmedzenými reštrikciami”.

Medzi otvorené vzdelávacie zdroje patria plné kurzy, materiály ku kurzom, moduly, učebnice, videá, testy, softvér a akékoľvek ďalšie nástroje, materiály alebo techniky, ktoré sa používajú na podporu prístupu k znalostiam.

Oprávnenou požiadavkou z hľadiska skutočnej otvorenosti je, aby zverejnené vzdelávacie zdroje mali otvorenú licenciu, dávali právo k prístupu, adaptácii a opakovanému publikovaniu, boli nediskriminačné (práva sú dostupné všetkým a všade) a neobmedzovali spôsob použitia na špecifické použitie a formu. Pre tieto účely je najvhodnejšia licencia „Creative Commons uvedenie autora (CC BY)“.

Želaným výsledkom otvorenia vzdelávacích materiálov je nielen ekonomická efektívnosť, ktorá je sama o sebe dôležitým argumentom, ale aj nová kvalita vzdelávania, ktorá kráča s dobou a je vhodná pre 21. storočie.

Úlohy vytýčené Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015:

 • Zmapovať existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje na MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách a identifikovať, ktoré je možné zverejniť pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“.
 • Zmapovať existujúce repozitáre na MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách. Definovať, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov. Určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie otvorených vzdelávacích zdrojov, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov.
 • Analyzovať proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a identifikovať možné prekážky ich zverejnenia pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“.
 • Navrhnúť nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v ktorom bude možné zabezpečiť zverejnenie obstarávaných vzdelávacích zdrojov pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“.
 • Pilotne overiť proces obstarávania vzdelávacích zdrojov vrátane ich zverejnenia pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“.
 • Navrhnúť opatrenia a ich realizáciu na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch.
 • Zapojiť sa do multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, zdieľanie a opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov.

Výstupy plnenia vytýčených úloh

Sumárne vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh nájdete v hodnotiacej správe.

Úlohy vytýčené Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019:

 • Zriadiť a prevádzkovať repozitár Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie vzdelávacích zdrojov.
 • Po sprevádzkovaní repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky priebežne sprístupňovať otvorené vzdelávacie zdroje pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY.
 • Osloviť partnerov, ktorí po roku 2008 dodávali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo ním priamo riadeným organizáciám vzdelávacie zdroje, s návrhom na sprístupnenie vzdelávacích zdrojov pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY.
 • Zabezpečiť, aby všetky zmluvné vzťahy na tvorbu vzdelávacích zdrojov financovaných z verejných zdrojov pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jemu podriadených inštitúcií obsahovali podmienku uplatnenia verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY.
 • Podporiť preklad alebo dabing do štátneho jazyka alebo menšinového jazyka voľne dostupných zahraničných vzdelávacích zdrojov (hlavne videí a krátkych filmov) obsahovo vhodných z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu.
 • Navrhnúť a pilotne uskutočniť mechanizmus sprístupňovania vysokoškolských učebníc, skrípt a pod. a vedeckých časopisov vydávaných vysokými školami pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • Predložiť na rokovanie vlády legislatívne návrhy, ktoré zavedú konkrétne pravidlá otvoreného publikovania a povinnosť bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • Na vybrané práce povinne zverejňované v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác zanalyzovať možnosť udelenia verejných licencií Creative Commons CC BY uvedenie autora ako štandardných licencií.
 • Zvyšovať povedomie učiteľov, ostatných pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov regionálneho školstva a žiakov a študentov o otvorených vzdelávacích zdrojoch. Zverejňovať výstupy schvaľovacieho procesu vzdelávacích zdrojov na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

O implementácii úloh informujeme prostredníctvom tlačových správ. Všetky užitočné informácie o Akčnom pláne OGP 2017-2019, výstupoch, výsledkoch, plánovaných udalostiach a i. zverejňujeme aj na užívateľsky prístupnej platforme Trello na tomto odkaze. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Skarlet Ondrejčáková
riaditeľka kancelárie
tel.: +421 2 509 44 983; +421 905 898 901

Mgr. Lucia Lacika, M.A
tel.: +421 2 509 44 924