Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Otvorené vzdelávacie zdroje

Otvorené vzdelávanie a predovšetkým otvorené vzdelávacie zdroje, sú súčasťou tém Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie a jej akčných plánov od roku 2015. 

UNESCO definuje otvorené vzdelávacie zdroje ako “vyučovacie, vzdelávacie a výskumné materiály na akomkoľvek médiu, digitálnom alebo inom, ktoré sú vo verejnej doméne alebo boli uvoľnené pod licenciou, ktorá povoľuje bezplatný prístup, použitie, adaptáciu a redistribúciu ostatnými so žiadnymi alebo obmedzenými reštrikciami”.

Logo_otvorené vzdelávacie zdrojeCieľom témy je sprístupniť akékoľvek vzdelávacie materiály (plné kurzy, materiály ku kurzom, moduly, učebnice, videá, testy, softvér a akékoľvek ďalšie nástroje, materiály alebo techniky, ktoré sa používajú na podporu prístupu k znalostiam) financované z verejných zdrojov verejnosti bez bariér na opakované použitie, v duchu hesla "čo je financované z verejných zdrojov, malo by byť verejne dostupné". Verejne dostupné vzdelávacie zdroje ako aj verejne dostupné výsledky vedy a výskumu podporujú transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania verejných zdrojov, prístupnosť vzdelávania všetkým bez rozdielu, ako aj participáciu, keďže podporujú vznik kvalitných a aktuálnych vzdelávacích materiálov so zapojením všetkých relevantných skupín (vrátane žiakov či študentov). 

Oprávnenou požiadavkou z hľadiska skutočnej otvorenosti je, aby zverejnené vzdelávacie zdroje mali otvorenú licenciu, dávali právo k prístupu, adaptácii a opakovanému publikovaniu, boli nediskriminačné (práva sú dostupné všetkým a všade) a neobmedzovali spôsob použitia na špecifické použitie a formu.

Kľúčové aspekty témy otvorené vzdelávanie 

 • Otvorenosť: všetky vzdelávacie zdroje a didaktické prostriedky financované z verejného rozpočtu, ktoré vznikajú v štátnej správe (učebnice, metodické pokyny, pracovné zošity, iné vzdelávacie materiály v akejkoľvek forme), by mali byť tvorené s verejnou otvorenou licenciou (odporúčané sú licencie Creative Commons) tak, aby spĺňali päť kritérií otvorenosti:
  1. možnosť ponechať si zdroj, napr. na svojom počítači;
  2. možnosť opakovane použiť daný zdroj;
  3. možnosť upraviť zdroj, napr. aj prekladom;
  4. možnosť skombinovať rôzne zdroje;
  5. možnosť ďalej šíriť daný zdroj
 • Dostupnosť: otvorené vzdelávacie zdroje, ktoré vznikajú z verejných zdrojov, sú dostupné bez bariér akémukoľvek užívateľovi na centrálnom portáli 
 • Participácia: štát podporuje tvorbu nových vzdelávacích zdrojov s otvorenou licenciou zo strany rôznych aktérov vrátane pedagógov, občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré budú po schválení integrované do portálu vzdelávacích zdrojov. 

Zrealizované aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 1. ÚSV ROS priniesol tému otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensko.
 2. V spolupráci s MŠVVaŠ SR zmapoval existujúci stav vzdelávacích materiálov a možnosti zavedenia otvorených licencií na vzdelávacie materiály, vznikajúce z verejných zdrojov. 
 3. ÚSV ROS dlhodobo koordinuje pracovnú skupinu, zloženú z expertov z občianskej spoločnosti na otvorené vzdelávanie a otvorené licencie a predstaviteľov MŠVVaŠ SR za účelom dosiahnutia cieľov stanovených v akčných plánoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 
 4. ÚSV ROS pravidelne informuje občiansku spoločnosť, mimovládne neziskové organizácie a pedagógov o vývoji v téme otvoreného vzdelávania. 
 5. ÚSV ROS pravidelne mapuje a informuje o zaujímavých a inovatívnych otvorených vzdelávacích zdrojoch zo Slovenska a zahraničia, vytvorených občianskou spoločnosťou. 

Odporúčania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 • Koordinovať aktivity týkajúce sa problematiky otvorených vzdelávacích zdrojov z jednej pozície vytvorenej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu 
 • Zaviesť otvorené licencie na vzdelávacie materiály, centrálne zabezpečované a financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov. 
 • Sprevádzkovať a podporovať využívanie portálu vzdelávacích zdrojov s otvorenými vzdelávacími zdrojmi. 
 • Podporovať tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov zo strany rôznych aktérov.

Ďalšie informácie a kontakt

O implementácii úloh vyplývajúcich z akčných plánov informujeme prostredníctvom správ.

Zodpovedná osoba: Lucia Lacika, +421 2 509 449 24