Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Participácia a miestna územná samospráva

""

Základné informácie

  • Zaradenie: podaktivita 2 – Informovanie, vzájomné učenie, participácia a miestna územná samospráva,
  • Téma: podpora budovania kapacít v prostredí miestnej územnej samosprávy
  • Doba realizácie: december 2020 - november 2023,
  • Zapojení experti a expertky: Alena Petrželková, Alexandra Hrabinová, Dominika Bellová Halienová, Jana Gažúrová, Lenka Macková, Marcel Hofer, Tatiana Vaníková, Silvia Ďurechová, Barbara Gindlová, Linda Zuzčáková, Matúš Lukačovič, Ján Gombala, Kristína Kollarovičová, Elena Kriglerová, Alena Holka Chudžíková.
  • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Ekosystém miest a obcí predstavuje špecifický ekosystém verejnej správy (2927 miest a obcí vrátane 17 mestských častí Bratislavy a 22 mestských častí Košíc, ktorý reprezentuje mnohopočetná a nehomogénna cieľová skupina volených predstaviteľov a zamestnancov miest a obcí. Na otázku ako zabezpečiť zvyšovanie povedomia  o participácii, podporu budovania kapacít a profesionalizáciu zástupcov samosprávy, bol odpoveďou mix aktivít, ktorý vytvorí priestor pre:

  • cyklus seminárov Na občanoch záleží, ktorý ponúka dobré príklady z praxe a praktické postupy zapájania verejnosti v previazaní na konkrétnu oblasť/tému výkonu správy,
  • cyklus seminárov zameraný na tému, ako využívať v praxi digitálnu participáciu a e- nástroje na podporu zapojenia verejnosti je témou cyklu seminárov s názvom Participácia v digitálnej ére,
  • pilotné testovania indexu participácie pre mestá a obce (Metodika pre diagnostiku a hodnotenie participatívnej praxe v prostredí miestnej územnej samosprávy), ktorý overíme v rámci 5 subjektov miestnej územnej samosprávy. O tom, ako hodnotiť participatívnu prax v prostredí miestnej územnej samosprávy, budú informovať aj naše informačné podujatia k nastaveniu kritérií pre monitoring a hodnotenie participatívnej praxe, 
  • spracovanie praktickej metodiky pre zavádzanie riadenej participácie pre mestá a obce, ktoré sú najbližšie k občanom a vyžadujú inú perspektívu zapájania verejnosti, bude spojené s cyklom podujatí pre zástupcov miest a obcí,
  • spracovanie témy deliberácia, ktorá ponúkne zástupcom samospráv odpovede na to, ako zapájať laickú verejnosť a neorganizovaných občanov. Výsledkom bude spracovanie praktického manuálu a odporúčaní pre mestá a obce, katalóg dobrých príkladov zo zahraničnej praxe, ktorý ponúkne modely ako zapájať neorganizovaných občanov a laickú verejnosť do rozhodovania s využitím deliberatívnych formátov, ako aj cyklus informačných aktivít Ako zavádzať inovatívne (deliberatívne) formáty do praxe.