Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Na občanoch záleží

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 3 - Participácia a miestna územná samospráva
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na miestnej územnej samosprávy
 • Obdobie realizácie: február 2020 – apríl 2023
 • Výstup: súbor videozáznamov bude bezplatne dostupný na www.participacia.eu.
 • Odborný garant aktivity: Alena Petrželková, Dominika Bellová (Halienová), Silvia Ďurechová
 • Realizačný technický tím: Ján Gombala, Kristína Kollarovicsová, Marcel Hofer, Tatiana Vaníková, Lenka Hudačeková (Macková), Jana Gažurová
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Popis programu

Cyklus vzdelávacích online seminárov Na občanoch záleží  predstavuje dvanásť autonómnych tém, ktoré ponúkajú praktické postupy zapájania verejnosti v previazaní na konkrétnu oblasť/tému výkonu samosprávy: Samospráva pre všetkých, Zelená samospráva, Digitálna samospráva, Participujúca samospráva, Participatívne rozpočty, Samospráva a mladí ľudia, Participácia a mobilita, Participácia a verejné priestory, Participácia a medziobecná spolupráca, Participácia a otvorené vládnutie, Participácia a ľudia so zdravotným znevýhodnením, Samospráva a pomoc Ukrajine, Participácia a regionálna územná samospráva, Participácia a energetická kríza, Moderná úradníčina, Koordinátori participácie. V šikovne namiešanej teórii s príkladmi z praxe ponúka program pracovníkom samosprávy informácie a poznatky o spôsoboch, metódach a možnostiach participácie.

Zdôvodnenie programu

Dôvodom pre realizáciu aktivity je potreba zabezpečiť novú ponuku podujatí, ktorá predstavuje širokospektrálny mix informačných a vzdelávacích formátov pre predstaviteľov miestnej územnej samosprávy ako aj pre zástupcov občianskej spoločnosti, MNO a širokej verejnosti, pretože kľúčom k reálnej zmene je zabezpečenie podpory pre budovanie kapacít a profesionalizáciu participatívnej praxe, ako aj cielené zvyšovania povedomia  o participácii. Program  v širokej škále bezplatných formátov zabezpečuje:

 • zvyšovanie povedomia o participácii formou informačných podujatí, workshopov, seminárov, vzdelávacích programov,
 • vzdelávanie v oblasti riadenej participácie a zvyšovania účasti neorganizovanej verejnosti,
 • zdieľanie existujúceho poznania o participácii (teoretické a praktické poznatky, ako aj overené participatívne postupy do praxe verejnej správy).

Nastavenie programu

Dňa 2. 12. 2020 sa uskutočnilo online stretnutie fókusovej skupiny, ktorú pripravilo NP PARTI v rámci vzdelávania pre samosprávy. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť spoluprácu vo vzdelávaní a nastaviť cyklus pravidelných online školení na základe skúseností a odporúčaní zástupcov samosprávy tak, aby bol zaujímavý, zmysluplný a užitočný pre odborných zamestnancov i volených predstaviteľov územnej samosprávy. Pravidelné on-line vzdelávania, zamerané na praktickú distribúciu poznatkov z NP PARTI a doplnkové vzdelávanie zamerané na praktické poznatky, procesy a metódy potrebné pre zavádzanie participatívnych procesov sa začnú uskutočňovať od februára 2021. Úvodné podujatie bude realizované formou diskusie s kľúčovými predstaviteľmi samosprávy, ktorí prejavili záujem byť partnermi projektu.

 • Zapojení experti: Ľubomíra Borošová (riaditeľka RVC Košice), Dušam Verčimák (riaditeľ RVC Prešov), Denisa Bartošová (prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR), Eva Balážová (prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR), Daniela Baťová (projektová manažérka NP ZMOS Modernizácia miestnej územnej samosprávy) a za ÚSV ROS - Barbara Gindlová, Silvia Ďurechová, Dominika Halienová, Jana Gažurová a Lenka Macková.

Štruktúra programu 

 • Formát programu: 24 podujatí online prostredníctvom aplikácie Zoom; vzdelávanie prebieha každý druhý utorok v mesiaci  
 • Cieľové skupiny: volení predstavitelia samosprávy, odborní pracovníci miest a obcí; účastníci si vyberajú podľa témy mesiaca a konkrétnej ponuky. Vzdelávací program je realizovaný online a vznikajú z neho videozáznamy, ktoré sú bezplatne dostupné v znalostnej databáze www.participacia.eu.
 • Nábor účastníkov: realizovaný v súčinnosti so spolupracujúcimi organizáciami Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov miestnej územnej samosprávy, Asociácia komunálnych ekonómov, združením SK8, a medializovanými informáciami s možnosťou prihlásiť sa do programe v printovom vydaní Obecných novín; priame oslovenie účastníkov prostredníctvom vytvorenej a aktualizovanej databázy NP PARTI.
 • Spätná väzba: Účastníci programu majú možnosť vyjadriť svoj názor na zrealizované podujatie prostredníctvom linku na spätnú väzbu, kde uvedú, ako bolo pre nich podujatie prínosné, akú najsilnejšiu myšlienku / poznatok si zapamätali a rovnako majú možnosť pripomienkovať organizáciu a obsah podujatia s cieľom prispôsobiť podujatia čo najbližšie ich potrebám.
 • Špeciálne poznámky: Pre zvýšenie motivácie zapojiť sa do hodnotenia programu, bol spomedzi tých účastníkov, ktorý vyplnili dotazník spätnej väzby, vyžrebovaný výherca publikácie z Knižnej edície Participácia.
 • Chronologický prehľad všetkých zrealizovaných podujatí

Ďalšie informácie

otváracia diskusia  podujatia