Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Deliberácia: formáty zapájania neorganizovaných občanov a laickej verejnosti

Základné informácie

  • Zaradenie: podaktivita 3 - Participácia a miestna územná samospráva
  • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu, zapájanie neorganizovanej verejnosti, 
  • Doba realizácie: máj 2022 – november 2023,
  • Experti a expertky: Barbara Gindlová, Linda Zuzčáková, Matúš Lukačovič,
  • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Východiská

Aktívna účasť občanov na správe vecí verejných je pre demokraciu nevyhnutná. Vo svetle rastúcej neistoty, demokratického spiatočníctva a rastúceho nedostatku dôvery ľudí v demokratické inštitúcie a procesy, je zmysluplná účasť verejnosti na verejnom živote a rozhodovacích procesoch životne dôležitá. V posledných rokoch sme svedkami trendu, že účasť voličov vo voľbách klesá. Napriek nízkej volebnej účasti občania stále prejavujú záujem o veci verejné, využívajú sociálne siete a iné internetové platformy na zdieľanie názorov a komentárov k správe vecí verejných. Postupne sa vyvíjajú nové formáty a mechanizmy občianskej participácie (občianske zhromaždenia, stretnutia na radnici, participatívne rozpočty, referendá atď.) s rôznym stupňom vplyvu na politické a rozhodovacie procesy. V posledných rokoch nielen vzrástol záujem o deliberatívne formy participácie (najmä o občianske zhromaždenia, výber občanov na základe žrebovania). Napriek faktu, že počet realizovaných občianskych zhromaždení a deliberatívnych formátov zapájania neorganizovanej verejnosti narastá, zvyšuje sa počet výskumov v tejto oblasti, neexistujú žiadne medzinárodné štandardy, ktoré by zapájanie laickej a neorganizovanej verejnosti do rozhodovania upravovali. 

Deliberácia

Deliberácia je podmnožinou participácie, jednou z možností zákonodarcov, ktorí chcú vypočuť hlasy neorganizovaných občanov a chcú ich zapojiť do rozhodovania. Európske krajiny postupne získavajú skúsenosti s participatívnymi a deliberatívnymi formátmi zapájania neorganizovaných občanov a laickej verejnosti. Presadzovanie inovatívnych deliberatívnych modelov do aplikačnej praxe verejnej správy je jednou z posledných iniciatív Rady Európy. Deliberatívne inovatívne metódy ponúkajú nový potenciál, ale zároveň vytvárajú výzvy, ktoré si vyžadujú zmenu participatívneho procesu aj kultúry vládnutia. Musia sa zosúladiť a úzko integrovať do procesu participatívnej tvorby politík a rozhodnutí. Ide o spôsob ako urobiť participáciu otvorenejšiu, prístupnejšiu, dôveryhodnejšiu a efektívnejšiu. Pre ďalší rozvoj deliberácie a pre jej postupné zavádzanie do aplikačnej praxe je potrebné definovať normy, princípy a štandardy, ktoré zabezpečia, aby deliberatívne formáty neboli manipulované a zneužité, ale naopak boli nástrojom zvyšovania dôvery občanov vo verejné rozhodovanie: jeho legitímnosť, transparentnosť, inkluzívnosť a súčasne vytvárali bezpečný priestor, v ktorom môže neorganizovaná verejnosť reagovať.

Kde získať viac informácií o deliberatívnej a participatívnej demokracii?

Deliberatívna a participatívna demokracia má potenciál mobilizovať občanov, zapájať ich do rozhodovacích procesov a postupne zvyšovať dôveru verejnosti. Rada Európy vo svojej príručke e-demokracia predstavila príklady verejných rokovaní, ktoré mali digitálny prvok. V roku 2022 Európsky výbor pre demokraciu a správu vecí verejných pri Rade Európy (European Committee on Democracy and Governance, CDDG) vypracoval štúdiu o deliberatívnych a participatívnych formách demokracie s cieľom doplniť Odporúčanie CM/Rec(2018)4 o účasti občanov na miestnom verejnom živote (Recommendation CM/Rec(2018)4 on the participation of citizens in local public life) a Usmernenia pre občiansku participáciu na rozhodovaní z roku 2017 (Guidelines on civil participation in decision-making).

Iniciatíva Európskeho výboru pre demokraciu a správu vecí verejných pri Rade Európy

Európsky výbor pre demokraciu a správu vecí verejných (CDDG) pri Rade Európy dostal za úlohu pripraviť návrh odporúčania o deliberatívnej demokracii pre Výbor ministrov členských štátov. Začiatkom roka 2022 Výbor zriadil pracovnú skupinu, aby vykonala prípravné práce. Jej úlohou bolo zhromažďovať a skúmať osvedčené európske postupy s cieľom vypracovať politické usmernenia a praktické usmernenia pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy. Prvé stretnutie sa konalo v máji 2022 a predstavilo správu s názvom Mapping Deliberative Democracy in Council of Europe Member States, ktorú vypracovali Andy Williamson a Jordi Barrat (apríl 2022). V roku 2022 prebehlo niekoľko stretnutí pracovnej skupiny (1. a 4. júl 2022, 26. a 27 september 2022), ktorých výsledkom bol Návrh odporúčania o uplatňovaní deliberatívnej demokracie v praxi (Draft Recommendation on Deliberative Democracy). Začiatkom októbra 2022 Výbor otvoril proces tvorby odporúčaní o deliberatívnej demokracii  prostredníctvom verejnej konzultácie a vyzval širokú odbornú verejnosť, aby pripomienkovala návrh textu do 15. decembra 2022. Pracovná skupina v marci 2023 preskúmala a zapracovala zaslané pripomienky, aby pripravila konečný návrh opatrení na schválenie v rámci plenárneho zasadnutia Európsky výbor pre demokraciu a správu vecí verejných (CDDG) v roku 2023.

Téma deliberácie v projekte NP PARTI 2

Hlavným cieľom projektu v previazaní na podporu zavádzania deliberácie a zvyšovania účasti neorganizovanej verejnosti v participatívnych procesoch je:

  • zabezpečiť preklad a distribúciu Odporúčaní o deliberatívnej demokracii, vypracovaných Európskym výborom pre demokraciu a správu vecí verejných (CDDG),
  • zdieľať dobrú prax a ponúknuť konkrétne odpovede na otázku: ako zapájať laickú verejnosť a neorganizovaných občanov?, prostredníctvom spracovania katalógu deliberatívnych príkladov zapájania verejnosti, ktorý ponúkne možnosti a mechanizmy ako zapájať neorganizovaných občanov a laickú verejnosť s využitím deliberatívnych formátov,
  • zrealizovať cyklus informačných aktivít pre zástupcov miest a obcí Ako zavádzať inovatívne (deliberatívne) formáty do praxe, spojený s prezentáciou Katalóg príkladov dobrej praxe – deliberatívne formáty zapájania neorganizovaných občanov a laickej verejnosti.

Zapojení experti

""Linda Zuzčáková - na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pôsobí od marca 2022 a v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. pracuje na Podativite 2: Participácia a regionálna územná samospráva. Bakalárske aj magisterské štúdium absolvovala vo Veľkej Británii, kde získala tituly z Medzinárodných vzťahov a diplomacie. Počas štúdia absolvovala stáže v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, organizácii GLOBSEC a ako dobrovoľníčka spolupracovala s Transparency International Slovakia. Magisterské štúdium na University of Leeds ukončila v januári 2022.

""Matúš Lukačovič - na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. zodpovedá za vytvorenie katalógu zahraničných príkladov dobrej praxe na tému deliberatívne formáty zapájania neorganizovaných občanov a laickej verejnosti, spolupracuje tiež na odborných workshopoch v regiónoch pre zamestnancov obcí a miest. Matúš je nadšenec pre verejnú participáciu a inovácie. Po ukončení vysokej školy pracoval 5 rokov na odbore stratégie mestského úradu v Hlohovci, kde primárne koordinoval participatívne procesy mesta, transparentnosť, rozvojové a inovatívne projekty. V roku 2021 bol mládežníckym delegátom v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Následne pôsobil 2 roky ako komunitný manažér v Nadácii Zastavme korupciu. V súčasnosti pracuje pre Združenie samosprávnych krajov SK8 ako analytik verejných politík.

Ďalšie relevantné výstupy k téme