Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Otvorená veda, otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu

Otvorená veda je súčasťou tém úradu splnomocnenca v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie a jej akčných plánov od roku 2015. 

ilustračný obrázok_otvorený prístup Cieľom je sprístupiniť vedu spoločnosti - ak je vedecká aktivita financovaná z verejných zdrojov, mala by byť spätne dostupná akademickým, vedecko-výskumným komunitám aj verejnosti pre opakované použitie. Rýchly a bezbariérový prístup k výsledkom vedy a výskumu má mnohé výhody pre všetky skupiny. Patrí k nim porozumenie výskumu pre dobro spoločnosti, podpora vedeckej integrity, podpora dobrých vedeckých praktík, či záruka transparentnosti a overiteľnosti výstupov vedy a výskumu. 

Otvorená veda má potenciál transformovať spoločnosť, od zrýchlenia hľadania liekov na ťažké choroby, cez podporu vzniku nových inovatívnych produktov a služieb až po efektívnejšie fungovanie štátu. Zjednodušenie prístupu k článkom a údajom prináša úžitok vzdelávaciemu systému, obchodným spoločnostiam, ale aj širokej verejnosti. V neposlednom rade otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu podporuje efektívne a transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi.

Kľúčové aspekty témy otvorený prístup k vede a výskumu 

  • Otvorenosť: Všetky vedecko-výskumné výstupy a výsledky, ktoré nie sú utajené a sú financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov, by mali obsahovať otvorenú licenciu (odporúčané sú licencie Creative Commons) a mali by byť publikované v časopisoch, umožňujúcich otvorený prístup. 
  • Dostupnosť: Výstupy a výsledky by mali byť uložené v určenom verejnom on-line repozitári okamžite po prijatí na publikovanie a verejne dostupné podľa špecifík jednotlivých výskumno-vedných odborov.
  • Jednotný a ucelený prístup k otvorenej vede: Pre podporu konkurencieshopnosti slovenskej akademickej a vedecko-výskumnej komunity v zahraničí a priblíženie sa k súčasným trendom svetovej vedy a výskumu je potrebné komplexne vyhodnotiť súčasný stav a vypracovať odporúčania na postupné zavedenie otvorenej vedy v prostredí slovenských vysokých škôl a vedecko-výskumného prostredia, vrátane finančných nárokov. 

Zrealizované aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

  1. V spolupráci s CVTI SR sme zmapovali existujúci stav a možnosti zavedenia otvoreného prístupu pre publikovanie výstupov vedy a výskumu.
  2. Podporili sme vznik Kontaktnej kancelárie pre Open Access na CVTI SR, ktorá metodicky koordinuje a odborne a podľa možností finančne podporuje vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom, zabezpečuje cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc a vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách a šíri povedomie o problematike otvorenej vedy a otvoreného prístupu k výsledkom a výstupom vedy a výskumu.

V spolupráci s kontaktnou kanceláriou pravidelne informujeme o vývoji v téme otvorenej vedy a otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu na Slovensku a podporujeme zapájanie verejnosti do vedecko-výskumných aktivít prostredníctvom iniciatív občianskej vedy.

Odporúčania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

  • Vytvoriť a podporovať on-line repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry. 
  • Podporovať publikovanie akademických a vedecko-výskumných výstupov v časopisoch s otvoreným prístupom prihlásením sa k medzinárodnému Plánu S.
  • Participatívne vytvoriť Stratégiu otvorenej vedy so zapojením všetkých relevantných aktérov. 
  • Podporovať vzdelávanie a šírenie povedomia o otvorenej vede medzi všetkými relevantnými aktérmi (vrátane predstaviteľov akademického sektora, vedcov, výskumníkov a predstaviteľov akademických a výskumných knižníc).

Ďalšie informácie a kontakt:

O implementácii úloh informujeme prostredníctvom správ. 

Zodpovedná osoba: Mgr. Skarlet Ondrejčáková, riaditeľka kancelárie (+421 2 509 44 983; +421 905 898 901)