Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu

Pri vzdelávaní, vo výskume a vývoji sa používajú a vytvárajú vzdelávacie materiály, štúdie, odborné knižné publikácie a podobne. Tieto sú často zverejnené tak, že prístup k niektorým plným textom je zložitý aj pre odborníkov z akademickej sféry, o širokej verejnosti ani nehovoriac. Licencie, ale aj technologické zabezpečenie uloženia výsledkov vedy a výskumu vytvárajú bariéru, ktorú je potrebné odstrániť.

Vznik vzdelávacích materiálov vo verejných inštitúciách je v prevažnej miere financovaný z verejných zdrojov a mali by byť preto spätne dostupné verejnosti pre opakované použitie, a to aj za iným účelom ako pôvodne vznikli. Čo platí aj v prípade výsledkov vedy a výskumu - ak bola aktivita financovaná z verejných zdrojov, aj jej výstupy by mali byť prístupné verejne.

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu

Rýchly bezbariérový prístup k výsledkom vedy a výskumu má potenciál transformovať spoločnosť: od zrýchlenia hľadania liekov na ťažké choroby, cez podporu vzniku nových inovatívnych produktov a služieb až po efektívnejšie fungovanie štátu. Zjednodušenie prístupu k článkom a údajom, ktoré boli financované (či už úplne alebo čiastočne) z verejných zdrojov, prináša úžitok všetkým: vzdelávaciemu systému, obchodným spoločnostiam, ale aj širokej verejnosti.

Otvorené publikovanie by sa malo týkať výsledkov neutajeného výskumu, financovaného alebo spolufinancovaného z verejných zdrojov.

Odporúča sa použiť štandardné formáty a licenciu „Creative Commons uvedenie autora (CC BY)” v najnovšej verzii. Texty by mali byť uložené v určenom verejnom on-line repozitári okamžite po prijatí na publikovanie a verejne dostupné hneď, najneskôr však do 6 mesiacov v oblasti vedy, technológií a lekárskych vied, resp. 12 mesiacov v humanitných a spoločenských vedách. Ak sú publikácie uverejnené inde, v určenom repozitári by mala byť uložená ich kópia pre dlhodobé uchovanie.

Úlohy vytýčené Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015:

 • Zmapovať existujúce repozitáre na inštitúciách v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách a určiť, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie výstupov vedy a výskumu (publikácie, dáta). Následne určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie výstupov vedy a výskumu, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov.
 • V súčinnosti s dotknutými inštitúciami identifikovať možné prekážky plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access), napr. exkluzívne zmluvy autorov s vydavateľmi, grantovými schémami a pod.
 • Predložiť na rokovanie vlády analýzu zavedenia povinnosti, aby všetky neutajené vedecké publikácie, ktoré sú zaradené v evidencii publikačnej činnosti minimálne v kategórii A a B (prvé písmeno) alebo ekvivalentné, boli otvorene a bezplatne prístupné verejnosti.
 • Navrhnúť mechanizmus dobrovoľného publikovania dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje.
 • Informovať slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť.
 • Spolupracovať s ďalšími krajinami pri tvorbe ich vlastných stratégií otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a zdieľať poznatky získané pri implementácii na Slovensku.

Výstupy plnenia vytýčených úloh

Sumárne vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh nájdete v hodnotiacej správe.

Úlohy vytýčené Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019:

 • Zaviesť základné princípy a zásady otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám pod verejnou licenciou v rámci operačného programu Výskum a inovácie.
 • Zabezpečiť implementáciu verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY do dokumentov, metodík, manuálov a postupov s cieľom ich rozšírenia a využívania autormi a inými nositeľmi práv pri realizácii vedeckých prác.
 • Zriadiť Kontaktnú kanceláriu pre Open Access.
 • Zaviesť podmienky pre pasportizáciu výskumných dát s otvoreným prístupom pod verejnou licenciou v slovenských inštitúciách a sledovať ich realizáciu v praxi.
 • Zriadiť a prevádzkovať repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry.
 • Navrhnúť systematické benchmarkingové monitorovacie mechanizmy merania a porovnania a  navrhnúť ďalšie analýzy spojené so získavaním, spracovávaním a opätovným využívaním výskumných dát a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom.
 • Aktívne šíriť povedomie o možnostiach a výhodách otvoreného publikovania pre akademickú obec, vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť a zároveň šíriť povedomie o prínose otvoreného publikovania pre rozvoj vedy.
 • Aktívne sa zapájať do diskusných fór, programov a multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, vzájomnú výmenu a opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov; zabezpečiť koordináciu aktivít v danej oblasti na medzinárodnej úrovni.

O implementácii úloh informujeme prostredníctvom tlačových správ. Všetky užitočné informácie o Akčnom pláne OGP 2017-2019, výstupoch, výsledkoch, plánovaných udalostiach a i. zverejňujeme aj na užívateľsky prístupnej platforme Trello na tomto odkaze. 

Kontaktná osoba:

Mgr. Skarlet Ondrejčáková
riaditeľka kancelárie
tel.: +421 2 509 44 983; +421 905 898 901