Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Úlohy vyplývajúce z akčných plánov a ich plnenie

Plnenie úloh z akčných plánov v téme otvorená veda a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu  |  Výstupy, návody, príručky

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021

Vypracovať Národnú stratégiu otvorenej vedy spolu s akčným plánom a predložiť ju na rokovanie vlády SR

Úloha bola v čase do marca 2021 čiastočne splnená. Národná stratégia otvorenej vedy bola spolu s prvým akčným plánom vypracovaná participatívnym spôsobom na úrovni CVTI SR. Na jar 2021 prebieha legislatívny proces, ktorého cieľom je prijatie dokumentu na rokovaní vlády SR. 

Pripraviť a začať realizovať pilotné projekty zavedenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu v prostredí akademických a vedeckých knižníc

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné na online portáli Trello.

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019

Zaviesť základné princípy a zásady otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám pod verejnou licenciou v rámci operačného programu Výskum a inovácie.

Úloha bola splnená. Pravidlá pre otvorený prístup k vedeckým publikáciám (z angl. Open Access OA) v rámci operačného programu Výskum a inovácie sa v čase plnenia úlohy koncipovali, pričom jednotlivé postupy bolo potrebné modifikovať
tak, aby zohľadňovali podmienky a obmedzenia pre EŠIF, ktoré vyplývajú zo Systému riadenia EŠIF, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 či zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj špecifiká publikačných procesov (desk research, samoštúdium).

Pre zavedenie princípov OA boli vytýčené viaceré úlohy, ktoré sú aktuálne v plnení alebo už splnené, detailný výpočet týchto úloh je dostupný na portáli Trello.

Zabezpečiť implementáciu verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY do dokumentov, metodík, manuálov a postupov s cieľom ich rozšírenia a využívania autormi a inými nositeľmi práv pri realizácii vedeckých prác

Zriadiť Kontaktnú kanceláriu pre Open Access

Úloha bola splnená. Kontaktná kancelária pre Open Access bola zriadená ešte v roku 2016, z národného projektu NISPEZ 4, ktorý realizovalo CVTI SR z operačného programu Výskum a inovácie. Aktivity kontaktnej kancelárie pre Open Access sú dostupné na webstránke kancelárie: openaccess.cvtisr.sk

Zaviesť podmienky pre pasportizáciu výskumných dát s otvoreným prístupom pod verejnou licenciou v slovenských inštitúciách a sledovať ich realizáciu v praxi

Úloha bola v čase plnenia akčného plánu čiastočne splnená, keďže v rokoch 2017 – 2019 prebehla prvá časť prieskumu “Prieskum o stave výskumných dát, vedeckých publikácií a súvisiacich informačnokomunikačných technológií na Slovensku” a nasledovať mali individuálne rozhovory.

Detaily k úlohe sú dostupné na portáli Trello.

Zriadiť a prevádzkovať repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry

Navrhnúť systematické benchmarkingové monitorovacie mechanizmy merania a porovnania a navrhnúť ďalšie analýzy spojené so získavaním, spracovávaním a opätovným využívaním výskumných dát a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom

Aktívne šíriť povedomie o možnostiach a výhodách otvoreného publikovania pre akademickú obec, vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť a zároveň šíriť povedomie o prínose otvoreného publikovania pre rozvoj vedy

Úloha je zo strany kontaktnej kancelárie pre Open Access plnená priebežne. O aktivitách informuje kontaktná kancelária na svojej webstránke openaccess.cvtisr.sk

Aktívne sa zapájať do diskusných fór, programov a multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, vzájomnú výmenu a opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov; zabezpečiť koordináciu aktivít v danej oblasti na medzinárodnej úrovni

Úloha je zo strany kontaktnej kancelárie pre Open Access plnená priebežne. O aktivitách informuje kontaktná kancelária na svojej webstránke openaccess.cvtisr.sk

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné na on-line portáli Trello.

 

Úlohy vyplývajúce z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Zmapovať existujúce repozitáre na inštitúciách v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách a určiť, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie výstupov vedy a výskumu (publikácie, dáta). Následne určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie výstupov vedy a výskumu, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov

Úloha bola splnená. MŠVVaŠ SR zmapovalo existujúce repozitáre spolu s ich charakteristikami - v tom čase existujúce repozitáre sú dostupné na tomto mieste.  (XLSX, 20 kB)

 MŠVVaŠ SR prevádzkovalo Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti, ktoré obsahovali komplexnú evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl v SR. Pre zverejnenie plného znenia registrovaných materiálov by dané systémy mohli čiastočne splniť funkciu repozitára. K dispozícii bol v tom čase aj informačný systém Planéta vedomostí, ktorý po rozšírení mal ambíciu plniť funkciu jednotnej platformy pre digitálny vzdelávací obsah. CVTI ako národný referenčný bod pre Open Access politiku mal ambíciu vybudovať nový repozitár pre potreby výstupov vedy a výskumu na celonárodnej úrovni. Metodicky je možné uvedenú činnosť zastrešiť v rámci medzinárodného projektu Open Aire 2020 (Horizont 2020).

V súčinnosti s dotknutými inštitúciami identifikovať možné prekážky plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu (Open Access), napr. exkluzívne zmluvy autorov s vydavateľmi, grantovými schémami a pod

Úloha bola splnená. Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so zapojenými aktérmi oslovila spolupracujúce subjekty ako aj vysoké školy a SAV za účelom identifikácie možných prekážok plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu. Na základe získaných informácií spracovala dokument identifikujúci predmetné prekážky, ktorý je dostupný na tomto mieste.

Z analýzy vyplynulo, že z pohľadu autorského práva neexistujú prekážky na uplatňovanie otvoreného prístupu k výsledkom výskumnej činnosti. Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako hlavná grantová agentúra v tejto téme na Slovensku taktiež neidentifikovala konkrétne prekážky. 

Pre ďalšie napredovanie v implementácií bolo však kľúčové zabezpečiť potrebnú infraštruktúru a jej prevádzku (repozitár) a následne nastaviť jasné pravidlá (osobitosti špecifického výskumu, napr. v oblasti obrany, pravidlá sprístupňovania údajov, systém hodnotenia a posudzovania kvality výstupov).

Predložiť na rokovanie vlády analýzu zavedenia povinnosti, aby všetky neutajené vedecké publikácie, ktoré sú zaradené v evidencii publikačnej činnosti minimálne v kategórii A a B (prvé písmeno) alebo ekvivalentné, boli otvorene a bezplatne prístupné verejnosti

Úloha bola splnená. Materiál pod názvom "Analýza zavedenia bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov" bol vzatý na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 11. 11. 2015. Analýza identifikovala jednotlivé opatrenia a možné prekážky pre zavedenie predmetnej povinnosti a slúžila ako vhodný východiskový materiál pre prijatie konkrétnych opatrení. Samotná implementácia opatrení si vyžiada ďalšie konkrétne kroky.

Navrhnúť mechanizmus dobrovoľného publikovania dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje

V čase plnenia akčného plánu sa táto úloha nezačala plniť. 

Informovať slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť

Úloha bola splnená. ÚSV ROS informoval slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych konferenciách, workshopoch, pracovných stretnutí a mediálnych výstupov. Informovanie prebiehalo aj prostredníctvom množstva osobných stretnutí so zamestnancami MŠVVaŠ SR, so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, akademickej obce, výskumných inštitúcií (napr. SAV, CVTI), učiteľmi, a i. zainteresovanými skupinami. Ďalšími komunikačnými kanálmi boli médiá (Trend, ITlib) a domovská webová stránka ÚSV ROS. 

Spolupracovať s ďalšími krajinami pri tvorbe ich vlastných stratégií otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a zdieľať poznatky získané pri implementácii na Slovensku.

Úloha bola splnená. Zástupca ÚSV ROS spolupracoval s inými krajinami pri tvorbe ich stratégií v súvislosti s prístupom k výsledkom vedy a výskumu. Zúčastnil sa viacerých odborných podujatí s cieľom prezentovať a šíriť slovenskú skúsenosť s implementáciou politík v oblasti otvoreného vzdelávania. V priebehu roka 2015 komunikoval ÚSV ROS so zástupcami občianskej spoločnosti na medzinárodnej úrovni, napr. so SPARC North America, SPARC Europe, Open Policy Network, Creative Commons USA. Všetky formy vzájomnej komunikácie viedli k výmene skúseností v oblasti implementácie politík otvoreného vzdelávania.

Detailné informácie o plnení úloh sú dostupné v hodnotiacej správe.