Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

KNIŽNÁ EDÍCIA PARTICIPÁCIA

logo publikácie

Nová knižná edícia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dostala názov Participácia. Edícia sprístupňuje publikačné výstupy národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ širokému publiku: od tvorcov politík v štátnej správe, v miestnej a regionálnej územnej samospráve, predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, cez akademický sektor – výskumníkov, expertov, pedagógov, študentov sociálnych vied a verejnej správy, po občiansku verejnosť a každého z vás.

Zaujímavé zistenia, nové skutočnosti a dôležité súvislosti z  oblasti participácie na Slovensku, na ktorú sme nahliadali z rôznych uhlov a perspektív, sú spracované pútavým a prehľadným spôsobom, tak aby uspokojili nároky odbornej verejnosti, ale zároveň slúžili aj ako praktická navigácia v oblasti participácie v teréne slovenskej reality a ukazovali ďalšiu cestu, možnosti, príležitosti  a prínosy zapájania verejnosti.


Ako počuť HLAS MENŠÍN?

Hlas menšínHLAS MENŠÍN – Dvanásť prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík je prvou publikáciou novej knižnej edície. Vznikla v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry – CVEK a podieľali sa na nej autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová a Ivana Rapoš Božič. V Hlase menšín sme sa na participáciu a predovšetkým na prístup k zapájaniu verejnosti pozreli očami zraniteľných skupín. Výskumný tím expertiek CVEK-u podáva v dvanástich prípadových štúdiách správu o stave zapájania občanov, ktorí nepatria do „väčšiny“ a ich účasť na správe vecí verejných môže byť (a spravidla aj býva), rôznymi spôsobmi sťažená... <čitajte viac>