Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 

HLAS MENŠÍN – Dvanásť prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

Ľudia so zdravotným postihnutím, mládež a deti, seniori, Rómovia, LGBTI ľudia, migranti sú integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, napriek tomu sa na nich pri rozhodovaní o verejných politikách akosi zabúda, či nemyslí, alebo ich hlas nemá rovnakú váhu.

Publikácia ponúka štúdie o tom, ako sa tvorili strategické dokumenty so zapájaním zraniteľných skupín na národnej (Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, Národný akčný plán pre deti  mládež, Stratégia ochrany ľudských práv v SR, Participácia migrantov na tvorbe politík na národnej úrovni), regionálnej (Krajská koncepcia rozvoja sociálnych služieb, Príprava a implementácia akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Kežmarok, Príprava energetických koncepcií CEPA v oblasti Poľana, Príprava Koncepcie sociálnych služieb v rámci Trnavského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020), či lokálnej úrovni (Komunitné centrum Veľký Krtíš, Zvolen – Participácia detí  a mladých na lokálnej úrovni, Participácia seniorov na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste, Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici), ako aj sumár návrhov a opatrení pre efektívnejšie zapájanie zraniteľných skupín  do tvorby verejných politík.

Cieľom publikácie je priniesť erudovaný pohľad dovnútra a motivovať predstaviteľov verejnej správy zapájať do tvorby verejných politík zraniteľné skupiny.

Publikácia na prezeranie a stiahnutie (PDF, 3 MB)

Hlas menšín (PDF, 3 MB)