Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030

Dňa 7. septembra 2022 schválila vláda SR uznesením č. 549/2022 Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 (ďalej len „Koncepcia 2022 – 2030“) a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2026 (ďalej len „Akčný plán KROS 2022 – 2026“). 

Koncepcia 2022 – 2030, základný strategický dokument Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa zameriava na podporu a udržateľný rozvoj občianskej spoločnosti, posilnenie princípov otvoreného vládnutia a dobre spravovanej spoločnosti. Jednotlivé ciele Koncepcie 2022 - 2030 budú napĺňané prostredníctvom dvoch akčných plánov.

Prioritou Koncepcie 2022 – 2030 je:

  • zvyšovať mieru participácie občanov,
  • posilňovať princípy aktívneho občianstva,
  • budovať a prehlbovať spoluprácu občianskej spoločnosti a verejného sektora,
  • vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj občianskej spoločnosti a jej vyššiu systémovú odolnosť,
  • zabezpečovať systematický zber údajov o občianskej spoločnosti.

Koncepčný dokument sa opiera o analýzy a odporúčania národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, financovaného z OP Efektívna verejná správa. V projekte boli vyzbierané dáta, na základe ktorých bol zmapovaný socio-ekonomický prínos mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku. Závery z tohto výskumu sú premietnuté nielen do Koncepcie 2022 – 2030, ale aj do konkrétnych úloh Akčného plánu KROS 2022 – 2026.

Koncepcia 2022 – 2030 a jej prvý akčný plán vznikli v spolupráci so zástupcami Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

SK

EN