Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Participatívna jednotka ÚSV ROS

""

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 1 - Participácia a ústredné orgány štátnej správy
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na úrovni ústredných orgánov štátnej správy
 • Doba realizácie: december 2022 - november 2023
 • Zapojení experti a expertky: Alexandra Poláková Suchalová, Anna Šestáková, Miroslava Dujičová, Michal Sedlačko a ďalší...
 • Financovanie: projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Východiská

Vieme, že jednotlivé subjekty verejnej správy nemajú štandardizované procesy, nemajú nastavené systémy riadenia participatívnych procesov, absentujú interné plány ich implementácie a rovnako nemajú špecialistov a odborných zamestnancov, ktorí by takúto agendu vykonávali. V snahe o zabezpečenie kvalitnej participácie je potrebné optimalizovať a profesionalizovať interné procesy prípravy, dizajnovania a riadenia participatívnych procesov. Diskutovali sme o tom, čo je potrebné zabezpečiť, aby sme poskytli podporu zamestnancom a inštitúciám z prostredia verejnej správy v čase prípravy a realizácie participatívnych procesov. Medzi dôležité prvky podpory sme zaradili poradensko – konzultačné služby, inovatívne formy sprevádzania zamestnancov, metodické vedenie, mentoring, couching pre tých, ktorí sú  poverení prípravou a realizáciou participatívnych procesov. Výsledky participatívnych procesov nie sú len produktom snahy jednotlivcov, ale aj odrazom fungovania širšieho systému, funkčnosti procesov a riadenej podpory, ktorú vlastníci participatívneho procesu, teda verejné inštitúcie, poskytujú alebo naopak neposkytujú tým, ktorí sú poverení realizáciou a riadením participatívneho procesu. Tí, sa naopak v čase jeho prípravy a realizácie stávajú osamotenými bežcami na dlhú trať.  Preto musí byť dôraz kladený na nastavenie a zvládnutie interných procesov s jasne identifikovaným portfóliom činností, podporujúcich agendu participácie, ktoré riadenie a manažovanie participatívnych procesov prináša na úrovni:

 • tvorby konkrétnych politík,
 • na úrovni inštitúcií.

Zdôvodnenie

Ak chceme dosiahnuť zmenu a rozšíriť mieru zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík musíme sa snažiť o profesionalizáciu, optimalizáciu a štandardizáciu riadenia participatívnych procesov na úrovni tvorby konkrétnych politík, ako aj na úrovni inštitúcií. Projekt zabezpečuje kroky, ktoré smerujú k vzniku a zavedeniu Participatívnej jednotky ÚSV ROS do praxe a jej začlenenie do organizačnej štruktúry ÚSV ROS s jasným portfóliom činností a služieb, podporujúcich agendu participácie a zavádzanie princípov otvoreného vládnutia v prostredí verejnej správy. Zámerom je vybudovať silný tím expertov, ktorý zabezpečia podporu budovania kapacít pre participáciu v jednotlivých ekosystémoch verejnej správy formou odbornej podpory pre zamestnancov verejnej správy, ktorí sú poverení prípravou a riadením participatívnych procesov. Súčasne bude expertní tím pokračovať v analytických a metodických činnostiach naviazaných na zvyšovanie kvality participácie a efektívne riadenie participatívnych procesov a realizovať kroky, smerujúce k zvyšovanie participácie MNO na tvorbe a implementácii verejných politík.

Poslanie a úlohy Participatívnej jednotky ÚSV ROS

Participatívna jednotka ÚSV ROS bude vykonávať nasledujúce činnosti a úlohy:

 • dizajnovať, testovať a zavádzať inovatívne procesy v oblasti podpory participatívnej tvorby verejných politík s využitím formátov odborného sprevádzania zamestnancov VS (v projekte s dôrazom na ÚOŠS) prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých konzultačných cyklov,
  • metodicky nastaviť štandardizovaný formát sprevádzania formou skupinových konzultácií s vymedzeným obsahom a štruktúrou pre zamestnancov ÚOŠS, ktoré sú zamerané na prípravu interných procesov prípravy a realizácie participatívnych procesov, dizajnovanie scenárov zapojenia verejnosti do tvorby verejnej politiky s cieľom jeho optimalizácie a dodržania štandardov kvality pri tvorbe konkrétnych verejných politik: procesy, činnosti a zapojenie personálnych zdrojov, finančné náklady na prípravu a realizáciu participatívnych procesov ku konkrétnym verejným politikám z prostredia ÚOŠS (v projekte s dôrazom na ÚOŠS),
  • realizovať a vyhodnotiť dlhodobé formáty sprevádzania subjektov VS (v projekte s dôrazom na ÚOŠS) prostredníctvom pracovno – konzultačných cyklov pre zamestnancov ÚOŠS,
  • realizovať formáty rýchlych intervencií prostredníctvom workshopov šitých na mieru pre subjekty VS a ich zamestnancov (s dôrazom na ÚOŠS), ktoré poskytujú operatívnu, rýchlu formu pomoci v čase prípravy a dizajnovania participatívnych procesov ako viacúrovňových procesov participácie, prípade riešia problémy spôsobené v čase realizácie procesu,
  • zabezpečiť súčinnosť na príprave a realizácii pilotných participatívnych procesov ku konkrétnym verejným politikám, ktoré sú pripravované v spolupráci s MNO (v rámci projektu minimálne 3 procesy realizované v partnerstve ÚSV ROS, ÚOŠS, MNO),
 • realizovať metodické činnosti naviazané na zvyšovanie kvality participácie, efektívne riadenie participatívnych procesov,
  • zabezpečenie metodických rámcov pre diagnostiku a hodnotenie participatívnej praxe vo verejných inštitúciách, ktorá zadefinuje kritériá hodnotenia kvality participatívnej praxe (index participácie) a umožní na jednotnom metodologickom základe monitorovať a vyhodnocovať mieru zapojenia verejnosti,
  • podporiť prípravu a spracovanie potrebnej dokumentácie k participatívnym procesom zo strany zamestnancov ÚOŠS (interný plán, vstupná správa, mandáty, štatúty),
  • spracovať a otestovať metodické postupy monitoringu a vyhodnotenia miery zavádzania princípov participácie subjektov VS (s dôrazom na ÚOŠS),
  • otvoriť odbornú diskusiu o kvalite participácie a budovaniu štandardov participácie a spracovať aktualizovaný návrh pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík,
 • priebežne realizovať analytické činnosti ako predpoklad zvyšovania kvality participácie a efektívne riadenie participatívnych procesov,
  • zabezpečiť diagnostiku a analýzu existujúcej praxe s využitím  rôznych typov metód zberu kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (textové analýzy, kvalitatívne pološtruktúrované rozhovory, zúčastnené pozorovania, reprezentatívne prieskumy),
  • analýza kvality participácie a systému riadenia participatívnych procesov v prostredí VS (v projekte s dôrazom na ÚOŠS) s cieľom optimalizovať riadenie participatívnych procesov na úrovni verejných politík i vybraných inštitúcií,
  • pilotne otestovať metodický rámec pre diagnostiku a hodnotenie participatívnej praxe v prostredí ÚOŠS,
  • zabezpečovať súčinnosť na príprave interných plánov optimalizácie riadenia participácie pre vybrané ÚOŠS na základe analytických činností,
  • zabezpečiť reprezentatívny prieskum a analytické činnosti, ktoré rozšíria pohľad na participáciu z pohľadu verejnosti/občana,
  • zhodnotiť využívanie legislatívnych inštitútov na podporu participácie od zverejnenia predbežnej informácie až do schválenia materiálu vládou SR (obsahová stránka plnenia),
 • zvyšovať participáciu MNO na tvorbe a implementácii verejných politík,
  • analyzovať a zhodnotiť prínosy účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík s cieľom rozšírenia možností účasti MNO na participatívnej tvorbe a implementácii verejných politík,
  • zabezpečiť vznik rezortných rád MNO pod Radou vlády MNO ako nový priestor pre spoločný dialóg a koordinovanú riadenú komunikáciu širokého spektra MNO so štátom/ÚOŠS a Komorou verejnej správy,
  • realizovať participatívny proces tvorby analýzy rozvoja služieb vo verejnom záujme, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje s jednotlivými orgánmi štátnej správy pri službách a úlohách, ktoré majú v kompetencii, spojený so spolutvorbou legislatívnych návrhov a opatrení v prospech rozvoja, využívania a financovania týchto služieb,
  • zhodnocovania prínosov MNO riešení krízovej situácie, spôsobenej vojnou na Ukrajine a v novobudovanom systéme pokrývania hybridných hrozieb,
 • zabezpečiť transfer zahraničných skúseností do aplikačnej praxe slovenskej VS v previazaní na agendu participácie, transparentnosti a zúčtovateľnosti,
 • realizovať informačné podujatia a odborné workshopy, semináre a konferencie,
 • zabezpečiť podmienky pre profesionalizáciu absolventov vysokých škôl – participatívne dizajnovanie a príprava syláb pre nový predmet, venovaný participatívnej tvorbe verejných politík na vysokých školách.

Na aké otázky projekt prinesie odpovede?

 • ako podporiť zavádzanie kvalitnej participácie do praxe VS?
 • ako zabezpečiť proces profesionalizácie zamestnancov v prostredí VS pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík?
 • ako vytvoriť predpoklad pre procesy optimalizácie a štandardizácie participatívnych procesov?
 • ako pravidelne hodnotiť dodržiavanie legislatívnych inštitútov na podporu participácie?
 • ako zvýšiť participáciu MNO na tvorbe a implementácii verejných politík na národnej úrovni?
 • ako podporiť inovatívne modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík?

O expertkách a expertoch

""Alexandra Poláková Suchalová - odborná expertka na participáciu, zodpovedná za riadenie a koordináciu podaktivity 1 národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, výskumníčka a odborná asistentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium, ktoré ukončila v roku 2007, bolo jej prvým kontaktom s problematikou participácie, ktorá sa stala témou jej diplomovej práce. Po ukončení magisterského štúdia pokračovala v štúdiu na rovnakom pracovisku aj na doktorandskom štúdiu, ktoré ukončila v roku 2010 obhajobou dizertačnej práce na tému problematiky sociálneho bývania, ktorá vyšla v publikácii Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska. Zároveň pracovala ako junior výskumníčka na Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Jej pôsobenie ako odbornej asistentky na Ústave verejnej politiky bolo prerušené materskými dovolenkami a od septembra 2018 sa na túto pozíciu vrátila. Výskumne sa venuje rôznym témam na lokálnej úrovni a v rámci pedagogickej činnosti  vyučuje problematiku nástrojov verejnej politiky.

""Michal Sedlačko - expert NP PARTI, lektor, výskumník, ktorý dlhodobo pôsobí v akademickom prostredí, vrátane desiatich rokov na Ústave výskumu trvalej udržateľnosti na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Spolupracoval s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Posledných päť rokov pracuje ako koordinátor Kompetenčného centra pre administratívne vedy na Univerzite aplikovaných vied Fachhochschule Campus Wien vo Viedni. Venuje sa témam: znalostná prax vo verejnej správe a politike a trvalej udržateľnosti. Od roku pôsobí 2019 ako externý spolupracovník Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na projekte NP PARTI, kde je poverený analýzou procesu zavádzania participácie a Štandardov zapájania verejnosti do praxe v Rakúsku.

Kontakt

Ďalšie relevantné výstupy k téme