Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Konferencie

Participácia moja láska - december 2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRÍSPEVKOV NA KONFERENCIU

""Výzva na predkladanie príspevkov je otvorená do 5. novembra 2021.

Vaše príspevky nám napíšte do online formuláru.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: Alena Petrželková, (TA.13G4@S1FTRYJLKYD.S3YRS@, 02/509 44 979)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s českými partnermi pripravuje on-line konferenciu Participácia, moja láska!, ktorá sa uskutoční v prvej polovici mesiaca december 2021. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre zdieľanie praktických skúseností a riešení zo slovenskej a českej aplikačnej praxe, ktoré podporujú partnerstvo, spoluprácu a dialóg medzi subjektami verejnej správy a zástupcami MNO. Výzva je určená zástupcom MNO, ako aj zástupcom subjektov verejnej správy (ústredné orgány štátnej správy, úrady samosprávnych krajov, mestské a obecné úrady).

Vládny a mimovládny sektor môžu svoje problémy a úlohy riešiť samostatne, ale sme presvedčení, že najlepšie výsledky prináša spolupráca. Výsledkom je nielen efektívna verejná politika, ale čoraz viac sa zásadnou hodnotou stáva spolupráca, partnerstvo a dialóg medzi MNO a VS v tvorbe a implementácii verejných politík. Kľúčovými ingredienciami súdržnosti sú dôvera, porozumenie a spoločný cieľ, bez ktorých sa v dobre spravovanej spoločnosti nezaobídeme.

 • Ste mimovládna nezisková organizácia (MNO) a narazili ste na problém, do ktorého ste potrebovali zapojiť VS – ministerstvo, samosprávny kraj, miestny či obecný úrad?
 • Ste z mestského, obecného úradu, úradu samosprávneho kraja, alebo zo štátnej správy a zistili ste, že vám pri tvorbe a presadzovaní verejnej politiky môžu partnersky pomôcť MNO?
 • Ako ste hľadali partnerov na opačnej strane?
 • Ako prebiehalo zosúlaďovanie predstáv a očakávaní zo spolupráce?
 • V čom spočívala spolupráca?
 • Čo ste sa vzájomne naučili?
 • Naplnili sa vaše očakávania zo spolupráce?
 • Išli by ste do toho znovu?

CHCETE PREZENTOVAŤ SVOJE SKÚSENOSTI?

""Ak, áno, je to dobrá správa, lebo aj váš príspevok, môže byť súčasťou programu konferencie PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA. Pomôžte nám ukázať, čo konkrétne spolupráca MNO a VS priniesla – či už na národnej, regionálnej či lokálnej úrovni. Posielajte svoje príklady dobrej praxe, ktoré zviditeľňujú spoluprácu MNO a VS, a o ktoré sa chcete podeliť na konferencii a inšpirovať a povzbudiť ostatných – či už ste z MNO alebo VS. Obohatíte našu konferenciu, my vám zas poskytneme priestor, kde oceníme vaše nápady a skúsenosti. Spoločne zistíme, ako sme na tom v porovnaní s Českom a získate aj spätnú väzbu na vašu prácu.

Hlavná téma konferencie:

 • príklady dobrej praxe: spolupráca, partnerstvo a dialóg MNO a VS
  • diskusia o prínosoch, výzvach, rizikách a bariérach zapojenia MNO
 • účasť MNO na tvorbe a implementácii verejných politík
  • diskusia o zúčtovateľnosti, legitimite a reprezentatívnosti zástupcov MNO v parti procese

Dôležité termíny:

 • 05. november 2021 – uzatvorenie Výzvy
 • 11. november 2021 – výber príspevkov na konferenciu
 • 15. november 2021 – informácia o zaradení/nezaradení príspevku
 • 19. november 2021 – príprava a zverejnenie programu konferencie

Formát je naviazaný na krátke prezentácie dobrej praxe, storytelling, alebo niečo iné, všetky vaše skúsenosti sú vítané. S prípadným doladením formátu vám ochotne pomôžeme.

ONLINE FORMULÁR NA PRIHLASOVANIE PRÍSPEVKU NA KONFERENCIU


Možnosti, ako sa zúčastniť

ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A MNO/PREZENTÁCIA PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE (ÚOŠS/MNO): príspevky budú zoskupené do programového bloku s názvom Prezentácia dobrých príkladov z praxe, ktorý bude obsahovať 10–15 minútové prezentácie (programy spolupráce, rady a pracovné skupiny, participácia, odborné poradenstvo,...). Ide najmä o konkrétne príklady úspešnej spolupráce subjektov MNO s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré ponúknu reflexiu existujúcej praxe. Za blokom prezentácií bude nasledovať diskusia, zameraná na princípy partnerstva a vzájomnej spolupráce. Cieľom je nielen zviditeľniť prínosy, výzvy, ale diskutovať o rizikách a bariérach zapojenia MNO a súčasne zohľadniť perspektívu zástupcov MNO, ako aj perspektívu zástupcov ÚOŠS Ide najmä o výskumné práce, diskusia o teórii a práci alebo reflexia experimentálnej praxe. Príspevok musí byť na vysokej vedeckej úrovni a mal by mať súvis s hlavnou témou konferencie.

REGIONÁLNA A MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA A MNO/PREZENTÁCIA PRÍKLADOV DOBREJ PRAXE (REGIONÁLNE ÚZEMNÉ STRATÉGIE + MIESTNE ÚZEMNÉ STRATÉGIE/MNO): príspevky budú zoskupené do programového bloku s názvom Prezentácia dobrých príkladov z praxe, ktorý bude obsahovať 10–15 minútové prezentácie (programy spolupráce, rady a pracovné skupiny, participácia, odborné poradenstvo,...). Ide najmä o konkrétne príklady úspešnej spolupráce subjektov MNO s vyššími územnými celkami, mestami a obcami, ktoré ponúknu reflexiu existujúcej praxe. Za blokom prezentácií bude nasledovať diskusia, zameraná na princípy partnerstva a vzájomnej spolupráce. Cieľom je nielen zviditeľniť prínosy, výzvy, ale diskutovať o rizikách a bariérach zapojenia MNO a súčasne zohľadniť perspektívu zástupcov MNO, ako aj perspektívu zástupcov RÚS a MÚS.

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA/METODIKY/PUBLIKÁCIE: konkrétne odporúčania, metodiky, publikácie, ktoré podporujú participáciu a účasť MNO na tvorbe a implementácii verejných politík. Tento typ príspevkov by mal ponúknuť účastníkom prehľad o existujúcich metodikách, príručkách, či konkrétnych odporúčaniach z praxe.

DISKUSIA: 90-minútová diskusia založená na reflexii existujúcej, či inovatívnej praxi, tradičných a inovatívnych foriem spolupráce a partnerstva medzi MNO a VS. Diskusia by mala ponúknuť reflexiu existujúcej praxe mala by zadefinovať prítomné riziká a bariéry, ako aj možnosti a nové riešenia, podporujúce efektívnu spoluprácu MNO na tvorbe a implementácii verejných politík, ako aj otvoriť tému zúčtovateľnosti, legitimity a reprezentatívnosti zástupcov MNO v participatívnych procesoch tvorby verejných politík. 

PRAKTICKÝ NÁSTROJ/METÓDA/AKTIVITA: konkrétny nástroj, metóda alebo prístup, ktorý môže byť predstavený na novom konferenčnom formáte nazvanom „trh nástrojov“. Tento typ príspevku cieli na praktikov a mal by im umožniť nájsť odpoveď na otázku: „Čo môžem preniesť do svojej praxe v mojej práci v pondelok ráno?“

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS!

Participácia, moja láska - máj 2021

Pozvánka - Participácia, moja láska 2021Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s českou organizáciou Participation Factory dňa 25. mája 2021 zrealizoval konferenciu PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021, ktorá bola súčasťou celosvetovej iniciatívy Týždeň otvoreného vládnutia a celoročného programu vzdelávania s názvom Na občanoch záleží.

Čo sme ponúkli?

Májová ochutnávka prezentácií na tému participácia sa niesla v duchu: čo všetko ste chceli o participácii vedieť, ale báli ste sa opýtať. Ponúkli sme prezentácie a príbehy o tom, ako funguje participácia v praxi, aké nástrahy každodennosti na ňu čakajú v kanceláriách obecných, mestských úradov, či ministerstiev, aké mýty a predsudky sme si o participácii vytvorili, ale aj o tom, aké sú trendy doma i vo svete.

Program konferencie

Konferencia uskutočnila 25. mája 2021 od 9:00 do 15:00 hod. s hodinovou prestávkou na obed v čase od 12:00 - 13:00 hod. Program konferencie bol rozdelený do troch tematických blokov:

Detailný program ku koneferencii v slovenskom i čekom jazyku:

Záznam z konferencie

Sumár z konferencie

Ak si chcete vedieť, čo všetko konferencia priniesla, kto na nej vystúpil a s akými príspevkami, pozrite si krátky obrázkový sumár z podujatia (PDF, 13 MB).


Experti: Martin Giertl (PNG, 223 kB), Lucia Lacika (PNG, 184 kB)Tomáš Rákos (PNG, 171 kB), Anna Těhlová (PNG, 153 kB)Daniel Klimovský (PNG, 252 kB), Barbara Gindlová (PNG, 233 kB), Michal Sedláčko (PNG, 225 kB), Alexandra Poláková Suchalová (PNG, 224 kB), Elena Gallová Kriglerová (PNG, 207 kB), Martina Hrozenská (PNG, 170 kB)Alexandra Hrabinová (PNG, 223 kB), Dominika Halienová (PNG, 213 kB), Jarmila Fekiačová (PNG, 130 kB)Alena Petrželková (PNG, 188 kB)


logo Participation FactoryParticipation Factory, česká organizácia, ktorá sa venuje témam: Komunikácia a budovanie komunity, Civic Tech, Participatívny rozpočet, Participatívne územné plánovanie, Účasť 101, Mesto 101, Participácia mladých, Smart City, Strategické plánovanie, Stratégia Smart City, Vyhodnotenie procesu, Odomknite svoje mesto, Facilitácia. V súčasnosti spolupracuje s Institutom plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) na pilotnom projekte zavádzania koordinátorov participácie do praxe dvanástich mestských častí hlavného mesta Praha. V mesiaci november 2020 sme realizovali niekoľko spoločných podujatí.
 
 
logo OGPTýždeň otvoreného vládnutia sa realizuje pod hlavičkou medzinárodnej iniciatívy Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. "Open Government Partnership", alebo "OGP"), Jeden konkrétny týždeň v roku je vždy vyhradený pre podujatia, realizované v rôznych krajinách, regiónoch, či mestách, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie a podporu princípov otvoreného vládnutia. Cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusných panelov, workshopov, konferencií, prednáškok so zapojením rôznych aktérov.

Participácia, moja láska - február 2019

plagat participacia moja laska

Dňa 5. februára sa na Bôriku konala prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI na tému participácia. Konferenciu oficiálne otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, spolu s Barbarou Gindlovou, odbornou garantkou projektu NP Parti a Romanom Hakenom, riaditeľom Centra pro komunitní práci, a členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli.

Nasledovali prezentácie na rozmanité témy, ktorým sa NP Parti vo svojej analytickej časti venuje:

Úloha participácie v procese zefektívnenia verejnej správy

Ako budovať kapacity vo verejnej správe? 

Detské choroby participatívnej tvorby verejných politík

Participácia na Slovensku 2018

Ľudia za záclonou

Legislatíva a participácia

Ekonomické prínosy participácie

Fotografie z podujatia sú dostupé na facebook stránke ÚSV ROS. Postupne pridáme prezentácie z jednotlivých blokov spoločne s videozáznamom.