Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 2

partnerstvoČO JE PROJEKT PARTNERSTVO 4? 

Projekt Partnerstvo 4 je štvrtou fázou spolupráce s nášho úradu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (predtým Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu), ktorej cieľom je vytvárať priestor pre efektívnu spoluprácu a dialóg medzi verejnou správou a zástupcami občianskej spoločnosti a presadzovať princípy otvoreného vládnutia v prostredí riadenia fondov EÚ. V rámci projektu realizujeme aktivity zamerané na otvorenú a participatívnu prípravu nových fondov EÚ (2021 – 2027) s dôrazom na zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií.

V rámci projektu sa tiež zameriavame na zvýšenie miery prepojenia, komunikácie a výmeny informácií v rámci mimovládneho neziskového sektora počas procesu programovania fondov EÚ.

Oblasti, na ktoré sa v projekte zameriavame, sú:

 • Sieťovanie, komunikácia, výmena informácií, osveta a podpora MNO počas programovania fondov EÚ
 • Participatívna príprava hlavných programových dokumentov pre nové fondy EÚ
  • Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027
  • Operačný program Slovensko
  • Integrované územné stratégie vyšších územných celkov

ČO OD PROJEKTU PARTNERSTVO OČAKÁVAME?

 • Chceme ukázať, vytvárať väčší priestor pre spoluprácu štátu a občianskej spoločnosti pri riadení fondov EÚ, stavajúc na vytvorených pracovných vzťahoch a skúsenostiach s participáciou.
 • Chceme, aby štátne inštitúcie zodpovedné za tvorbu a riadenie fondov EÚ pracovali s partnermi, aby boli zainteresovaní aktéri rovnocennými partnermi.
 • Podporujeme činnosť expertov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí majú kapacitu a motiváciu prispieť k utváraniu a efektívnemu riadeniu fondov EÚ.
 • Chceme ukázať, ako je možné využiť technickú pomoc na rozšírenie kapacít na riadenie fondov EÚ, a to aj pre iné skupiny partnerov, ako sú mimovládne neziskové organizácie.
 • Ponúkame metodickú podporu a nástroje na realizáciu efektívnych participatívnych postupov pri príprave nových fondov EÚ.
 • Očakávame, že naše výsledky pomôžu zlepšiť nastavenie nových fondov EÚ, pomôžu vytvoriť podmienky pre lepší prístup MNO k podpore z fondov EÚ a pomôžu zvýšiť transparentnosť fondov EÚ.
 • Chceme pracovať aj na tom, aby tí, ktorým sú fondy EÚ určené, im vo väčšej miere rozumeli, a aby štát zlepšoval komunikáciu o fondoch EÚ na verejnosť.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

 logo projekt partnerstvo