Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Otvorené informácie

Aktívne sprístupňovanie informácií a dát, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie pre verejnosť sa stáva základným štandardom komunikácie vlád s občanmi a je jednou z najdôležitejších súčastí nášho záväzku v rámci medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Celosvetovo sa rozširuje prístup vlád zverejňovať čo najviac dát v dobrej kvalite bez snahy vyhodnocovať, či sú pre občanov užitočné. Prax v krajinách, ktoré takýmto spôsobom zverejnili informácie a dáta potvrdzuje, že prístupné dáta stimulujú aktivitu a kreativitu firiem, neziskových organizácií i individuálnych občanov a tí začnú vytvárať aplikácie a inovatívne služby postavené na týchto dátach.

Na európskej pôde je tento prístup vyjadrený v Smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora a v jej novelizácii Smernicou č. 2013/37/EU. Na Slovensku sa filozofia otvorených informácií zakladá na dodržiavaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Prvým a kľúčovým krokom v rámci zverejňovania informácií na Slovensku bolo vytvorenie Centrálneho registra zmlúv, ktorý umožňuje občanom sledovať využívanie finančných prostriedkov štátu.

Druhým kľúčovým krokom bolo vytvorenie Portálu otvorených dát. Jeho cieľom bolo vytvoriť jednotné miesto pre poskytovanie dát v aplikačne čitateľnej podobe širokej verejnosti, ktoré má k dispozícií štátna a verejná správa. Portál otvorených dát bezplatne sprístupňuje informácie pre všetkých a umožňuje tieto informácie používať alebo šíriť ďalej bez obmedzení.

Zavedenie a spustenie Portálu otvorených dát v SR patrí medzi najväčšie úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť v rámci akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Pri dodržaní filozofie otvorených informácií, kde orgány verejnej správy aktívne zverejňujú všetky informácie týkajúce sa výkonu verejnej správy, ktorých zverejnenie nie je zákonne alebo inak obmedzené, je veľmi dôležité, aby tento trend pokračoval aj naďalej a bol rozšírený aj na príspevkové a rozpočtové organizácie rezortov a tiež na orgány samosprávy.

Do budúcna je tiež potrebné zabezpečiť prístupnosť zverejňovaných dokumentov pre osoby so zdravotným postihnutím a ďalšie skupiny osôb znevýhodnených obmedzeným prístupom k informáciám.

Úlohy vytýčené Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015:

 • Vypracovať aktualizovaný zoznam všetkých datasetov orgánov uvedených ako zodpovedných vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti spolu s plánom ich postupného zverejňovania na portáli otvorených dát.
 • Na základe plánu zverejňovania zverejňovať datasety na portáli otvorených dát.
 • Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a o výsledkoch prieskumu informovať ministrov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 • Na základe vyhodnotenia dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch prednostne zverejniť príslušné datasety na portáli otvorených dát.
 • Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády.

Bližšie informácie o aktivitách v oblasti otvorených dát v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa dozviete na adrese https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015.

O aktivitách v oblasti medzinárodného projektu COMSODE (ktorý v rokoch 2013-2015 vytvoril softvér a metodiky na publikovanie otvorených dát a metodiky), v ktorom participovalo aj Ministerstvo vnútra SR, nájdete na adrese http://www.comsode.eu/ (v angličtine).

Sumárne vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh nájdete v hodnotiacej správe.

Úlohy vytýčené Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019:

1. Otvorené dáta

 • Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojov.
 • Predložiť návrh zákona o  údajoch na rokovanie vlády.
 • Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy.
 • V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy.
 • Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát.
 • Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát.
 • Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu využitia datasetov zverejnených na portáli otvorených dát a na podporu vývoja inovácií.
 • Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát.
 • Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou.
 • Vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
 • Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR

2. Otvorené API (Aplikačné programové rozhrania)

 • Vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy.
 • Zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov.
 • Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach.
 • Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie.

3. Otvorený softvér

 • Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source).
 • Zdokumentovať v informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu.
 • Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie. 
 • V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje možnosti,  výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v štátnej správe.
 • Vypracovať úvodnú štúdiu uskutočniteľnosti zavedenia satelitného účtu mimovládnych neziskových organizácií (analýzu prínosov a nákladov).

4. Modul dotačných schém

 • Nadefinovať minimálny rozsah a štruktúru dát pri zverejňovaní informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR.
 • Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie .

5. Centrálny register zmlúv

 • Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu dodržiavania povinnosti zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, na jej základe pripraviť návrh zmien, ktorými sa táto povinnosť spresní a ktorými sa umožní vytvoriť účinný mechanizmus kontroly jej dodržiavania a predložiť ho na rokovanie vlády.
 • Vytvoriť priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri.

O implementácii úloh informujeme prostredníctvom tlačových správ. Všetky užitočné informácie o Akčnom pláne OGP 2017-2019, výstupoch, výsledkoch, plánovaných udalostiach a i. zverejňujeme aj na užívateľsky prístupnej platforme Trello na tomto odkaze. 

Kontaktná osoba:

Lucia Lacika, +421 2 509 449 24