Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Otvorené informácie

 

Otvorené informácie a otvorené dáta sú súčasťou tém Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie a jej akčných plánov od roku 2011. 

Filozofia otvorených informácií sa zakladá na dodržiavaní Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prístup k včasným a relevantným informáciám a dátam súvisiacich s výkonom verejnej moci, ktoré sú bezplatné, dostupné v otvorenom, strojovo-čitateľnom formáte, ľahko vyhľadateľné, zrozumiteľné, povolené na využívanie a opakované používanie a šírené rôznymi komunikačnými kanálmi, podporuje možnosti verejnosti zapojiť sa do správy vecí verejných vlastnou iniciatívou, ale aj vykonávať verejný dohľad. 

ikona otvorené dáta

Koncept otvorených dát vychádza z predpokladu, že ústredné orgány štátnej správy zhromažďujú a  spravujú obrovské  množstvo verejných dát v rôznych oblastiach, napr. doprava, kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné prostredie, geografické dáta či rôzne štatistiky. Aktívne sprístupňovanie verejných dát (teda nie takých, ku ktorým sa vzťahujú právne predpisy, ktoré neumožňujú ich zverejnenie ako napríklad prísne tajné, tajné, dôverné, vyhradené, citlivé, osobné, vyhradené, či chránené) v otvorenom formáte, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie, podporuje a stimuluje podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov, čím podporuje hospodárstvo založené na dátach.

Kľúčové aspekty témy otvorené informácie a dáta 

 • Otvorenosť: zverejňované dáta by mali spĺňať štandardy otvorenosti, mali by byť bezplatné, dostupné v otvorenom, strojovo-čitateľnom formáte, ľahko vyhľadateľné, zrozumiteľné, povolené na využívanie a opakované používanie. Ďalšie kritéria sú vymedzené vo Vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. 
 • Dostupnosť: dáta, ktorými disponujú inštitúcie štátnej správy a spĺňajú kritéria otvorenosti, by mali byť dostupné na vládnom Portáli otvorených dát (https://data.gov.sk/) bez bariér akémukoľvek užívateľovi. 
 • Podpora využívania zverejnených informácií: štátne inštitúcie spolupracujú navzájom a s relevantnými aktérmi z prostredia akadémie, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora a s verejnosťou a podporujú efektívne využívanie zverejnených dát a informácií s cieľom zlepšiť poskytovanie verejných služieb. 

Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 1. ÚSV ROS priniesol v spolupráci s občianskou spoločnosťou tému otvorených dát na Slovensko.
 2. Prostredníctvom akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie inicioval vznik štátneho portálu na zverejňovanie otvorených dát (Portál otvorených dát).
 3. Podporil vznik dátovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá prevzala tému otvorených dát a venuje sa jej komplexne v kontexte informatizácie. 
 4. Pravidelne analyzuje stav zverejnených otvorených dát a pripravuje odporúčania pre relevantných aktérov.
 5. Pravidelne zisťuje dopyt verejnosti, občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií po najžiadanejších datasetoch a informáciách, ktoré by mali rezorty a ostatné ústredné orgány zverejňovať. 

Odporúčania ÚSV ROS pre ďalší rozvoj otvorených informácií a otvorených dát

 • Pokračovať vo zverejňovaní kľúčových dát verejnej správy, ktoré smerujú k zvyšovaniu transparentnosti, zúčtovateľnosti a umožňujú lepšiu participáciu na správe vecí verejných. 
 • Zvyšovať kvalitu poskytovaných otvorených dát za účelom lepšieho využívania zverejnených informácií. 
 • Nájsť konsenzus v otázkach prístupu k informáciám a zamerať sa na posilnenie aplikačnej praxe zákonov týkajúcich sa prístupu k informáciám (najmä Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Zákon o e-governmente, Zákon o údajoch).
 • Zabezpečiť prístupnosť zverejňovaných dokumentov pre osoby so zdravotným postihnutím a ďalšie skupiny osôb znevýhodnených obmedzeným prístupom k informáciám.

V komplexnom balíku otvorených informácií sa nachádzajú aj témy týkajúce sa sprístupňovania aplikačného rozhrania (tzv. otvorené API) a sprístupňovanie zdrojového kódu (tzv. otvorený softvér), ktoré ÚSV ROS priniesol cez Iniciatívu pre otvorené vládnutie v Akčnom pláne na roky 2017 - 2019 . 

Otvorené API (z angl. publicly available application programming interface) je verejne dostupné aplikačné programové rozhranie, ktorým je možné pre autorizovaného používateľa pracovať s elektronickou službou pomocou vlastných softvérových aplikácií. Týmto spôsobom je vytváraný nový kanál komunikácie občana alebo podnikateľa s verejnou správou a otvára možnosť vzniku nových riešení pre využitie služieb e-governmentu pomocou sprístupnených aplikačných rozhraní.  

Otvorený softvér (z angl. open source) je softvér, ktorého zdrojový kód je voľne dostupný pre všetkých so zámerom jeho študovania, modifikácie, ďalšieho vývoja či zlepšenia. Zabezpečením vývoja softvéru metódou otvoreného softvéru (s dôkladným posúdením tejto možnosti v prípade špecializovaného softvéru obsahujúceho utajované skutočnosti alebo citlivé informácie), a teda zverejňovaním častí kódov a umožnením, aby subjekty verejnej správy otvorené softvéry používali, sa zvýši efektivita vynakladaných zdrojov.

Keďže ide o nové témy z hľadiska otvorených informácií a otvorených dát, obe témy vyžadujú komplexný prístup relevatných aktérov z verejnej správy (predovšetkým Ministerstvo pre investície, regionálny rozovj a informatizáciu) a aktérov z prostredia občianskej spoločnosti vrátane akadémie k ich ďalšiemu rozvoju. 

Ďalšie informácie a kontakt:

O implementácii úloh vyplývajúcich z akčných plánov informujeme prostredníctvom správ.

Zodpovedná osoba: Lucia Lacika, +421 2 509 449 24