Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

NP PARTI 2: Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2

""

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Základné informácie

 • Názov a sídlo prijímateľaMinisterstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14, Bratislava
 • Partneri: Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj,
 • Názov projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2
 • Miesto realizácie projektu: Slovensko
 • Výška poskytnutého NFP:  4 147 091,62 EUR
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participatívnu tvorbu verejných politík,
 • Doba realizácie: december 2020 – november 2023,
 • Financovanie: projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Prečo pokračujeme v téme participácia?

V období apríl 2017 až august 2020 sme realizovali národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI I.) cez OP Efektívna verejná správa, ktorého cieľom bolo analyzovať stav participácie na Slovensku. Projekt ukázal, že proces zavádzania princípu partnerstva, spolupráce a kvalitnej participácie do praxe verejnej správy je postupný evolučný proces, pričom nachádzame sa na jeho začiatku. Participácia v slovenskej aplikačnej praxi je dnes vo fáze insitnej participácie, ktorej chýba profesionálny vzhľad do problematiky. Predstava a porozumenie kvalitnej riadenej participácii, teda viacúrovňovej participácie na politickej, expertnej, stakeholderskej, občianskej a operatívnej úrovni (príprava a manažovanie participatívnych procesov) je takmer nulová. Metaforicky povedané – zavádzanie participatívnych procesov do praxe verejnej správy je ešte „v plienkach“ a hlavne je determinované rôznymi „detskými chorobami a neduhmi“, ktoré často počiatočné fázy „života“ zavádzanie nových a inovatívnych procesov sprevádzajú.

Aké kľúčové princípy ide rozvíjať NP PARTI 2?

 • profesionalizáciu zamestnancov verejnej správy v oblasti plánovania a riadenia participatívnych procesov,
 • optimalizácie riadenia participatívnych procesov na úrovni tvorby konkrétnych politík, ako aj na úrovni inštitúcií,
 • štandardizáciu procesov monitoringu a hodnotenia kvality participácie,
 • zvýšenie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík.

Štruktúra projektu

Projekt sa realizuje v rámci troch základných podaktivít projektu:

 • podaktivita 1/ PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY,
 • podaktivita 2/ PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA,
 • podaktivita 3/ INFORMOVANIE, VZÁJOMNÉ UČENIE, PARTICIPÁCIA  A MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA.

Projekt súčastne otvára témy:

 • participácia a vysoké školy,
 • participácia a MNO.

Kombináciou realizovaných podaktivít projektu bude zabezpečený synergický efekt zhodnotenia nadobudnutých výstupov a výsledkov projektu, ako aj praktické zúročenie nadobudnutého know-how, zručností a postojov, ktoré spoločne tvoria pridanú hodnotu v procese zavádzania princípov partnerstva, dialógu a participácie do praxe. Dôležitým momentom pre efektívnu a plynulú realizáciu projektu je práve zabezpečenie priepustnosti novozískaných skúseností, zručností a výstupov medzi podaktivitou 1 až 3.

Cieľové skupiny

 • inštitúcie a subjekty ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS): odborní zamestnanci inštitúcií ÚOŠS vrátane vedúcich a riadiacich zamestnancov,
 • samosprávne kraje: volení predstavitelia, koordinátori participácie, odborní pracovníci a odborní zamestnanci na všetkých úrovniach regionálnej samosprávy z piatich samosprávnych krajov (všetky okrem Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského samosprávneho kraja),
 • obce a mestá: volení predstavitelia, pracovníci a odborní zamestnanci na všetkých úrovniach miestnej územnej samosprávy, zástupcovia profesných asociácií miest a obcí (Asociácia prednostov miestnej územnej samosprávy, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska atď.),
 • právnické osoby – MNO: občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, organizácia s medzinárodným prvkom,
 • občania: konkrétne neorganizovaná verejnosť a občania, aktívni občania, alebo konkrétne cieľové skupiny zapojené do participatívnych procesov (seniori, deti, zraniteľné skupiny atď.) zapojené do participatívnych procesov na občianskej úrovni realizácie participatívnych procesov na všetkých úrovniach verejnej správy.

Realizácia národného projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov

 • P0589 / Počet zrealizovaných informačných aktivít: 119 informačných aktivít
 • P0178 / Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 9 materiálov
 • P0888 / Počet vytvorených multisektorových partnerstiev: 3 partnerstvá
 • P0913 / Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS: 24 udržaných pracovných miest
 • P0719 / Počet zavedených inovovaných procesov: 6 inovatívnych procesov

Kontakt

Barbara Gindlová

Barbara Gindlová (tel. č. +421 2 509 44 922 | mobil: + 421 908 333 881) - odborná garantka národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pôvodom divadelná teoretička, ktorá divadelné javisko vymenila za mapu Slovenska. Študovala Divadelnú vedu na VŠMU a sociológiu na FFUK Bratislava, ktorej štúdium neukončila. Pokračovala medzinárodným štúdiom pohybového divadla a rezidenciou v Studiu Kaple pod vedením Ctibora Turbu. Viac ako osem rokov pracovala ako dramaturgička pre rôzne divadelné javiská: Divadlo Astorka-Korzo´90, Trnavské divadlo a nezávislé produkcie alternatívnej scény. V rokoch 1998 – 2002 pôsobila ako projektový manažér v Slovenskej výtvarnej únii, kde spolupracovala na domácich i zahraničných výtvarných projektoch, výstavách a sympóziách. Od roku 2004 do roku 2012 pracovala pre Európsku kultúrnu spoločnosť a ďalšie mimovládne organizácie, v ktorých sa profesionálne venovala projektovému manažmentu. Namiesto divadelných hier a umeleckých projektov začala písať „divadelné hry“ pre obce, mestá a regióny Slovenska. Tvrdí, že každý dobre zrealizovaný projekt je ako divadelná hra, ktorá potrebuje dobrú zápletku, zmysluplný konflikt a silnú katarziu, pričom kľúčom k riešeniu problémov sú vždy hlavné a vedľajšie postavy. V rokoch 2012 – 2014 pracovala pre Združenie miest a obcí Slovenska, kde bola poverená prípravou a realizáciou projektov z rôznych finančných zdrojov, ako aj riadením národného projektu, zameraného na budovanie kapacít v miestnej územnej samospráve. V roku 2017 ohlásila prestup do ekosystému štátnej správy, kde pre Ministerstvo vnútra SR a konkrétne Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, realizuje národný projekt, zameraný na podporu zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Paralelne pôsobí ako nezávislá expertka, metodička a lektorka ďalšieho vzdelávania pre oblasť rozvoja komunít a regiónov. Je spoluzakladateľkou a predsedníčkou Združenia prvého mája. Má rada bedmintonové variácie na kurtoch, kulinárske expedície v kuchyni, fotografovanie, cestovateľské presuny do inej reality a návraty do rómskych osád v obciach Raslavice a Marhaň.

Silvia ĎurechováSilvia Ďurechová – vyštudovala odbor verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokej školy nastúpila na pozíciu špecialistka sekcie vzdelávania a projektov v Združení miest a obcí Slovenska, v rámci ktorej sa venovala problematike vzdelávania zástupcov miestnej územenej samosprávy. Postupne problematiku vzdelávania v rámci svojho pôsobenia rozšírila o agendu projektového manažmentu: príprava, realizácia a hlavne finančný manažment projektov. Ako projektový a finančný manažér participovala na domácich a medzinárodných projektoch už od obdobia predvstupových fondov a následne v rámci programovacieho obdobia 2004 – 2006, ako aj obdobia 2007 – 2013. Z tematického hľadiska išlo o projekty zamerané na internetizáciu a informatizáciu miest a obcí (projekty: Internetizácia obcí Slovenska do 500 obyvateľov; Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na internet obciam v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a iné) a budovanie kapacít v prostredí miestnej samosprávy (projekty: Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA; národný projekt ZMOS – Budovanie kapacít v prostredí MÚS; Virtuálna akadémia ZMOS – zvyšovanie konkurencieschopnosti základných škôl... a iné). V roku 2012 sa stala riaditeľkou sekcie projektov ZMOS až do konca roka 2015. V súčasnosti pôsobí ako manažérka riadenia národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]