Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Iniciatíva pre otvorené vládnutie v praxi

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávou a občianskou spoločnosťou reaguje prostredníctvom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na aktuálne výzvy a prináša nástroje, ktoré podporujú a posilňujú princípy otvoreného vládnutia. Tie premieta do dvojročných akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktoré sú schvaľované uzneseniami vlády SR. 

Od prihlásenia sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie vláda prijala štyri akčné plány, ktoré sa predovšetkým venujú témam:

Otvorené informácie a otvorené dáta

Aktívne sprístupňovanie informácií a dát, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie a ktoré podporujú a stimulujú podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu neziskových organizácií i individuálnych občanov. Výstupy iniciatív, ktoré vzniknú na základe zverejnených dát, rozvíjajú hospodárstvo založené na dátach.

K najvýraznejšiemu úspechu patrí vytvorenie a sprevádzkovanie portálu otvorených dát. Niekoľko rokov po jeho spustení však hlavnou výzvou stále zostáva počet a kvalita zverejňovaných datasetov. 

Viac informácií: https://www.minv.sk/?ros_od

Otvorené vzdelávanie a otvorená veda

Keďže vznik vzdelávacích materiálov vo verejných inštitúciách je v prevažnej miere financovaný z verejných zdrojov, mali by byť spätne dostupné verejnosti pre opakované použitie. Verejne dostupné vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu podporujú transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania verejných zdrojov, prístupnosť vzdelávania všetkým bez rozdielu a podporujú vznik kvalitných a aktuálnych vzdelávacích materiálov.

K záväzkom s veľkou ambíciou v téme otvoreného vzdelávania patrí vytvorenie a sprevádzkovanie portálu otvorených vzdelávacích zdrojov. Na tento účel má slúžiť Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ďalšou výzvou je sprístupniť učebnice a ďalšie vzdelávacie materiály financované z verejného rozpočtu verejnosti, využitím verejných otvorených licencií Creative Commons. 

Viac informácií: https://www.minv.sk/?ros_oer

V oblasti otvorenej vedy bol výrazný úspech zaznamenaný so vznikom Kontaktnej kancelárie pre Open Access, ktorá pôsobí pri Centre vedecko – technických informácií a prispieva k zásadnému pokroku v praxi otvoreného prístupu na Slovensku. Aktuálnou výzvou je dokončenie repozitára vedeckých publikácií a výskumných dát a tvorba Stratégie otvorenej vedy. 

Viac informácií: https://www.minv.sk/?_ros_oa

Participácia a zapájanie relevantných aktérov do verejných politík

Zapájanie všetkých relevantných aktérov vrátane predstaviteľov občianskeho sektora, mimovládnych neziskových organizácií, akademického sektora či verejnosti do všetkých fáz cyklu verejných politík – do tvorby, navrhovania, rozhodovania, implementácie, monitorovania, hodnotenia a revízie, podporuje vznik kvalitnejších politík, ktoré reagujú na reálne výzvy, zvyšuje legitimitu rozhodovania, buduje dôveru medzi zainteresovanými aktérmi a vytvára kapacity pre následnú implementáciu.

Participáciu ako nástroj vládnutia posilňuje vládou SR schválený materiál Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB), ktorý ukotvil štyri základné scenáre účasti verejnosti na tvorbe verejných politík, či inštitúty Predbežnej informácie a Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu ukotvené v slovenskom právnom poriadku. Oba inštitúty podporujú participáciu na tvorbe právnych predpisov prostredníctvom proaktívneho zverejňovania informácií o pripravovanej tvorbe právneho predpisu a následným informovaním o spôsobe zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu. 

Výrazný dopad na posilňovanie participácie má národný projekt Participácia, ktorého cieľom je cez rôzne aktivity podporovať participatívnu tvorbu verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni, rovnako ako projekt Partnerstvo, ktorý so zapojením expertov z mimovládnych neziskových organizácií vytvára priestor pre otvorenejší a zrozumiteľný systém riadenia fondov EÚ, rozvíja spôsob prípravy výziev, ktorý umožní lepšie zohľadnenie potrieb možných prijímateľov podpory z fondov EÚ a posilňuje princíp partnerstva. Oba projekty sú realizované na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Viac informácií: https://www.minv.sk/?ros_participacia

Otvorená justícia

Otvorené a všeobecne prístupné informácie o tom, kto a akým spôsobom rozhoduje o právach a povinnostiach občanov SR, sú predpokladom zvyšovania transparentnosti a dôveryhodnosti súdnictva v krajine. Transparentné a dôveryhodné súdnictvo a prokuratúra patria k základným podmienkam právneho štátu či silného podnikateľského prostredia. Spravodlivý a účinný súdny systém má vplyv aj na zlepšenie poskytovania verejných služieb či boj proti korupcii.

K najvýznamnejším úspechom patrí novelizácia tzv. sudcovských zákonov, ktorou boli zmenené výberové konania na funkciu sudcu, disciplinárne konania vo veciach sudcov a hodnotenia práce sudcov. Zmeny prispievajú k transparentnejšiemu výberu sudcov, skvalitneniu práce sudcov pravidelným a verejnosťou kontrolovateľným hodnotením sudcov a zefektívnením disciplinárnych konaní. Novela bola pripravená participatívne, za účasti predstaviteľov samosprávnych, záujmových a stavovských organizácií sudcov a občianskej spoločnosti.

Viac informácií: https://www.minv.sk/?ros_oj

Ďalšie témy: 

Prijatie Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa spoločne s významnými organizáciami občianskej spoločnosti zúčastňovali na stretnutiach pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2019 a zaviedol niekoľko dôležitých ustanovení, napríklad zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, transparentný výber jeho predsedu zahrňujúci verejné vypočutie, ako aj možnosti odvolacích prostriedkov proti rozhodnutiam úradu.

Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií z verejných zdrojov:

Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“), Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné mechanizmy tvoria jeden z podstatných zdrojov verejných financií využívaný samosprávami, podnikateľmi a aj

neziskovými organizáciami. V rámci zvýšenia transparentnosti a zlepšenia prístupu k informáciám o verejných zdrojoch vznikla v roku 2016 na Ústrednom portáli verejnej správy špecifická webová stránka a aplikácia, tzv. modul dotačných schém. Cieľom tejto webovej aplikácie je poskytnúť občanom, odbornej verejnosti, občianskej spoločnosti ako aj úradníkom informácie o využívaní rôznych finančných mechanizmov.

Zverejňovanie informácií o konečných užívateľoch výhod:

Za účelom posilnenia verejnej kontroly toho, ktoré osoby v skutočnosti profitujú na plneniach prijatých od štátu a obmedziť možnosť tzv. schránkových obchodných spoločností prijímať plnenia od štátu prijala Slovenská republika Zákon o registri partnerov verejného sektora.  Ako jedna z vedúcich krajín sveta v tejto téme sa Slovenská republika prihlásila k Deklarácii národného záväzku plniť Zásady zverejňovania konečných užívateľov výhod. Stala sa tak súčasťou koalície členských štátov Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej cieľom je vytvorenie novej celosvetovej normy smerujúcej k vyššej transparentnosti a k zníženiu zneužívania zdrojov na kriminálne aktivity.

Elektronická hromadná žiadosť: 

Prostredníctvom elektronickej hromadnej žiadosti môže verejnosť adresovať svoju požiadavku na vládu SR, ktorá je povinná sa ňou, za splnenia určitých podmienok, zaoberať. Nástroj bol vytvorený za účelom ďalšieho posilňovania občianskej participácie.  

Viac informácií: https://www.minv.sk/?ros_dalsie_temy_ogp