Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Predbežná informácia

Výstupy  |  Predbežná informácia  |  Správa o účasti verejnosti  |  Správy

Predkladateľ je v zmysle Čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR povinný v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu zverejniť predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu.

Účelom predbežnej informácie je informovať verejnosť a orgány verejnej správy o zámere predkladateľa spustiť tvorbu návrhu právneho predpisu. Predbežnú informáciu je potrebné zverejniť v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby právneho predpisu.

V predbežnej informácii by mal predkladateľ najmä stručne uviesť:

  1. základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu,
  2. zhodnotenie súčasného stavu,
  3. spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu právneho predpisu,
  4. predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.

K predbežnej informácii môže verejnosť prostredníctvom portálu Slov-Lex zaslať pripomienky smerujúce k návrhu ako takému, ktorými sa predkladateľ musí zaoberať a ktoré musí zhodnotiť v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.

Verejnosť môže po zverejnení predbežnej informácie taktiež vyjadriť záujem participovať na tvorbe právneho predpisu, napríklad vyjadrením záujmu o účasť v pracovnej skupine, ad-hoc konzultácie, prípadne iný spôsob. Užitočnou pomôckou v tomto smere, ako pre predkladateľa, tak i verejnosť, je odporúčací materiál Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (PDF, 1 MB).

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v zmysle úlohy č. 63 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB)  zverejňovanie predbežných informácií pravidelne sleduje a vyhodnocuje.

V zmysle úlohy č. 63 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB) pravidelne vyhodnocujeme zverejnené predbežné informácie a na základe zistení vypracúvame analýzy. V roku 2017 sme vypracovali prvú Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Viac informácií nájdete v analýze samotnej, alebo v tomto článku.