Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

Výstupy  |  Predbežná informácia  |  Správa o účasti verejnosti  |  Správy

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (ďalej len „správa o účasti verejnosti“) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) a v zmysle Čl. 17 ods. 1 písm. f) Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „legislatívne pravidlá“) povinnou prílohou právnych predpisov, predkladaných do medzirezortného pripomienkového konania. Jej cieľom je uviesť, akým spôsobom bola verejnosť zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu. Správou o účasti verejnosti predkladateľ deklaruje, že bol právny predpis vytvorený za účasti verejnosti v súlade so zákonom a legislatívnymi pravidlami.

Správa o účasti verejnosti ďalej tiež mapuje, či boli počas tvorby právneho predpisu dodržané odporúčané kroky vedúce ku korektnému a efektívnemu dialógu s verejnosťou. Správa o účasti verejnosti plní najmä tieto funkcie:

  • Usmernenie počas tvorby právneho predpisu

Formalizované vzory správy o účasti verejnosti je možné využívať pred spustením, na začiatku a v priebehu procesu tvorby právneho predpisu s účasťou verejnosti ako usmernenie, aké participatívne metódy je odporúčané použiť vzhľadom na zvolenú mieru zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu..

  • Deklarácia zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu

Predkladateľ prostredníctvom správy o účasti verejnosti deklaruje, že v jednotlivých fázach a subfázach tvorby právneho predpisu zapojil verejnosť. Zároveň tiež deklaruje, že navrhovaný právny predpis predstavuje konsenzus zainteresovaných skupín a disponuje tak podporou verejnosti.

  • Mechanizmus spätnej väzby pre predkladateľa

Predkladateľ vo vyhodnotení procesu tvorby, ktoré je súčasťou správy o účasti verejnosti, môže okrem odporúčaných náležitostí uviesť vlastné zistenia, postrehy a výhrady k participatívnemu procesu a návrhy na jeho zlepšenie.

Samotná správa o účasti verejnosti je upravená v Čl. 21 legislatívnych pravidiel, podľa ktorého má predkladateľ možnosť vytvoriť vlastnú správu o účasti verejnosti, alebo použiť formalizované vzory správy o účasti verejnosti. V zmysle cit. ustanovenia v správe o účasti verejnosti predkladateľ uvedie najmä spôsob, akým bola verejnosť zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu.

V zmysle materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík schváleného uznesením vlády SR č. 645/2014 sú odporúčané štyri úrovne miery zapojenia verejnosti:

  1. Verejnosť je informovaná o tvorbe právneho predpisu.
  2. Verejnosť sa zúčastňuje na diskusii o tvorbe právneho predpisu.
  3. Verejnosť sa zúčastňuje na tvorbe právneho predpisu.
  4. Verejnosť sa zúčastňuje na tvorbe právneho predpisu v rovnocennom postavení s predkladateľom právneho predpisu.

Bližšie informácie o správe o účasti verejnosti nájdete v materiáli Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (PDF, 799 kB), ktorý vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

V zmysle úlohy č. 63 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB) pravidelne vyhodnocujeme zverejnené správy o účasti verejnosti a na základe zistení vypracúvame analýzy. V roku 2017 sme vypracovali prvú Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných informácií. Viac informácií nájdete v analýze samotnej, alebo v tomto článku.