Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

Výstupy  |  Predbežná informácia  |  Správa o účasti verejnosti  |  Správy

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (ďalej len „správa o účasti verejnosti“) je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) a v zmysle Čl. 17 ods. 1 písm. f) Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „legislatívne pravidlá“) povinnou prílohou právnych predpisov, predkladaných do medzirezortného pripomienkového konania. Jej cieľom je uviesť, akým spôsobom bola verejnosť zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu. Správou o účasti verejnosti predkladateľ deklaruje, že bol právny predpis vytvorený za účasti verejnosti v súlade so zákonom a legislatívnymi pravidlami.

Správa o účasti verejnosti ďalej tiež mapuje, či boli počas tvorby právneho predpisu dodržané odporúčané kroky vedúce ku korektnému a efektívnemu dialógu s verejnosťou. Správa o účasti verejnosti plní najmä tieto funkcie:

  • Deklarácia zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu

Predkladateľ prostredníctvom správy o účasti verejnosti deklaruje, že v jednotlivých fázach a subfázach tvorby právneho predpisu zapojil verejnosť. Zároveň tiež deklaruje, že navrhovaný právny predpis predstavuje konsenzus zainteresovaných skupín a disponuje tak podporou verejnosti.

  • Mechanizmus spätnej väzby pre predkladateľa

Predkladateľ vo vyhodnotení procesu tvorby, ktoré je súčasťou správy o účasti verejnosti, môže okrem odporúčaných náležitostí uviesť vlastné zistenia, postrehy a výhrady k participatívnemu procesu a návrhy na jeho zlepšenie.

Samotná správa o účasti verejnosti je upravená v Čl. 21 legislatívnych pravidiel, podľa ktorého má predkladateľ možnosť vytvoriť vlastnú správu o účasti verejnosti, alebo použiť formalizované vzory správy o účasti verejnosti. V zmysle cit. ustanovenia v správe o účasti verejnosti predkladateľ uvedie najmä spôsob, akým bola verejnosť zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu.

V zmysle prílohy č. 4 k Legislatívnym pravidlám vlády SR schválenej uznesením vlády SR č. 787/2022 formalizovaný vzor správy o účasti verejnosti stanovuje dve úrovne zapojenia verejnosti, a to "informovanie" a "prerokovanie". Pri úrovni zapojenia "informovanie" predkladateľ uvedie, akými spôsobmi bola verejnosť informovaná o tvorbe právneho predpisu a aké informácie o tvorbe právneho predpisu boli verejnosti poskytnuté. Pri úrovni zapojenia "prerokovanie", predkladateľ navyše uvádza, akými spôsobmi bola tvorba právneho predpisu prerokovaná s verejnosťou, ktoré subjekty boli zapojené do tvorby právneho predpisu, akým spôsobom bolo naložené s vyjadreniami a návrhmi zapojených subjektov a vyhodnotenie účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu z pohľadu predkladateľa.