Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

O projekte

Logo výskum

Operačný program - Efektívna verejná správa     Európska únia - Európsky sociálny fond

Názov projektu
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Akronym
NP Výskum MNO a OS

Operačný program
Efektívna verejná správa

Spolufinancovaný fondom
Európsky sociálny fond

Prioritná os
1.Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Prijímateľ Nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Sídlo: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 2, 81272

Kód projektu v ITMS2014+
314011V576

Miesto realizácie projektu
Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie realizácie projektu
03/2019 – 09/2021

Výška poskytnutého NFP

967 970,21 €

Partneri projektu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Stručný opis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba  verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.


Projekt tak reaguje na 2 potreby tvorcov verejných politík:
1. navrhovať verejnú politiku na základe, resp. s pomocou relevantných dát a analyzovať ex ante vplyv návrhov na občiansku spoločnosť a súčasne
2. ex post overovať na aktualizovaných informáciách, aký vplyv mala prijatá verejná politika a či bol želaný výsledok dosiahnutý.

Projekt sa skladá z jednej hlavnej aktivity s názvom "Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti", ktorá sa skladá zo štyroch podaktivít, pričom niektoré môžu byť realizované paralelne a iné na seba nadväzujú:
1. Výskum socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík, 
2. Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík,
3. Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť,
4. Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora.

V rámci prvej kľúčovej podaktivity bude prebiehať získavanie a analýza dát a informácií o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti, na základe ktorých budú navrhnuté odporúčania tvorcom verejných politík. V tejto Podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V druhej podaktivite sa získané dáta a informácie z prvej podaktivity využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík. 
Tretia podaktivita zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.
Vo štvrtej podaktivite bude pripravený návrh na zavedenie nového nástroja na systematický zber údajov o treťom sektore – tzv. Satelitný účet tretieho sektora. V tejto Podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu -  Štatistického úradu SR, ktorý je však prirodzenou súčasťou celého projektu vzhľadom na svoje špecifické zákonné kompetencie – zber dát. 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.