Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Národný projekt Akreditácia MNO

Jednou z aktivít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bola aj realizácia národného projektu Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO. Projekt prebiehal od marca 2014 do konca roku 2015 a bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom projektu bolo vytvoriť návrh otvoreného informačného systému MNO ( návrh OIS MNO), ktorý zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO. Zároveň sme sledovali zefektívnenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov. Tento systém bude využívať dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom informácie budú publikované ako Open Data.

Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.

Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré nevyužívajú alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú ovplyvnené existenciou systému.

Pri realizácii projektu sme sa usilovali o naplnenie princípov partnerstva, preto sme projekt realizovali v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre filantropiu, n. o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o. z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o. z.

Projekt sme realizovali vo viacerých fázach. Prebehlo vypracovanie analýz existujúcich registrov a zahraničných akreditačných modelov, ako aj mapovanie a analýza potrieb cieľových skupín. Vybraný koncept modelu bol overený s jednotlivými cieľovými skupinami. V projekte sme zrealizovali vzdelávacie a poradenské aktivity, ktorých cieľom bolo posilniť manažérske a administratívne kapacity MNO.

Konečným výstupom projektu bola prezentácia návrhu finálneho modelu OIS MNO na záverečnom workshope v Bratislave, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnou reakciou zo strany účastníkov.

Účastníci ocenili najmä:                                                                                                        

  • detailnosť vypracovania právnych a užívateľských posúdení modelu,
  • zameranie na ekonomický prínos systému a na riešenie jeho dlhodobej udržateľnosti aj cez ekonomické úspory,
  • návrh OIS MNO ako nový nástroj na zvýšenie transparentnosti MNO a zároveň zjednodušenie možností uchádzať sa o verejné zdroje.

Ocenením projektu bolo jeho zaradenie medzi prezentujúce projekty na záverečnej konferencii operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V súčasnosti pripravujeme programovanie už samotného  OIS MNO a jeho postupné zavedenie do praxe.

Keďže išlo o otvorený a participatívny projekt, ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili prostredníctvom pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska.

 


 

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk