Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Úrad splnomocnenca

Postavenie Úradu

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splnomocnenca. Na čele Úradu je splnomocnenec, ktorý riadi, usmerňuje a kontroluje jeho činnosť.

Pôsobnosť a hlavné úlohy Úradu:

Kancelária Úradu okrem bežných podporných činností najmä:

 • sleduje a vyhodnocuje možnosti občianskej participácie na rozličných úrovniach štátnej správy,
 • navrhuje a zabezpečuje realizáciu systémových a štrukturálnych zmien, ktoré napomáhajú zlepšeniu občianskej participácie,
 • koordinuje zefektívňovanie podmienok pre rozvoj partnerskej komunikácie, verejnej diskusie a zvažovania riešení v Slovenskej republike,
 • monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje v spolupráci s MNO problémy súvisiace s optimálnym nastavením prostredia a podmienok pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti,
 • pripravuje návrhy, ktoré podporujú tvorbu a posilnenie infraštruktúry MNO vo všeobecnosti, ale aj prostredníctvom jednotlivých rezortných ministerstiev,
 • zabezpečuje spoluprácu s inými štátnymi inštitúciami, činnosť ktorých je relevantná oblasť rozvoja občianskej spoločnosti, hlavne však s Úradom vlády, Ministerstvom vnútra, Ministerstvom financií, Ministerstvom zahraničných vecí, a podľa charakteru riešenej problematiky i ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • eviduje, zabezpečuje realizáciu a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády uložených podľa vecnej pôsobnosti, uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a príslušných právnych predpisov,
 • pripravuje návrhy pri programovaní ďalšieho obdobia pre implementáciu operačných programov tak, aby sa MNO stali jednými zo základných prijímateľov tejto pomoci, ako aj monitorovacím a kontrolným orgánom,
 • aktívne vyhľadáva modely spolupráce medzi štátom a MNO v zahraničí a prípadne navrhuje realizáciu týchto možností na Slovensku,
 • zabezpečuje spoluprácu s partnerskými inštitúciami v zahraničí,
 • vedie agendu zahraničných vzťahov a napomáha ich rozvoju.

Ľudia na Úrade

Informácie o zamestnancoch Úradu spolu s ich kontaktmi.