Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Pilotná schéma

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík  bola „živým laboratóriom participatívnych procesov v prostredí verejnej správy. Zastrešila dvanásť pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS), subjektom VS a konkrétnou MNO vzniklo dvanásť participatívne tvorených verejných politík. Schéma predstavovala inovatívny mechanizmus cieleného presadzovania participácie v praxi a súčasne otvárala možnosti pre nadstavbový výskum postupov a metód zapájania verejnosti. Pilotné projekty testovali rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Pilotná schéma bola súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť.

Nový mechanizmus podpory participácie v praxi

Pilotná schéma reprezentovala jedinečný nástroj podpory zavádzania participatívnej tvorby verejných politík (finančnej aj systémovej), realizovaný na princípe partnerstva verejnej správy (ďalej len VS) a mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len MNO). Dôvodom jej vzniku bola rastúca potreba vzájomnej spolupráce medzi štátom a zainteresovanými skupinami v procese tvorby verejných politík, ako aj snaha o elimináciu negatívnych dopadov, ktoré vznikajú, ak návrh verejnej politiky (zákonu, vyhlášky, stratégie, programu, projektu, či iného koncepčného materiálu) nie je v dostatočnej miere odkonzultovaný so zainteresovanými skupinami, ktorých sa finálne rozhodnutie dotýka.

Výzva na predkladanie projektov participatívnej tvorby verejných politík

Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov (PDF, 369 kB) ÚSV ROS. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Výzvu na predkladanie projektových zámerov na výber pilotných projektov tvorby verejných politík (ďalej len „Výzva“) v rámci realizácie národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ vyhlásil dňa 18. septembra 2015. Výzva bola uzavretá dňa 15. novembra 2015. Cieľom výzvy bolo prostredníctvom identifikovaných a vybraných projektov posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len MNO) v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.

Podmienky a kritériá výberu pilotných projektov

 • participatívna tvorba verejnej politiky, spojená s testovaním nových foriem zapájania verejnosti do tvorby verejných politík,
 • jasne zadefinovaná úroveň tvorby verejnej politiky (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna), 
 • realizácia verejnej politiky v partnerstve so subjektom verejnej správy, 
 • projekt sa do pilotnej schémy uchádza z iniciatívy mimovládnej organizácie, ktorá bola zodpovedná za prípravu projektového návrhu a komunikáciu s ÚSV ROS,
 • oprávnené výdavky na pilotné projekty boli zadefinované ako: mzdové prostriedky pre expertov MNO a VS, cestovné náklady, stravné, ubytovacie náklady, organizácie verejných konzultácií, realizáciu informačných kampaní, náklady na tvorbu analýz a iných expertných materiálov,
 • maximálna výška podpory MNO stanovená na cca 60.000,- eur vrátane nákladov na odvodové zaťaženie mzdových výdavkov po dobu realizácie pilotného projektu (maximálne 24 mesiacov),
 • maximálna výška podpory subjektu VS je stanovená na 13.000,- eur vrátane nákladov na odvodové zaťaženie mzdových výdavkov po dobu 18 mesiacov realizácie projektu.

Výber pilotných projektov do pilotnej schémy

ÚSV ROS zriadil päťčlennú výberovú komisiu (Jana Plichtová, Milan Šagát, Marcel Zajac, Skarlet Ondrejčáková, Peter Straka), ktorá posudzovala 44 prijatých projektových zámerov. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe odporúčania členov výberovej komisie vybral dvanásť pilotných projektov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, predložených dvanástimi mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré boli oficiálne oslovené so žiadosťou o spoluprácu na príprave a realizácii národného projektu ÚSV ROS. Pilotné projekty testovali rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna) v zameraní na širokú škálu tém - sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Príprava národného projektu a zmeny v v nastavení pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Príprava národného projektu v zmysle nariadení a podmienok čerpania štrukturálnych fondov (EŠIF), ktorej súčasťou bola aj pilotná schéma a dvanásť vybraných pilotných projektov, priniesla niekoľko zásadných zmien v nastavení implementačného rámca projektu. Hlavná zmena súvisela so zjednotením pracovných pozícií a nákladových položiek pilotných projektov. Pôvodný scenár implementácie pilotnej schémy vychádzal z predpokladu, že hlavným partnerom pilotných projektov budú mimovládne organizácie, ktoré predkladali svoje projektové návrhy do Výzvy. Partnerstvo na projekte predpokladalo podpísanie samostatnej Zmluvy o partnerstve s vybranými MNO, ktorá umožňovala samostatné čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a celkovú realizáciu projektov. Zmenu optiky prinieslo niekoľko faktorov, ktoré vstúpili do redizajnovania základného nastavenia pilotnej schémy (viac informácií v dokumente Krok za krokom (PDF, 327 kB)). Oficiálnymi partnermi projektu sa z dôvodu umocnenia vlastníctva verejnej politiky a jej následnej implementácie, stali subjekty verejnej správy, s ktorými úrad podpísal Zmluvu o partnerstve. Mimovládne organizácie, ktorých projekty boli vybrané do pilotnej schémy získali status spolupracujúcej organizácie, čo v praxi znamenalo, že náklady na expertov MNO sa stali súčasťou rozpočtu ÚSV ROS. ÚSV ROS spoluprácu s expertmi realizoval na báze odmien z dohôd zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Za oficiálny začiatok pilotnej schémy sa považovalo prvé stretnutie zástupcov pilotných projektov v Liptovskom Mikuláši v júli 2017. Oficiálne ukončenie pilotnej schémy bolo spojené s dátumom 31. augusta 2019. Jednotlivé pilotné projekty si vlastný začiatok projektu určovali sami na základe dohody spolupracujúcich subjektov na projekte. Vo veľkej miere platilo, že subjekty verejnej správy oficiálne a formálne vstupovali do procesu realizácie projektu v miernej posune ( väzba na podpis Zmluvy o partnerstve, vo väčšine prípadov september 2017). Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík zastrešila dvanásť pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík. Pilotné projekty testovali rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Pilotná schéma bola súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavovala druhú časť projektu.

 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti (PP1)
 2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou (PP2)
 3. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji (PP3)
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám (PP4)
 5. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce (PP5)
 6. Mesto pre všetkých – integračná stratégia (PP6)
 7. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (PP7)
 8. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta (PP8)
 9. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých (PP9)
 10. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (PP10)
 11. Trvalo udržateľná mobilita (PP11)
 12. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík (PP12)

Pravidelné pracovné stretnutia zástupcov pilotných projektov

Súčasťou pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík boli pracovné stretnutia zapojených aktérov z jednotlivých pilotných projektov. V dobe realizácie projektu sme realizovali šesť interných pracovných stretnutí, ktorých cieľom bolo vzájomné zdieľanie skúseností, praktické diskusie realizátorov a relevantných prizvaných expertov. Stretnutia sú súčasne zamerané na podporu zberu a vyhodnocovania dát z prostredia pilotnej schémy pre potreby podaktivity 2 (analyticko-metodicko-legislatívna podpora participácie). Súčasne ponúkli priestor pre zhodnotenie priebehu pilotných projektov, identifikáciu bariér a rizík, sumarizácii odporúčaní, ako aj k odpočtu dosiahnutých výsledkov. Realizovali sa s účasťou riadiaceho tímu, expertov ÚSV ROS, jednotlivých zástupcov pilotných projektov vrátane zástupcov VS.

12 statočných, alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Podujatie 12 statočných, alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy boli prvou verejnou prezentáciou jednotlivých pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík. Prezentácie ponúkli originálne príbehy a scenáre zapájania verejnosti do tvorby verejnej politiky. Spoločnou témou bol participačný proces – jeho prínosy, bariéry, nástrahy, výzvy a hlavne získané poznatky o participačnom procese, o ktoré sa so zúčastnenými podelili samotní aktéri pripravovaných politík. Samostatná prezentácia Daniela Klimovského bola venovaná zhodnoteniu pilotnej schémy. Súčasne podujatie vytvorilo priestor pre hosťa Romana Hakena z Centra pre komunitní práci, nestora participácie v Českej republike o stave participácie v Čechách a novej európskej iniciatíve Make Europe Great Again for All!

Dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotných projektov

12 statočných, alebo dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík predstavuje samostatný výstup, ktorý sumarizuje rozhovory s aktérmi jednotlivých pilotných projektov, ktoré zastrešila pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. Rozhovory zviditeľňujú pilotné projekty a ich témy, reflektujúc úlohu zapájania verejnosti v procese prípravy verejných politík:

Dvanásť záverečných konferencií – verejné prezentácie výsledkov jednotlivých projektov

Dvanásť verejných politík vytvorených v partnerstve

Metodiky participácie, alebo ako zapájať verejnosť do tvorby verejných politík

Výsledkom pilotnej schémy nebolo len dvanásť participatívne tvorených verejných politík, ale aj 11 originálnych metodík, ktoré popisujú spôsob a metódy zapájania verejnosti:

Monitoring pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Poslaním monitoringu a hodnotenia pilotnej schémy, bola analýza jednotlivých participatívnych scenárov, zhodnotenie ich priebehu a spôsobu realizácie, ako aj analýza pozícií a úloh jednotlivých aktérov v procese participatívnej tvorby verejných politík. Výsledkom práce expertov bolo dvanásť prípadových štúdií, ktoré sa stali predmetom Katalóg príbehov dobrej/zlej praxe (ZIP, 12 MB), ako aj východiskom pre záverečnú analýzu Aká je prax participatívnej tvorby verejných politík? (PDF, 990 kB) a samostatnej publikácie s názvom Participatívne procesy v praxi – čítanka participatívnej tvorby verejných politík. Verejná prezentácia záverov hodnotenia pilotnej schémy - DARWINOVA TEÓRIA V PRAXI, ALEBO PREČO JE ZAPÁJANIE VEREJNOSTI EVOLUČNÝ PROCES - sa uskutočnila v rámci záverečnej konferencie NP PARTI – AFTER PARTY dňa 6. augusta 2020 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. 

Vizualizácia výsledkov pilotnej schémy a pilotné projekty z pohľadu merateľných ukazovateľov

V rámci záverečného zhrnutia boli vizuálne spracované odpočty jednotlivých pilotných projektov z pohľadu: témy, výdavkov, počtu zapojených expertov, odpracovaných osobohodín, dobu implementácie, merateľných ukazovateľov, ako aj dosiahnutých výstupov a výsledkov projektu:

Krok za krokom, alebo analýza pilotnej schémy z pohľadu jej nastavenia, financovania, organizačného zabezpečenia, ako aj technickej a administratívnej stránky

Spracovaná analýza pilotnej schémy z pohľadu jej nastavenia, financovania, organizačného zabezpečenia, ako aj technickej a administratívnej stránky procesov s názvom Krok za krokom (PDF, 327 kB), ponúka pohľad na štyri fázy realizácie pilotnej schémy: dve fázy prípravy (výber projektov a dopracovanie pilotnej schémy v zmysle požiadaviek donora a podmienok čerpania finančných prostriedkov z EŠIF, realizačnú fázu, ako aj fázu vyhodnotenia pilotnej schémy ako nového mechanizmu podpory participácie v praxi.

Čo nás naučila pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík?

Ako budovať kapacity subjektov verejnej správy vo vzťahu k participatívnej tvorbe verejných politík? Ako cielene podporiť proces zavádzania participácie do praxe verejnej správy? Aké sú  najvhodnejšie mechanizmy učenia sa? Ako nadobudnuté skúsenosti, poznatky a hodnotové nastavenie odovzdáva ďalej? Ako zabezpečiť, aby nadobudnutá skúsenosť bola socializovaná a inštitucionalizovaná? Ako zabezpečiť kolektívne učenie alebo proces učiacich sa inštitúcií? Určite jednou zo správnych odpovedí je práve presadzovanie pilotných schém participatívnej tvorby verejných politík. Spracovaný materiál s názvom Zavádzať inovatívne postupy a zvládať rôznorodosť sa oplatí, alebo čo nás naučila pilotná schéma? (PDF, 333 kB) je sumarizáciou našich zistení a súčasne sériou odporúčaní a rád pre nastavenie ďalších pilotných schém, ktoré cielene podporujú zavádzanie participácie do praxe. Jeho súčasťou sú aj štyri rôzne modely nastavenia pilotných schém, ktorých hlavným cieľom je budovanie kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík: