Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Pilotný projekt č. 11 - Trvalo udržateľná mobilita

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica: „Teší ma, že Banská Bystrica sa môže pochváliť ďalším prvenstvom. Nárast intenzity individuálnej dopravy vnímame ako globálny problém, ktorý je potrebné riešiť. Denne sa stretávane s dopravnými zápchami. V meste nám chýba okolo 10 000 parkovacích miest. Prostredníctvom tohto projektu máme šancu zmeniť dopravné návyky zamestnancov mestského úradu. Verím, že ďalšími krokmi ich motivujeme k tomu, aby žili zdravšie a viacej sa hýbali. Som presvedčený, že budeme inšpiráciou aj pre ďalšie organizácie." (newsletter, jún/2018: „Ľudia majú množstvo nápadov")

Peter Medveď z Nadácie Ekopolis: „Je mnoho dôvodov myslieť si, prečo by to fungovať malo. Takým najzávažnejším je, že téma dopravy je naozaj témou, ktorá sa týka každodenného života ľudí, Je to niečo, čo žije a vyvíja sa svojím životom. Ide o dôležitú tému a predstavuje do značnej miery test samotnej verejnosti." (newsletter, jún/2018: „Ľudia majú množstvo nápadov“)

Základné informácie

 • Realizátor: Nadácia Ekopolis
 • Partner pilotného projektu: Mesto Banská Bystrica
 • úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: expertíza a konzultácie v oblasti metodiky plánovania udržateľnej mobility
 • Cieľ projektu: znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a zvýšiť kvalitu života ľudí v meste Banská Bystrica
 • Odborní garanti: Peter Medveď/Nadácia Ekopolis, Vladimír Brieda/vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov za mesto Banská Bystrica                     
 • Ďalší zapojení experti: Dana Sitányiová, Eva Sanigová, Andrea Štulajterová, Eva Ščepková, Ján Roháč, Lívia Haringová, Martina Barancová Paulíková a 31 anketárov z radov študentov a študentiek sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zámer

 • Projektovým zámerom je dosiahnuť v Banskej Bystrici vytvorenie takej dopravnej politiky, ktorá bude rovnocenne vytvárať lepšie podmienky nielen pre individuálnu automobilovú dopravu, ale v oveľa vyššej miere bude zohľadňovať aj potreby cestujúcich MHD, cyklistov, chodcov a iných účastníkov dopravy, napríklad mamičiek s kočíkmi alebo ľudí na invalidných vozíkoch. Riešenie problémov dopravy v meste tak bude založené na vyváženosti využitia rôznych druhovdopravných prostriedkov a bude rešpektovať záujem obyvateľov mesta o kvalitné a zdravé životné prostredie.

Východiská

 • Problematika dopravy v meste je široká agenda. Obce si často nevedia nájsť riešenia problémov dopravy v meste, ktoré by boli založené na vyváženosti  využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov, a ktoré by rešpektovali záujem obyvateľov mesta o kvalitné  a zdravé životné prostredie. Na príprave plánu udržateľnej mestskej mobility je nevyhnutné pracovať s obyvateľmi mesta a jednotlivými mestskými časťami tak, aby nastavené opatrenia a riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s verejnosťou hľadať efektívne riešenia v oblasti zdravého životného prostredia a iných foriem mobility v meste.

Výsledná politika: Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica

Metodika participácie: Záznamy z verejných diskusií – doprava, mesto a ľudia

 • Pilotný projekt č. 11 (Trvalo udržateľná mobilita, Banská Bystrica): Záznamy z verejných diskusií - doprava, mesto a ľudia (PDF, 1 MB)
  • PP11Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica zrealizovali počas mesiaca marec 2018 sériu verejných diskusií s obyvateľmi pod názvom Doprava mesto, ľudia.
  • Séria verejných stretnutí prebehla ako súčasť spracovania auditu mobility v Banskej Bystrici v zmysle metodiky ADVANCE, ktorého výstupom budú odporúčania pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica. Audit bude použitý ako východisko na prípravu nového plánu udržateľnej mestskej mobility. Hlavným zmyslom stretnutí bolo spoznať názory a potreby obyvateľov mesta, ktoré pomôžu identifikovať silné a slabé stránky súčasného stavu rôznych druhov dopravy v Banskej Bystrici. Názory verejnosti a bežných občanov sú v diskusii o budúcnosti dopravy v meste veľmi dôležité, keďže sa práve oni sa mestom každodenne presúvajú a pohybujú.
  • Verejné diskusie s obyvateľmi sa uskutočnili:
   • 13. 3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda), 
   • 14. 3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň),
   • 15. 3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej,
   • 21. 3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada,
   • 28. 3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach.
  • O stretnutiach boli obyvatelia informovaní prostredníctvom lokálnych médií, webovej stránky mesta Banská Bystrica ako aj na informačných tabuliach v jednotlivých častiach mesta. Stretnutí sa zúčastnila takmer stovka obyvateľov.

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP11

PP11_program

Stav implementácie

 • Správa z auditu Advance slúži ako podklad pre zavedenie verejnej politiky, nastavenie kritérií a financovanie Plánu udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica a jej okolia, ktorý síce nebol prijatý mestským zastupiteľstvom mesta Banská Bystrica, ale Audit ADVANCE sa stal súčasťou zadávacích podmienok na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.
 • Ako jednu z priorít v rozvoji udržateľnej politiky v meste Banská Bystrica identifikovala „Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica“ rozvoj podmienok pre cyklistickú dopravu. V tomto smere bolo v roku 2019 v meste Banská Bystrica dosiahnutých viacero krokov. Po zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania a samotnej výstavby bola v septembri 2019 odovzdaná do prevádzky prvá samostatná cyklotrasa v meste ESC – Podlavice. Občianske iniciatívy intenzívne pripomienkovali odstraňovanie technických nedostakov a aj formou vkladu - pomáhali s výsadbou novej zelene pozdĺž tejto trasy. Ďalšie dva projekty sú v štádiu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenia a 3 projekty plánovaných cyklotrás je v štádiu územného konania (presnejšie Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková). Spracovaná je projektová dokumentácia k cyklolávke cez R1 v Radvani.
 • Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že pri príprave a implementácii politík v meste Banská Bystrica rastie záujem mesta o kvalitnejšiu komunikáciu s verejnosťou. Po komunálnych voľbách v novembri 2018 prejavilo vedenie MsÚ BB záujem o intenzívnejšiu spoluprácu s občiansky angažovanou verejnosťou v meste a zlepšenie informovanosti širšej verejnosti o významných projektoch na území mesta.
 • Aj v roku 2019, po ukončení aktivít projektu Realizácia projektu PP11 – Trvalo udržateľná mobilita pokračovalo mesto s viacerými aktivitami, ktoré boli zamerané na zapájanie a účasť verejnosti:
  • V rámci projektu „Občianske mesto – efektívna participácia II“ podporeného z rezervy primátora mesta bol vydaný manuál plánovania so zapojením verejnosti, ktorý zostavila organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania.
  • V spolupráci s Nadáciou Ekopolis mesto v jesenných mesiacoch 2019 urobilo verejnú konzultáciu k plánovaniu priestoru medzi železničnou stanicou Banská Bystrica – mesto a riekou Hron. Súčasťou tejto iniciatívy bol workshop pre pracovníkov MsÚ o význame a metódach zapájania verejnosti pri plánovaní verejných priestranstiev.
  • Podnety od prítomných obyvateľov a obyvateliek, ako aj cestujúcej verejnosti, ktorá využíva železničnú stanicu, boli zaznamenané počas individuálneho oslovovania, spoločnej obhliadky priestoru a verejnej diskusie na plánovacom stretnutí 1. 10. 2019. Zúčastnilo sa ho približne 60 ľudí. Následne boli čiastkové podnety týkajúce sa rieky Hron a vody prejednané na stretnutiach so zainteresovanými
 • Projekt „Trvalo udržateľná mobilita„ bol koncepčne pred-aktivitou spracovania Plánu udržateľnej mobility /PUM/ mesta Banská Bystrica.
 • Úlohy projektu:
  • skvalitniť participáci
  • dať väčšiu váhu nemotorovej doprave v zadaní pre Plán udržateľnej mobilty mesta.
 • Obe úlohy sa podarili. Komplikácia nastala, keď Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil mestom vybraného kvalitného dodávateľa PUM-u (Viedenskú univerzitu), kvôli administratívnej komplikovanosti. Celý proces to zastavilo až doteraz. Následne ÚVO a Riadiaci orgán (RO) povolili podpis zmluvy s novým vybraným dodávateľom, ktorým bude Žilinská univerzita. Žilinská univerzita bola aj partnerom projektu pri vypracovaní správy auditu ADVANCE.

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy NP PARTI

Kontakty

 

Posledná aktualizácia 21.04.2020

 

späť na ďalšie projekty