Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Pilotný projekt č. 12 - Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Daniel Klimovský, politológ, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: „Ak sa povie ,Rómovia‘, tak je to veľmi zjednodušujúci prístup, pretože aj skupina Rómov je zvnútra veľmi diverzifikovaná, čo môže byť v konečnom dôsledku jeden z hlavných dôvodov, prečo zlyhávajú univerzálne riešenia prijímané vo forme verejných politík." (newsletter, máj/2018: Robiť politiku pre Rómov bez Rómov je katastrofa)

Základné informácie

 • Realizátor: Rómsky inštitút
 • Partner pilotného projektu: obec Lenartov   
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: integrácia a sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
 • Cieľ projektu: efektívna participácia rómskych obyvateľov Lenartova na tvorbe obecných politík
 • Odborná garantka: Klára Orgovánová/Rómsky inštitút
 • Zapojení experti: Daniel Klimovský, Jarmila Lajčáková, Jana Bayerlová, Peter Dráľ, Andrej Findor, Nicola Fuchsová, Stella Hanzelová, Klára Orgovánová, Zuzana Polačková

Zámer

Projekt sa zameriava na vytváranie inkluzívnych a integračných politiky MRK na všetkých úrovniach. Chce docieliť účasť MRK na tvorbe opatrení, ktoré sa ich na lokálnej úrovni priamo alebo nepriamo dotýkajú, lebo iba tak budú lokálne politiky efektívne, správne zacielené a spravodlivé. Vytvára model efektívnej účasti MRK a majoritného obyvateľstva na tvorbe lokálnych politík, ktorý by mohol byť replikovateľný aj v iných lokalitách.

Východiská

Participácia Rómov je dlhodobo diskutovaná téma. Vo väčšinovej spoločnosti prevláda názor, že témam, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti s inklúziou rómskych komunít, Rómovia nerozumejú. Na úrovni miest a obcí však nájdeme veľa príkladov, ktoré dokazujú pravý opak. Záujem, zainteresovanosť a osobné intervencie starostu, intenzívna komunikácia obce s rómskou osadou a hlavne zapájanie Rómov do plánovania a zvyšovania kvality života v osadách prinieslo dôkazy, že funkčné riešenia existujú.

Výsledná politika: Stratégia začleňovania Rómov v obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce s dôrazom na Rómsku komunitu

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP12

Stav implementácie

 • Stratégia začleňovania Rómov, Návrhy legislatívnych zmien a Lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov boli prerokované v roku 2019 v komisii pri obecnom zastupiteľstve - komisia kultúrna a športová a pre územný rozvoj a plánovanie. Návrh na založenie sociálneho podniku v obci Lenartov bol prerokovaný v obecnom zastupiteľstve, kde nebol schválený (uznesenie OZ č. 47/2019 zo dňa 30. 5. 2019, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce Lenartov).

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy NP PARTI

 • Hlas menšín – 12 prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík (PDF, 3 MB)
  • Participáciou k zmocňovaniu. Prípadová štúdia komunitného centra menšín vo Veľkom Krtíši. (str. 200 – 220 uvedenej publikácie)
   • Prípadová štúdia ukazuje model, potenciál a aj limity aktivizmu zdola. Jej ústrednými postavami sú dvaja Rómovia, ktorí vedú Komunitné cen­trum menšín vo Veľkom Krtíši, ktoré je príkladom procesu zmocňovania sa. Jeho výsledkom je posilnenie schopnosti rodín zlepšiť si svoje bývanie, ako aj istota udržať si bývanie. Zároveň však tiež ukazuje na limity takéhoto aktivizmu, ktorý nepostačuje na prekonanie predsudkov a s nimi spojených symbolických hraníc, ktoré určujú, kam Rómo­via v meste Veľký Krtíš „patria“.
  • Príprava na implementáciu Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Kežmarok – participácia Rómov na regionálnom rozvoji. (str. 220 – 240 uvedenej publikácie)
   • Ako boli zapojení Rómovia? Ako Akčný plán zohľadňuje postavenie rómskej komunity ako cieľovej skupiny, ktorej problémy má dokument riešiť? Dokument sleduje možnosti zapojenia Rómov do tvorby akčného plánu.
  • Občianska participácia zdola v oblasti ochrany životného prostredia. Príprava energetických koncepcií CEPA v oblasti Poľana. (str. 241 – 258 uvedenej publikácie)
   • Chcete sa dozvedieť, ako či a ako môžu Rómovia participovať v miestnej komunite na environmentálnych projektoch? Možnosti zapojenia Rómov do riešenie lokálnych environmentálnych problémov. Štúdia nielen vyvracia domnienky o tom, že k energeticky najnáročnejším užívateľom a znečisťovateľom patria Rómovia, ale súčasne potvrdila, že je potrebné a možné ich prizývať k participácii ako všetkých ostatných občanov.

Kontakty 

 

posledná aktualizácia 27.03.2020

 

späť na ďalšie projekty