Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Pilotný projekt č. 2 - Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Katarína Čavojská z Rady mládeže Slovenska: „Bariérou pre participáciu mládeže nie je len mocenské nastavenie systému tvorby politiky. Často je to aj vysoko odborný jazyk či zložitý administratívny proces, ktorý tento systém charakterizuje. Prekážky však môžu byť aj na strane mladých ľudí – nedostatok kompetencií potrebných na aktívne zapojenie sa do legislatívneho procesu.“

Základné informácie

 • Realizátor: Rada mládeže Slovenska (RMS)
 • Partner pilotného projektu: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 
 • Úroveň verejnej správy: národná
 • Téma: rozvoj práce s mládežou
 • Cieľ projektu: analýza možných scenárov financovania práce s mládežou a príprava návrhu nového znenia Zákona o podpore práce s mládežou
 • Odborní garanti: Michal Považan/Rada mládeže Slovenska, Ivan Hromada/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   
 • Ďalší zapojení experti: Katarína Čavojská, Beata Šimurdová, Katarína Batková, Michaela Besedová, Peter Dráľ, Irena Jenčová, Juraj Králik, Peter Lenčo, Nicola Tokárová, Peter Guštafík, Miroslava Žilinská, Ján Marušinec, Ester Tilová, Matej Cíbik, Eva Masárová

Zámer

 • Koncepcia rozvoja práce s mládežou je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou. Schválená Koncepcia obsahuje popis reálnych problémov politík voči mládeži a víziu želaného stavu, ale návrhy riešení problémov a zodpovednosť orgánov za ich implementáciu neurčuje (nedostatok zdrojov a nízka politická priorita v čase prípravy dokumentu). Je nutné vyjasniť nejasné postavenie štátu a samospráv pri podpore práce s mládežou, jasne zadefinovať aktérov práce s mládežou medzi verejnoprávnymi a súkromnými subjektmi, aktualizovať kritériá práce s mládežou (opatrenie ministerstva MŠVVaŠ SR), ako aj navrhnúť spôsoby a formy financovania práce s mládežou z verejných zdrojov na úrovni samospráv a ďalších subjektov verejnej správy.

Východiská

 • Mládež tvorí skoro pätinu obyvateľov Slovenska. Zo všetkých strán sa však ozýva, že mládež sa mení z roka na rok, podobne ako sa mení celá spoločnosť. Dnešná mládež je iná ako mládež pred desiatimi rokmi. Mladí ľudia žijú vo virtuálnom svete, často zo Slovenska odchádzajú a viacerí z nich sa už neplánujú vrátiť. Napriek dlhoročnej tradícii spolkov na Slovensku počet členov mládežníckych organizácií stagnuje. V súčasnosti existuje množstvo problémov, napríklad nedostatok finančných zdrojov určených na aktivity s mládežou či prakticky neexistujúci výskum mládeže. 

Výsledná politika: Návrh zákona o podpore práce s mládežou

Odborná publikácia: Participácia: cesta mladých ľudí k politikám

 • PP2Pilotný projekt č. 2 (Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou): Participácia: cesta mladých ľudí k politikám
  • Autori: Katarína Čavojská, Michaela Besedová
  • Stručná charakteristika dokumentu: O tom, že je hlas mladých dôležitý a potrebný, niet pochýb. Akú šancu však dostávajú mladí ľudia na participáciu? Autorky mapujú význam a úrovne zapájania mladých, približujú postoje dnešných mladých ľudí, význam mládežníckych organizácií, neformálnych mládežníckych iniciatív, ale aj odkrývajú príčiny dezilúzie mladých ľudí z politiky, či činnosti verejnej správy.
  • Štruktúra dokumentu:
   • Úvod
   • Akí sú dnešní mladí ľudia?
   • O národnom projekte participácia
   • Zoznam použitej literatúry

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP2

Stav implementácie

 • v období mesiacov apríl – máj 2019 bol pripravený návrh zákona z dielne Rady mládeže Slovenska vrátane dôvodovej správy, ako reakcie na celý proces spolupráce s MŠVVaŠ SR
 • návrh nebol predmetom Opisu projektu, ale vzišiel z realizácie pilotného projektu na základe dynamických riešení na projekte, ktoré reagovali na aktuálne výzvy a problémy v sektore/oblasti (podpora práce s mládežou)
 • návrh vychádzal z analytickej činnosti a ponúkol návrh a riešenie pre implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou, a to zriadením Fondu mládeže
 • návrh bol vytvorený na základe transparentného a verejného participatívneho procesu, do ktorého boli pozvaní tak stakeholderi v rámci sektora, ako aj priamo mladí ľudia z rôznorodého prostredia
 • návrh zákona o zriadení Fondu na podporu aktivít detí a mládeže bol zo strany MŠVVaŠ SR odmietnutý na ďalšie riešenie v legislatívnom procese,
 • nepredpokladáme jeho predloženie do schvaľovacieho procesu v súčasnosti, avšak takáto politika bola vytvorená a je stále prístupná pre vedenie MŠVVaŠ SR, ktoré si môže predložený návrh zákona a výsledky analytickej činnosti osvojiť, alebo o nich v budúcnosti diskutovať
 • koncom mája 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo vlastný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 360/2019 zo strany MŠVVaŠ SR
 • zverejnenie predbežnej informácie číslo PI/2019/133 o zámere novelizovať zákon 282/2008 zo strany MŠVVaŠ SR sa uskutočnilo v máji 2019, dňa 29.05.2019 bol ohlásený začiatok štádia predbežného konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli oficiálne zaslané na MŠVVaŠ SR
 • Rada mládeže Slovenska spracovala pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oficiálne ich zaslala v máji 2019 na MŠVVaŠ SR 
 • dňa 05.06.2019 bola ukončená predbežná informácia
 • verejná on-line konzultácia k návrhu zákona prebiehala v dňoch 15.06. až 10.07.2019
 • nasledovalo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu zákona a jeho vyhodnotenie
  • dátum začiatku MPK: 10.07.2019
  • dátum konca MPK: 30.07.2019
  • ďalším krokom bolo zapracovanie zmien - posledná zmena sa uskutočnila 13.08.2019 v rámci legislatívneho procesu LP/2019/527
  • návrh zákona bol predložený do parlamentu v auguste 2019 (dátum doručenia 22.8.2019)
  • zákon bol schválený a vstúpil do platnosti 13.11.2019
  • zákon je účinný od 01.01.2020.

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy 

 • Hlas menšín - 12 prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík (PDF, 3 MB)
  • Participácia detí a mladých na národnej úrovni  – príprava Národného akčného plánu pre deti (str. 131 –  157 uvedenej publikácie)
   • Štúdia odpovedá na otázky: Aké sú problémy detí, ktoré by mali riešiť verejné politiky? Aké sú špecifiká zapájania mladých ľudí? Aké sú optimálne formy participácie mladých ľudí? Ako deti naozaj rozumejú svojim právam? Zároveň vychádza z teoretického modelu participácie detí  a mladých ľudí, ktorí stojí na štyroch pilieroch priestor (nielen fyzický, ale aj symbolický a sociálny, kde sú povzbudzovaní k tomu, aby vyslovili svoj názor), hlas (musí to byť skutočne ich autentický hlas, nie posilnený hlas dospelých prostredníctvom detí), publikum (hlas detí musí byť vypočutý) a vplyv (dať hlas deťom vyžaduje v skutočnosti aj naozaj veci meniť). Pri analýze konkrétnej prípravy národného akčného plánu pre deti štúdia zisťovala ako tému participácie vôbec jednotliví aktéri vnímajú. Poukazuje na veľmi slabú mieru kultúry participácie a občianskej angažovanosti, ktorá u mladých ľudí súvisí aj so vzdelávacím systémom, ktorý nevedie mladých ľudí k participácii. Kapitola súčasne odhaľuje aj jeden z kľúčových problémov v tejto oblasti, ktorým je považovanie detí a mladých ľudí za nezrelých, nerozumných hráčov. 

Kontakty

 

Posledná aktualizácia 23.04.2020

 

 

späť na ďalšie projekty