Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Pilotný projekt č. 8 - Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

Peter Vittek zo združenia Utopia: Ľudia, ktorí organizujú participatívne procesy, sa snažia komunikovať s verejnosťou čo najjednoduchšie. Zväčša nehovoria o participácii, ale o zapájaní obyvateľstva do rozhodovania. Mestá používajú pre participatívne rozpočtovanie jednoduché heslá s jasným odkazom. V Bratislavskom Novom Meste sa osvedčil slogan „Nové Mesto v našich rukách“ alebo heslo „Tu tvoríme naše mesto“. V Prahe sa ujal názov „Tvoje stopa“ a v Brne „Dáme na vás“. Cieľom je dať občanom jednoznačne najavo, že ich predstavy o podobe verejných priestranstiev či využití verejných zdrojov sú východiskom tvorby lokálnych verejných politík. Aj o tom, ktoré dáta by mali byť zverejnené, plánujeme diskutovať s ľuďmi. Datasety sa pokúsime využívať pri rozličných participatívnych aktivitách, ako napríklad pri diskusiách o participatívnom rozpočte.“ (paraf., newsletter, apríl/2018: Keď transparentnosť nie je len slovom v slovníku cudzích slov)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: združenie Utopia
 • Partner pilotného projektu: mesto Hlohovec
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov, otvorené dáta
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba troch nezávislých, ale navzájom prepojených a vzájomne sa stimulujúcich verejných politík – participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov a otvorené dáta
 • Odborní garanti: Peter Vittek/Utopia, Matúš Lukačovič/mesto Hlohovec
 • Zapojení experti: Peter Nedoroščík, Jozef Veselovský, Peter Hanečák, Martina Belanová, Eva Riečanská, Pavol Vančo

ZÁMER

 • Participatívny rozpočet umožňuje občanom bezprostredne vstupovať do definovania rozpočtu mesta, pričom otvára možnosť priamo spolupracovať pri definovaní jednotlivých položiek rozpočtu a ich následnej realizácii. Občania v tomto procese primárne hovoria o svojich potrebách a v spolupráci s úradom hľadajú konkrétne spôsoby ich napĺňania. Samospráva tak získava ucelené a štruktúrované údaje o potrebách svojich občanov, ako aj o konkrétnych návrhoch na ich riešenie. Všeobecným prínosom je adresné a efektívne vynakladanie spoločných financií.
 • Participatívne plánovanie verejných priestorov umožňuje obyvateľom, ktorých sa verejný priestor týka, určovať jeho budúcu podobu. Samospráva tak získava konkrétny zámer, ktorý môže následne obstarať alebo realizovať. Všeobecným prínosom je premena verejného priestoru do podoby, ktorá umožňuje jeho všestrannejšie využitie a väčšie zapojenie verejnosti do starostlivosti oň.
 • Otvorené dáta umožňujú občanom získavať potrebné údaje v prehľadnej podobe a využívať ich napríklad aj pri zapájaní sa do participatívneho rozpočtu. Na druhej strane, úrad získava informácie, ktoré dáta a v akej podobe verejnosť vyžaduje a očakáva. Všeobecným prínosom je transparentnejšie a efektívnejšie fungovanie samosprávy.

VÝCHODISKÁ

 • Transparentnosť, participácia a zúčtovateľnosť patria medzi kľúčové princípy otvoreného vládnutia. Vyžadujú inovatívnosť volených zástupcov a úradníkov nielen v interakcií s občanmi, ale tiež v samotnom spôsobe ich fungovania. Transparentnosť vyžaduje, aby sa volení zástupcovia a úradníci otvorili a uľahčili verejnosti prístup k informáciám. Zvyčajne sa to deje prostredníctvom zverejňovania otvorených dát, ktoré je nezriedka sprevádzané vyššou mierou participácie verejnosti na prijímaných rozhodnutiach. Existuje celý rad možností, ako verejnosť zapojiť do rozhodovacích procesov. V posledných rokoch sa najmä v zahraničí stalo mimoriadne populárnym nástrojom participatívne rozpočtovanie, ako aj zapájanie obyvateľov do plánovania verejných priestorov. Na Slovensku sú skúsenosti s využitím týchto nástrojov zatiaľ limitované. Bez ohľadu na to však platí, že za každým z prípadov ich využitia stoja zanietení ľudia, zaujímavé príbehy a odhodlanie tvoriť kvalitné verejné politiky pre verejnosť a za účasti verejnosti.

VÝSLEDNÁ POLITIKA: Participatívny rozpočet mesta Hlohovec a participatívne plánovanie v meste Hlohovec

METODIKA PARTICIPÁCIE: Súbor expertných materiálov „Samospráva pre ľudí – ľudia pre samosprávu“

  • Autori: Peter Nedoroščík, Martina Belanová, Jozef Veselovský, Peter Hanečák
  • Stručná charakteristika dokumentu: Každá zo samostatných kapitol je akýmsi návodom, ktorý má pomôcť samosprávam, ktoré dospeli k presvedčeniu, že občania by mali byť kvalitne informovaní a mali by mať možnosť spolurozhodovať o spoločných peniazoch a/alebo priestoroch. Nosnú časť expertného materiálu tvorí Príručka participatívneho rozpočtovania. V úvode oboznamuje s teóriou, východiskami a princípmi nielen participatívneho rozpočtu, ale aj participácie ako takej. Poznanie teórie umožňuje vytvárať špecifické mechanizmy a postupy participatívneho rozpočtu v danej komunite. Príručka ďalej ponúka odpovede na tri základné otázky o participatívnom rozpočte. Prvou otázkou je „kto?“. Participatívny rozpočet vytvára nové interakcie medzi verejnosťou, úradom a zastupiteľstvom. Každý z nich má svoje úlohy, zodpovednosť a kompetencie. Príručka ukazuje možnosti, ako sa dá zodpovednosť za úspešný priebeh procesu rozdeliť. Druhou otázkou je „čo?“. Nachádzajú sa tu informácie o výstupoch participatívnych procesov, ktoré môže participatívny rozpočet ponúknuť. Treťou otázkou je „ako (na to)?“. Obsahuje procesy a etapy participatívneho rozpočtu - ako ho možno pripraviť, ako o pripravených návrhoch rozhodovať, ako ich realizovať a ako to celé vyhodnotiť, aby bol ďalší ročník ešte lepší. Posledná časť publikácie ponúka konkrétne príklady procesov a výstupov, ktoré poskytujú inšpiráciu v prípadoch, keď pri realizácii procesu narážate na problémy, ktoré dosiaľ nemajú jednoznačné a jasné riešenia. V podobnej obsahovej štruktúre, teda v hľadaní odpovedí na otázky kto?, čo?, kedy?, ako?prečo? pokračujú ďalšie dve kapitoly venované participatívnemu plánovaniu verejných priestorov a zverejňovaniu otvorených údajov v samospráve.
  • Štruktúra dokumentu:
   • Príručka participatívneho rozpočtovania
   • Participatívne plánovanie - kto, kedy, ako?
   • Samospráva, ľudia a otvorené dáta        
   • Prílohy k príručke participatívneho rozpočtovania

SPRIEVODNÉ VÝSTUPY

ROZHOVOR S REALIZÁTORMI PROJEKTU

STAV IMPLEMENTÁCIE

 • Participatívny rozpočet 2019/2020pokračoval v septembri 2019 verejnou prezentáciou projektov a zadaní navrhnutých občanmi a následným hlasovaním. V minulosti tri spôsoby hlasovania (fyzické hlasovanie, online hlasovanie a verejné zvažovanie predkladateľov projektov) nahradil jediný spôsob rozhodovania – online hlasovanie. V hlasovaní verejnosti za projekty a zadania participatívneho rozpočtu 2019/2020 boli podporené štyri občianske projekty a tri zadania pre mesto, ktoré sa zmestili do vyčleneného rozpočtu 60 000 eur (20 000 na projekty, 40 000 na zadania). K zaradeniu víťazných projektov a zadaní z participatívneho rozpočtu 2019/2020 do rozpočtu mesta došlo na zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 5.12.2019 (18 796 € na občianske projekty, 33 000 € na zadania pre mesto). Realizácia občianskych projektov a zadaní bude prebiehať počas roku 2020. Nasledujúci ročník participatívneho rozpočtovania - Participatívny rozpočet 2020/2021bol spustený 26. marca 2020 v elektronickej podobe s výzvou pre občanov na predkladanie nápadov prostredníctvom portálu Hlas občanov. Z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 sa všetky verejné stretnutia odložili. Participatívny rozpočet 2020/2021 pokračuje s nezmenenými pravidlami z predchádzajúceho ročníka v rovnakom objeme vyčlenených prostriedkov 60 000 €.
 • V rámci participatívneho plánovania verejných priestorov prebehli v Hlohovci od septembra 2019 tri verejné prerokovania štúdií úprav verejných priestorov v dvoch lokalitách (Podzámska časť 3, M. Bela – Manckovičova – Hollého), s možnosťou následného pripomienkovania online - formou dotazníka. Štúdie riešili návrh usporiadania jednotlivých funkcií v predmetných lokalitách (napr. doprava, verejné osvetlenie, zelené plochy, ihriská, oddychové plochy atď.).
 • Po úspešnom naštartovaní iniciatívy Mladí ľudia Hlohovca, ktorá dáva mladým Hlohovčanom priestor na sebarealizáciu a rozvoj, sa mesto Hlohovec začiatkom roka 2020 rozhodlo realizovať participatívne strategické plánovanie v oblasti detí a mládeže. Pozostáva z mapovania potrieb detí a mladých ľudí (formou fokusových skupín so žiakmi na školách a so zástupcami občianskych združení) s cieľom spracovania Koncepcie pre rozvoj práce s deťmi a mládežou na obdobie sedem rokov, vrátane akčných plánov na ročnej báze.  

ĎALŠIE RELEVANTNÉ ČLÁNKY, ALEBO VÝSTUPY

 KONTAKTY

 

 

Posledná aktualizácia 20.04.2020

 

                                                                                                                                              späť na ďalšie projekty