Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Pilotný projekt č. 8 - Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Peter Vittek zo združenia Utopia: Ľudia, ktorí organizujú participatívne procesy, sa snažia komunikovať s verejnosťou čo najjednoduchšie. Zväčša nehovoria o participácii, ale o zapájaní obyvateľstva do rozhodovania. Mestá používajú pre participatívne rozpočtovanie jednoduché heslá s jasným odkazom. V Bratislavskom Novom Meste sa osvedčil slogan „Nové Mesto v našich rukách“ alebo heslo „Tu tvoríme naše mesto“. V Prahe sa ujal názov „Tvoje stopa“ a v Brne „Dáme na vás“. Cieľom je dať občanom jednoznačne najavo, že ich predstavy o podobe verejných priestranstiev či využití verejných zdrojov sú východiskom tvorby lokálnych verejných politík. Aj o tom, ktoré dáta by mali byť zverejnené, plánujeme diskutovať s ľuďmi. Datasety sa pokúsime využívať pri rozličných participatívnych aktivitách, ako napríklad pri diskusiách o participatívnom rozpočte.“ (paraf., newsletter, apríl/2018: Keď transparentnosť nie je len slovom v slovníku cudzích slov)

Základné informácie

 • Realizátor: združenie Utopia
 • Partner pilotného projektu: mesto Hlohovec
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov, otvorené dáta
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba troch nezávislých, ale navzájom prepojených a vzájomne sa stimulujúcich verejných politík – participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov a otvorené dáta
 • Odborní garanti: Peter Vittek/Utopia, Matúš Lukačovič/mesto Hlohovec
 • Zapojení experti: Peter Nedoroščík, Jozef Veselovský, Peter Hanečák, Martina Belanová, Eva Riečanská, Pavol Vančo

Zámer

 • Participatívny rozpočet umožňuje občanom bezprostredne vstupovať do definovania rozpočtu mesta, pričom otvára možnosť priamo spolupracovať pri definovaní jednotlivých položiek rozpočtu a ich následnej realizácii. Občania v tomto procese primárne hovoria o svojich potrebách a v spolupráci s úradom hľadajú konkrétne spôsoby ich napĺňania. Samospráva tak získava ucelené a štruktúrované údaje o potrebách svojich občanov, ako aj o konkrétnych návrhoch na ich riešenie. Všeobecným prínosom je adresné a efektívne vynakladanie spoločných financií.
 • Participatívne plánovanie verejných priestorov umožňuje obyvateľom, ktorých sa verejný priestor týka, určovať jeho budúcu podobu. Samospráva tak získava konkrétny zámer, ktorý môže následne obstarať alebo realizovať. Všeobecným prínosom je premena verejného priestoru do podoby, ktorá umožňuje jeho všestrannejšie využitie a väčšie zapojenie verejnosti do starostlivosti oň.
 • Otvorené dáta umožňujú občanom získavať potrebné údaje v prehľadnej podobe a využívať ich napríklad aj pri zapájaní sa do participatívneho rozpočtu. Na druhej strane, úrad získava informácie, ktoré dáta a v akej podobe verejnosť vyžaduje a očakáva. Všeobecným prínosom je transparentnejšie a efektívnejšie fungovanie samosprávy.

Východiská

 • Transparentnosť, participácia a zúčtovateľnosť patria medzi kľúčové princípy otvoreného vládnutia. Vyžadujú inovatívnosť volených zástupcov a úradníkov nielen v interakcií s občanmi, ale tiež v samotnom spôsobe ich fungovania. Transparentnosť vyžaduje, aby sa volení zástupcovia a úradníci otvorili a uľahčili verejnosti prístup k informáciám. Zvyčajne sa to deje prostredníctvom zverejňovania otvorených dát, ktoré je nezriedka sprevádzané vyššou mierou participácie verejnosti na prijímaných rozhodnutiach. Existuje celý rad možností, ako verejnosť zapojiť do rozhodovacích procesov. V posledných rokoch sa najmä v zahraničí stalo mimoriadne populárnym nástrojom participatívne rozpočtovanie, ako aj zapájanie obyvateľov do plánovania verejných priestorov. Na Slovensku sú skúsenosti s využitím týchto nástrojov zatiaľ limitované. Bez ohľadu na to však platí, že za každým z prípadov ich využitia stoja zanietení ľudia, zaujímavé príbehy a odhodlanie tvoriť kvalitné verejné politiky pre verejnosť a za účasti verejnosti.

Výsledná polika: Participatívny rozpočet mesta Hlohovec a participatívne plánovanie v meste Hlohovec

Metodika participácie: Súbor expertných materiálov „Samospráva pre ľudí – ľudia pre samosprávu“

 • Pilotný projekt č. 8 (Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta): Súbor expertných materiálov „Samospráva pre ľudí – ľudia pre samosprávu“ (PDF, 2 MB) 
  • Autori: Peter Nedoroščík, Martina Belanová, Jozef Veselovský, Peter Hanečák
  • PP8Stručná charakteristika dokumentu: Každá zo samostatných kapitol je akýmsi návodom, ktorý má pomôcť samosprávam, ktoré dospeli k presvedčeniu, že občania by mali byť kvalitne informovaní a mali by mať možnosť spolurozhodovať o spoločných peniazoch a/alebo priestoroch. Nosnú časť expertného materiálu tvorí Príručka participatívneho rozpočtovania. V úvode oboznamuje s teóriou, východiskami a princípmi nielen participatívneho rozpočtu, ale aj participácie ako takej. Poznanie teórie umožňuje vytvárať špecifické mechanizmy a postupy participatívneho rozpočtu v danej komunite. Príručka ďalej ponúka odpovede na tri základné otázky o participatívnom rozpočte. Prvou otázkou je „kto?“. Participatívny rozpočet vytvára nové interakcie medzi verejnosťou, úradom a zastupiteľstvom. Každý z nich má svoje úlohy, zodpovednosť a kompetencie. Príručka ukazuje možnosti, ako sa dá zodpovednosť za úspešný priebeh procesu rozdeliť. Druhou otázkou je „čo?“. Nachádzajú sa tu informácie o výstupoch participatívnych procesov, ktoré môže participatívny rozpočet ponúknuť. Treťou otázkou je „ako (na to)?“. Obsahuje procesy a etapy participatívneho rozpočtu - ako ho možno pripraviť, ako o pripravených návrhoch rozhodovať, ako ich realizovať a ako to celé vyhodnotiť, aby bol ďalší ročník ešte lepší. Posledná časť publikácie ponúka konkrétne príklady procesov a výstupov, ktoré poskytujú inšpiráciu v prípadoch, keď pri realizácii procesu narážate na problémy, ktoré dosiaľ nemajú jednoznačné a jasné riešenia. V podobnej obsahovej štruktúre, teda v hľadaní odpovedí na otázky kto?, čo?, kedy?, ako?prečo? pokračujú ďalšie dve kapitoly venované participatívnemu plánovaniu verejných priestorov a zverejňovaniu otvorených údajov v samospráve
  • Štruktúra dokumentu
   • Príručka participatívneho rozpočtovania
   • Participatívne plánovanie - kto, kedy, ako?
   • Samospráva, ľudia a otvorené dáta        
   • Prílohy k príručke participatívneho rozpočtovania

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP8

Stav implementácie

 • Participatívny rozpočet 2019/2020 pokračoval po ukončení realizácie pilotného projektu verejnou prezentáciou projektov a zadaní navrhnutých občanmi (september 2019) a následným hlasovaním. V minulosti tri spôsoby hlasovania (fyzické hlasovanie, online hlasovanie a verejné zvažovanie predkladateľov projektov) nahradil jediný spôsob rozhodovania – online hlasovanie. V hlasovaní verejnosti za projekty a zadania participatívneho rozpočtu 2019/2020 boli podporené štyri občianske projekty a tri zadania pre mesto, ktoré sa zmestili do vyčleneného rozpočtu 60 000 eur (20 000 na projekty, 40 000 na zadania). K zaradeniu víťazných projektov a zadaní z participatívneho rozpočtu 2019/2020 do rozpočtu mesta došlo na zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 5.12.2019 (18 796 € na občianske projekty, 33 000 € na zadania pre mesto). Realizácia týchto občianskych projektov a zadaní prebieha počas roku 2020.
 • Nasledujúci ročník participatívneho rozpočtovania - Participatívny rozpočet 2020/2021 - bol spustený 26. marca 2020 v elektronickej podobe s výzvou pre občanov na predkladanie nápadov prostredníctvom portálu Hlas občanov. Participatívny rozpočet pokračuje v rovnakom objeme vyčlenených prostriedkov 60 000 € a s nezmenenými pravidlami z predchádzajúceho ročníka. Verejné stretnutia s obyvateľmi boli však pre tento ročník zrušené z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19. Jedinou výnimkou bola prezentácia ôsmych občianskych projektov a šiestich zadaní pre mesto, uchádzajúcich sa o podporu z participatívneho rozpočtu, ktorá sa za fyzickej účasti občanov konala dňa 24.9.2020 v mestskom klube AXA. Bez mála 1 400 hlasujúcich rozhodlo o tom, aké projekty sa v Hlohovci v roku 2021 zrealizujú. Medzi podporené investície sa zmestili prvé štyri občianske projekty a prvé a čiastočne i druhé zadanie pre mesto.
 • V rámci participatívneho plánovania verejných priestorov prebehli v októbri 2019 tri verejné prerokovania štúdií úprav verejných priestorov v dvoch lokalitách (Podzámska časť 3, M. Bela – Manckovičova – Hollého), s možnosťou následného pripomienkovania formou online dotazníka. Štúdie riešili návrh usporiadania jednotlivých funkcií v predmetných lokalitách (napr. doprava, verejné osvetlenie, zelené plochy, ihriská, oddychové plochy atď.). V prvej polovici roku 2020 začala revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Sihoť, ako výsledok procesu participatívneho plánovania verejného priestoru v rokoch 2017-2018, realizovanom v rámci NP PARTI. Na sídlisku vznikne oddychová zóna s novým mobiliárom, zeleňou a chodníkmi. Dokončenie realizácie sa predpokladá koncom roka 2020. V septembri 2020 mesto inovatívnym formátom pozvalo obyvateľov na poznávaciu prechádzku vnútroblokmi sídliska Nitrianska (s témou história - urbanizmus – zeleň), ktorá bola prvou fázou participatívneho plánovania v tejto lokalite. S obyvateľmi sídliska sa štandardne uskutočnilo ešte plánovacie stretnutie vo vnútrobloku a následne dotazníkový prieskum.
 • Téma otvorených dát po ukončení projektu ďalej rozvíjaná nie je.
 • V rámci participácie sa však objavili nové iniciatívy. Po úspešnom naštartovaní iniciatívy Mladí ľudia Hlohovca, ktorá dáva mladým Hlohovčanom priestor na sebarealizáciu a rozvoj, sa mesto Hlohovec začiatkom roka 2020 rozhodlo realizovať participatívne strategické plánovanie v oblasti detí a mládeže. Pozostáva z mapovania potrieb detí a mladých ľudí (formou fokusových skupín so žiakmi na školách a so zástupcami občianskych združení a formou online dotazníka) s cieľom spracovania Koncepcie pre rozvoj práce s deťmi a mládežou na obdobie siedmych rokov, vrátane akčných plánov na ročnej báze. Dotazník vyplnilo 660 respondentov.
 • Mesto Hlohovec svojich obyvateľov v roku 2020 zapojilo aj do snahy o získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, a to prihlasovaním dobrých občianskych nápadov, ktoré pomôžu z Hlohovca urobiť dobré miesto pre kultúru a život.
 • Okrem toho mesto predstavilo nový participatívny proces, ktorého cieľom je zistiť vnímanie verejnosti a jej potreby v oblasti kultúry, a zlepšiť kvalitu kultúrneho života v meste. Proces pozostával z 23 pološtrukturovaných rozhovorov so starostami obcí a miest v regióne, online dotazníkového prieskumu pre širokú verejnosť, ktorý vyplnilo 226 respondentov a 6 fokusových skupín, ktorých sa zúčastnilo 46 participantov, najmä z radov miestnej odbornej verejnosti. Výstupy z procesu budú podkladom pre spracovanie Kultúrnej stratégie mesta a regiónu Hlohovec 2030.
 • Mesto Hlohovec sa zapojilo aj do projektu ELoGE, podporujúceho dobrú správu vecí verejných. Cieľom zapojených samospráv je získať prestížnu Európsku značku excelentnosti. Súčasťou tohto procesu je aj práve prebiehajúci prieskum medzi občanmi, v ktorom je potrebné pravdivo odpovedať na otázky týkajúce sa spokojnosti občanov so službami mestského úradu. Výstupy dotazníka budú pre úrad užitočným krokom posunu  smerom k modernej samospráve, ktorá slúži občanovi najlepšie, ako vie.

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy

Kontakty

 

 

Posledná aktualizácia 30.10.2020

 

                                                                                                                                              späť na ďalšie projekty