Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Pilotný projekt č. 9 - Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Pavol Korček z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska: „Našim cieľom je sa zamerať na komplexnosť v odstraňovaní bariér, vysvetlím to na príklade: Máme budovu, ktorá je prístupná, bezbariérová. Ale mestská doprava nie je. Človek so zdravotným postihnutím sa tam v rámci mesta nevie dostať. Preto je pre človeka zdravotným postihnutím zbytočné, že tá „siedma“ budova je bezbariérová, pre ostatné bariéry nemôže využiť jej bezbariérovosť.“ (newsletter, marec/2018: Ak je politika pre najzraniteľnejších, je pre všetkých

Základné informácie

 • Realizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Partner pilotného projektu: mesto Nitra
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: integrácia a sociálna inklúzia zraniteľných skupín
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba Stratégie zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov
 • Odborní garanti: Michaela Hajduková/Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Martina Hrozenská/mesto Nitra
 • Ďalší zapojení experti: Tatiana Winterová, Pavol Korček, Petra Ajdariová, Timea Hóková, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Irena Lehotská, Naďa Šimová, Anna Šmehilová, Irena Fáziková, Viliam Franko, Silvia Morávnková, Marta Smatanová, Anna Stejskalová, Iveta Zbranková

Zámer

 • Projekt sa zameriava na prípravu a tvorbu Stratégie prístupnosti mesta Nitry pre všetkých s účasťou relevantných cieľových skupín. Cieľom Stratégie je zabezpečiť komplexnú prístupnosť mesta, v previazaní na zastavané územie, verejné priestranstvá, dopravu a súvisiacu infraštruktúru, občiansku vybavenosť, informácie a komunikáciu.

Východiská

 • Téma inkluzívnej, sociálnej a udržateľnej stratégie rozvoja miest je jednou z významných tém, ktorým Európska únia dlhodobo venuje svoju pozornosť. Bezbariérovosť môže byť z pohľadu osôb so zdravotným znevýhodnením vnímaná aj ako jedno z ich základných práv, čo vyplýva aj z článku 9 Dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Fyzické bariéry zvyčajne môžu byť ľahko identifikovateľné zo strany osôb, ktoré nie sú nijako znevýhodnené, no v prípade zdravotne znevýhodnených osôb môžu takéto bariéry viesť až k sociálnemu vylučovaniu z verejného, spoločenského i pracovného života. Jedným z motivačných nástrojov používaných na zvyšovanie miery prístupnosti v európskych mestách je súťaž o ocenenie „prístupné mesto“ (Access City Award) vyhlasovaná Európskou komisiou v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia. A práve takýto komplexný pohľad na prístupnosť poslúžil partnerom projektu ako inšpirácia i vzor pri spracovaní projektového zámeru, ktorým sa mesto Nitra pokúsilo naplniť svoju ambíciu stať sa moderným európskym mestom.

Výsledná politika: Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov vrátane metodickej príručky

Metodika participácie: Metodika prípravy Stratégie prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov

 • Pilotný projekt č. 9 (Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých): Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov vrátane metodickej príručky (PDF, 2 MB)
  • PP9Autori: Ajdariová Petra (ÚNSS Bratislava), Hajduková Michaela (ÚNSS Bratislava), Hóková Timea (ÚNSS Bratislava), Hrozenská Martina (Mesto Nitra), Korček Pavol (ÚNSS Bratislava), Lehocká Irena (Mesto Nitra), Mamojka Branislav (ÚNSS Bratislava), Měchura Milan (ÚNSS Bratislava), Šimová Naďa (Mesto Nitra), Teplický Peter (ÚNSS Bratislava)
  • Stručná charakteristika dokumentu: Strategický dokument na území mesta Nitry je sumarizáciou výstupov z pilotného projektu Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých. Dokument predstavuje základný rámec priorít a cieľov, ktoré je potrebné zrealizovať na území mesta Nitry tak, aby bolo možné považovať mesto za prístupné pre všetkých bez ohľadu na špecifické potreby jedinca - občana v oblasti verejných priestranstiev, mobility, prístupu k informáciám a službám.
  • Štruktúra dokumentu:
   • Východiská tvorby Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých
   • Definícia cieľov, vízia mesta pre všetkých
   • Postup implementácie stratégie vrátane participácia občanov
   • Riziká implementácie stratégie
   • Vzdelávanie a osvetové pôsobenie v oblasti prístupnosti
   • Záver
   • Príloha ku Stratégií prístupnosti mesta Nitry pre všetkých

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP9

Stav implementácie

 • Dňa 27.júna 2019 poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre schválili Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých (Uznesenie č. 213/2019-MZ)
 • Schválením Stratégie sa v Nitre otvoril priestor na realizáciu ideí univerzálneho navrhovania priestranstiev a objektov, ktoré rešpektujú širokú paletu potrieb obyvateľov mesta. Priority a ciele stanovené stratégiou sú definované úrovňou ich realizovateľnosti v horizonte dvoch, piatich a desiatich rokov, pričom prechádzajú cez štyri základné oblasti - zastavané územie, verejné priestranstvá, doprava a súvisiaca infraštruktúra, občianska vybavenosť, informácie a komunikácia.
 • Prijatiu stratégie predchádzalo spracovanie Analýz a expertných stanovísk k aktuálnemu stavu prístupnosti, potrieb zabezpečenia prístupnosti a návrhy riešení zabezpečenia prístupnosti v meste Nitra (PDF, 730 kB)
 • V súčasnosti sa pripravujú podklady pre výberové konanie na obsadenie miesta koordinátora pre prístupnosť mesta na MsÚ v Nitre, priebežne sa realizujú ciele (v zmysle vypracovanej Stratégie prístupnosti mesta Nitry), ktoré je možné realizovať okamžite:   
  • umiestnenie QR kódov na vybrané periodiká a materiály vydávané mestom Nitra,
  • zisťujú sa podmienky zavedenia online tlmočenia do klientskeho centra služieb MsÚ v Nitre.
 • Riešenie vzniknutých situácií v meste pomocou Stratégie prístupnosti.
 • Spolupráca na dohode s FAaD STU BA o spolupráci pri audite prístupnosti vybraných objektov mesta.

Kontakty

 

Posledná aktualizácia 02.11.2020

 

späť na ďalšie projekty