Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Pilotný projekt č. 4 - Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Marián Horanič zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím: „Pri celkovom počte obyvateľov Slovenska sa počet ľudí s mentálnym postihnutím hýbe niekde medzi päťdesiattisíc až stotisíc. K tomu je potrebné prirátať členov rodiny a finálne číslo sa môže vyšplhať až na štyristo či päťstotisíc obyvateľov. Pol milióna ľudí už je v akejkoľvek štatistike nezanedbateľné číslo.“ (paraf., newsletter, august/2018: Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život?)

Základné informácie

 • Realizátor: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
 • Partner pilotného projektu: Bratislavský samosprávny kraj
 • Úroveň verejnej správy: regionálna
 • Téma: sociálne služby, sociálna inklúzia, znevýhodnené skupiny, integrácia
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na území Bratislavského samosprávneho kraja
 • Odborní garanti:  Iveta Mišová/Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Michaela Šopová a neskôr Jana Matulová/Bratislavský samosprávny kraj
 • Zapojení experti: Marián Horanič, Zuzana Kolláriková, Miroslav Mišo, Silvia Horaničová, Ivana Vetešková, Ľubica Vyberalová, Štefánia Nováková, Mária Tomaško

Zámer

Všeobecne platí, že poskytované sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím (ktorí vzhľadom na širokú škálu diagnóz tvoria veľmi rôznorodú skupinu), zaostávajú za ich skutočnými potrebami. Povinnosť poskytovať a zabezpečovať sociálne služby osobám so zdravotným postihnutím, a teda aj osobám s mentálnym postihnutím a ich príbuzným, vyplýva samosprávnym krajom zo zákona. Ide o špecifický druh a rozsah služieb. Kompetencie v oblasti sociálnych služieb sú na úrovni samosprávnych krajov pomerne široké. Zámerom projektu je za účasti klientov (ľudí s mentálnym postihnutím) a ich rodinných príslušníkov, nadizajnovať a zavádzať dostupné služby pre klientov a ich rodiny, podporovať funkčnosť rodín a dosiahnuť maximálnu možnú mieru samostatnosti a nezávislosti človeka s mentálnym postihnutím. Výsledná koncepcia vznikla v snahe zvyšovať kvalitu života, rozšíriť možnosti zaradenia do spoločnosti a hlavne nastaviť služby „šité na mieru“ pre klientov s akýmkoľvek typom mentálneho znevýhodnenia a ich rodiny na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Východiská

Slovenský helsinský výbor, ktorí v roku 2003 sledoval dodržiavanie ľudských práv v domovoch sociálnych služieb na Slovensku vyhodnotil tento stav ako neakceptovateľný. Panovala zhoda v potrebe modernizácie systému a aspoň v čiastočnej deinštitucionalizácii (vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život ľudí odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom prostredí komunity, prostredníctvom kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme). V roku 2011 sa Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo v spolupráci s ostatnými aktérmi konať a prihlásilo sa k deinštitucionalizácii v oblasti poskytovania sociálnych služieb s cieľom prechodu na komunitnú sociálnu starostlivosť na Slovensku. Jeho súčasťou mal byť koordinovaný prístup zo strany všetkých zainteresovaných aktérov, ktorý by sledoval spoločný zámer. Jeho podstata mala spočívať v zmene prístupu k poskytovaným službám s cieľom dosiahnuť spokojnosť klientov a ich rodín. Plán prechodu na komunitnú starostlivosť a dnešná realita však od seba zostávajú naďalej vzdialené. Žiť nezávislý život v inštitúcii sa jednoducho nedá.

Výsledná politika: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na území BSK

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP4

PP4_PROGRAM

Stav implementácie

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja dňa 14. júna 2019 uznesením č. 147/2019 jednomyseľne schválili Koncepciu rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021. Návrh koncepcie je výsledkom participácie na spoločnom projekte Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), Odboru sociálnych vecí BSK a Úradu splnomocnenca vlády SR  pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS).

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na území BSK sa začala realizovať v nasledovných bodoch a opatreniach:

 • C.1. Podpora informovanosti ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín;
 • C.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny;
 • C.3. Podpora zlepšovania životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK;
 • C.4. Podpora iniciatív zameraných na zlepšenie životných podmienok a spoločenského uplatnenia sa ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v oblastiach, ktoré nespadajú do kompetencie BSK.

Plnenie jednotlivých úloh vyplývajúcich z koncepcie je v súčasnej dobe výrazne podmienené epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID – 19. Napriek tomu sa k dnešnému dňu podarilo priebežne plniť/splniť tieto úlohy:

C.1. Podpora informovanosti ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

Opatrenie 1: Zabezpečiť na webstránke BSK vytvorenie sekcie obsahujúcej prehľadné informácie o možnostiach riešenia životných situácií, v ktorých sa ľudia s mentálnym postihnutím a ich rodiny nachádzajú. Termín: 12/2019

 • Obdobie plnenia presunuté na rok 2020 z dôvodu, že v roku 2019 prebiehali práce na príprave nového webového sídla BSK. Informácie o možnostiach riešenia životných situácií, v ktorých sa ľudia s mentálnym postihnutím a ich rodiny nachádzajú, budú zverejnené na novom webovom sídle v prvom polroku 2020.

Opatrenie 2: V spolupráci s obcami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne BSK zabezpečiť poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec. Termín: 2020-2021

 • V okrese Bratislava poskytujú špecializované sociálne poradenstvo prevažne pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny dvaja neverení poskytovatelia sociálnej služby, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. BSK poskytol v roku 2019 Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 34 056,00 €/rok na 3 120 hod. špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019 a Agentúre podporovaného zamestnávania, n.o. vo výške 15 063,00 €/rok na 1 380 hod. špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019. V okrese Malacky poskytuje základné sociálne poradenstvo jeden neverejný poskytovateľ sociálnej služby.

Opatrenie 3: Spracovanie informačného letáku a zabezpečenie jeho distribúcie do zdravotníckych zariadení, škôl a obcí v regióne BSK. Termín: 2020-2021

 • Odbor sociálnych vecí Úradu BSK v spolupráci s občianskym združením, ktoré sa venuje pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím začal prípravné práce na vydaní informačného letáka, ktorého ambíciou je prehľadne a zrozumiteľne informovať o možnostiach sociálnej pomoci počas celého života. Cieľovou skupinou štruktúrovaných informácií sú samotní ľudia s mentálnym postihnutím a ich najbližšie osoby. Informačný leták bude písaný aj v ľahko čitateľnom texte.

C.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny

Opatrenie: 1: Rozšírenie kapacít a geografickej dostupnosti služby včasnej intervencie v spolupráci s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Termín: 2020-2021

 • Zamestnanci odboru sociálnych vecí Úradu BSK sa v decembri 2019 stretli so zástupcami mesta Senec za účelom zistenia možností spolupráce pri poskytovaní služby včasnej intervencie na území mesta Senec a blízkeho okolia. Zároveň odbor sociálnych vecí Úradu BSK v roku 2019 zorganizoval odborný seminár o sociálnej službe - službe včasnej intervencie.

Opatrenie 3: Podpora poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti pre ľudí s mentálnym postihnutím terénnou alebo ambulantnou formou, so zameraním na aktivizáciu a prípravu na zamestnanie v spolupráci s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne BSK. Termín: 2020-2021

 • BSK už aj v roku 2019 poskytol finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby dvom neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytujú služby pre túto cieľovú skupinu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike a Agentúre podporovaného zamestnávania, n.o.. Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 34 056,- €/rok na 3 120 hod. špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019 a Agentúre podporovaného zamestnávania, n.o. vo výške 15 063,00 €/rok na 1 380 hod. špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019.

Opatrenie 4: Rozširovanie siete komunitných a podporných sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, podpora samostatného bývania, rehabilitačné stredisko, sprostredkovanie osobnej asistencie) v závislosti od dopytu po týchto službách v spolupráci s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne BSK. Termín: 2019-2021

 • V roku 2019 BSK viedol v registri troch poskytovateľov sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania s celkovou kapacitou 15 miest. Finančný príspevok na prevádzku bol poskytnutý na 12 miest vo výške 31 718,60 €. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo v roku 2019 spolu 44 miest v zariadeniach podporovaného bývania (DSS pre deti a dospelých Kampino, DSS a ZPB MEREMA a DSS prof. K. Matulaya). Osem poskytovateľov sociálnej služby – rehabilitačných stredísk bolo v roku 2019 vedených v registri BSK s celkovou kapacitou 109 miest. Finančný príspevok bol poskytnutý na 84,5 miesta vo výške 207 109,34€. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo v roku 2019 spolu 94 miest (GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie a ZSS ROSA).
 • V období 05-10/2020 bolo zaregistrované jedno občianske združenie, ktoré bude poskytovať sociálne služby, ako podporu samostatného bývania.

Opatrenie 5. Poskytovanie a priebežné vyhodnocovanie dopadu poskytovania krátkodobej a dlhodobej intervenčnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom riešenia krízových situácií a za účelom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia osôb, ktoré týmto prijímateľom poskytujú starostlivosť v rodinnom prostredí. Termín: 2019-2021

 • V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je poskytovaná krátkodobá a dlhodobá intervenčná služba pre prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Od 01.06.2019 sa zmenili podmienky poskytovania krátkodobej intervenčnej služby tak, aby ešte viac reflektovali potreby prijímateľov sociálnych služieb a ich rodín. Pre osamelé osoby poskytujúce starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby sa predĺžil počet nocí, kedy možno poskytovať krátkodobú intervenčnú službu o tri  (celkovo tak možno službu poskytovať 10 nocí). V roku 2019 bola v zariadeniach sociálnych služieb BSK poskytnutá krátkodobá intervenčná služba 44 prijímateľom sociálnej služby a dvom prijímateľom sociálnej služby bola poskytnutá dlhodobá intervenčná služba.
 • Začiatkom roku 2020 bude v Správe o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne  Bratislavského samosprávneho kraja vyhodnotený dopad poskytovania krátkodobej a dlhodobej intervenčnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.


C.3. Podpora zlepšovania životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Opatrenie 1: Zlepšovanie podmienok ubytovania prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym postihnutím vo vzťahu k ochrane ich súkromia. Termín: 2019-2021

 • V priebehu sledovaného obdobia sa v DSS pre deti a dospelých KAMPINO zásadným spôsobom zmenili podmienky bývania prijímateľov sociálnych služieb vo vzťahu ochrane ich súkromia nielen v oblasti zachovania intimity a praktického využívania priestorov na bývanie, ale aj z hľadiska estetického prebudovania a vybavenia obytných priestorov, ktoré zohľadňujú každodenné životné potreby a súkromie; ich súčasťou sú zariadenia na osobnú hygienu – samostatné WC, samostatné kúpeľne so sprchovým kútom a kombinované sociálne zariadenia určené pre osoby odkázané na vozík.
 • Zamestnanci DSS a ZPB MEREMA musia rešpektovať súkromie prijímateľa sociálnej služby, napr. zaklopať pred vstupom do miestnosti, ktorú prijímateľ obýva. Určité limity predstavujú dispozičné riešenia budov, v ktorých je aktuálne poskytovaná sociálna služba (napr. viacposteľové izby). Prevádzkové podmienky sa v rámci možností flexibilne prispôsobujú potrebe súkromia prijímateľov.


Opatrenie 3: Zahrnutie posilňovania samostatnosti a vytvárania príležitostí na samostatné rozhodovanie prijímateľov sociálnej služby s mentálnym postihnutím do procesu individuálneho plánovania poskytovania sociálnej služby.
Termín: 2019-2021

 • Realizované školeniami, seminármi a pracovnými stretnutiami so zamestnancami ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Opatrenie 4: Realizácia interného a externého vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v oblasti sociálnej rehabilitácie. Termín: 2019-2021

 • Realizované školeniami, seminármi a pracovnými stretnutiami so zamestnancami ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.


C.4. Podpora iniciatív zameraných na zlepšenie životných podmienok a spoločenského uplatnenia sa ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v oblastiach, ktoré nespadajú do kompetencie BSK

Opatrenie 1: Podpora legislatívnych zmien najmä v oblasti poskytovania odľahčovacej služby, poskytovania opatrovateľskej služby, v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia a v oblasti dostupnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom pripomienkovania a predkladania legislatívnych návrhov. Termín: 2019-2021

 • Zástupcovia BSK sa aktívne zúčastňujú legislatívneho procesu v oblasti poskytovania sociálnych služieb a v súvisiacich oblastiach. Vstupujú doň z pozície člena pracovnej skupiny, alebo z pozície člena záujmových združení, alebo ako účastník pripomienkového konania.

Opatrenie 2: Podpora rozširovania siete komunitných a podporných sociálnych služieb (denné centrum, opatrovateľská služba, odľahčovacia služba) v spolupráci s obcami a neverejnými poskytovateľmi v regióne BSK. Termín: 2019-2021

 • V roku 2019 bol do registra zapísaný jeden verejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý rozšíril poskytovanie sociálnych služieb o opatrovateľskú službu.

Opatrenie 3: Realizácia vzdelávacích seminárov pre odbornú a laickú verejnosť na témy partnerstva a sexuality ľudí s mentálnym postihnutím. Termín: 2019-2021

 • Dňa 04.12.2019 sa uskutočnil vzdelávací seminár „Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím“ v priestoroch Úradu BSK. Seminár bol určený pre odbornú aj laickú verejnosť.
 • Vzdelávacie aktivity boli pozastavené z dôvodu epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19.

 Ďalšie relevantné články, alebo výstupy

Kontakty

 

Posledná aktualizácia 25.11.2020

 

                                                                                                                                              späť na ďalšie projekty