Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Pilotný projekt č. 3 - Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Danka Gavalierová z Trenčianskeho samosprávneho kraja: „Občanom by som odkázala, že každý môže po svojich malých krokoch prispieť k zmene, nech sa toho neboja. Netreba mať pocit, že to má v rukách niekto mocný. Lebo keď všetky rybky plávajú jedným smerom, tak to hneď vyzerá inak. Ak každý začne svoj malý kúsok meniť, zvýši svoje environmentálne správanie, prípadne podnikne ďalšie kroky týmto smerom, potom to vo výsledku môže vyzerať veľmi dobre. A môže to byť veľmi skoro, nemusíme sa baviť ani o horizonte mnohých rokov.“ (newsletter, február/2018: Viac sprievodcom menej diktárom)

Základné informácie

 • Realizátor: Špirála, z.z.p.o.
 • Partner pilotného projektu: Trenčiansky samosprávny kraj   
 • Úroveň verejnej správy: regionálna
 • Téma: environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii
 • Odborní garanti: Richard Medal/Špirála, z.z.p.o., Dana Gavalierová a neskôr Andrea Molnárová/Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ďalší zapojení experti: Nikola Bľachová, Ladislav Bíro, Eva Bočincová, Juraj Hipš, Dagmar Lišková, Tatiana Masárová, Alena Paššová, Jaroslava Pupišová, Katarína Rajcová, Juraj Smatana, Silvia Szaboová, Svetozár Šomšák, Gabriela Támová, Eva Živčicová, Zuzana Gallayová, Martin Macíček

Zámer

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí a jeho ochrane v prepojení na rôzne oblasti života (napr. odpadové hospodárstvo, doprava, energie, udržateľné verejné stravovanie, atď.), so snahou znížiť negatívny dopad životného štýlu a každodenných aktivít jednotlivcov, domácností, firiem a inštitúcií na našu planétu.

Východiská

V posledných desaťročiach sa problematika výchovy, vzdelávania a osvety o životnom prostredí dostáva do popredia, čo vyplýva aj z celosvetovej diskusie o možných hrozbách vyplývajúcich zo znečisteného ovzdušia, extrémnych teplôt, prírodných katastrof atď. Väčšina alarmujúcich správ sa zatiaľ netýka priamo Slovenska (napr. správa Environmentálneho programu OSN sa vo veľkej miere venuje problémom v Afrike či Ázii), ale Slovensko je súčasťou globálneho sveta a téma ochrany a tvorby životného prostredia sa ho bezprostredne dotýka. Udržateľný rozvoj je úzko prepojený s tým, ako k životnému prostrediu pristupujeme. Zachovanie životného prostredia pre ďalšie generácie v čo najmenej pozmenenej podobe je nevyhnutnosťou. Dôležitú úlohu plní enviromentálne vzdelávanie, výchova a osveta. Samosprávne kraje, ktorých sa tento projekt predovšetkým týka, sú zriaďovateľmi stredných škôl. Základné školy zriaďujú mestá a obce. Úloha obcí, miest a krajov pri zavadzaní výchovy, vzdelávania a osvety o ochrane životného prostredia je kľúčová.  

Výsledná politika: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 (ďalej len "KK EVVO TSK") a Akčný plán ku koncepcii

Metodika participácie: Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji

 

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP3

Stav implementácie

 • Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo 8. júla 2019 Krajskú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021.
 • Koncepcia bola schválená bez pripomienok. Z 38 prítomných poslancov hlasovalo za jej schválenie 28 poslancov a 10 poslancov nehlasovalo. Výsledkom rokovania s vedením kraja je naplánované zriadenie koordinačnej kancelárie a  zostavenie pracovných tímov v roku 2019 a naplánované navýšenie finančných  prostriedkov v rozpočte kraja na plnenie navrhnutých aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra v roku 2020.
 • Od septembra 2020 komunikácia medzi Špirálou a TSK na dennej báze pri implementácií Koncepcie.
 • Prijatie dvoch zamestnancov na Odbor regionálneho rozvoja, ktorí sa plne venujú implementácií Koncepcie do praxe.
 • Publikovanie inzerátu na pozemok pod prvé ekocentrum na Slovensku.
 • Prebieha krajská ekokampaň.
 • Nasledujúce plány:
  • zostavenie odborného tímu,
  • príprava projektovej dokumentácie budovy prvého ekocentra na Slovensku,
  • vzdelávanie pedagógov v súčinnosti s Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín,
  • výskumná aktivita.

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy NP PARTI

Kontakty

 

Posledná aktualizácia 02.11.2020

 

späť na ďalšie projekty