Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Pilotný projekt č. 5 - Od Levoče po Spišský hrad - politiky medziobecnej spolupráce

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Alexander Mušinka z Centra antropologických výskumov: „Používam veľmi jednoduchý príklad: Ak chcete postaviť dom, musíte mať určitú predstavu. Mať víziu. To si musí zadefinovať ten, kto v tom dome bude bývať, resp. kto ho stavia. To je veľmi dôležité. To znamená, opýtať sa ľudí: povedzte, ako by sa mala rozvíjať táto obec, čo tu chýba, čoho je tu dosť, kam by celá obec mala smerovať? Ako nájsť mechanizmus, v rámci ktorého sa ľudia rozprávajú? Ak občan nemá záujem chodiť na schôdze, je nezmysel zavolať ho na schôdzu. V Spišskom Hrhove začali robiť verejné stretnutia občanov tak, že urobili „ulicovicu“. Ulica je miesto, kde sa diskutuje. Priestor, ktorý nie je hendikepovaný určitým sociálnym alebo kultúrnym statusom. Navarili guľáš, posedeli si, porozprávali sa. Áno, ,kecá sa‘ aj v krčme, ale do krčmy chodí len určitá časť ľudí. Na schôdzu? To je sprofanované. Do kostola? Tam zasa príde len niekto. Nájsť priestor, ktorý by dal dohromady kohokoľvek, je kľúč. Priestor, kam príde i mladý, i starý, i neveriaci, i veriaci, i funkcionár, pretože nie je prekrytý nánosom kultúrnych stereotypov a predstáv. Prečo by to nemohla byť ,ulicovica‘?“

Základné informácie

 • Realizátor: CAV – Centrum antropologických výskumov
 • Partner pilotného projektu: obec Spišský Hrhov   
 • Úroveň verejnej správy: mikroregionálna
 • Téma: sociálny a ekonomický rozvoj spolupracujúcich obcí a medziobecná spolupráca
 • Cieľ projektu: vytvorenie spoločného plánu sociálneho a ekonomického rozvoja územia siedmich obcí klastra: Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce (klaster obcí Spiša), ktorý zadefinujú jeho obyvatelia. Uvedené obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi.
 • Odborní garanti: Miroslav Polák/CAV, Michal Smetanka/obec Spišský Hrhov
 • Ďalší zapojení experti: Alexander Mušinka, Judita Gogová, František Guldan, Magdaléna Čurillová

Zámer

Projekt sa zameriava na vytvorenie mobilizačného mechanizmu pre miestnych ľudí zo zapojených obcí a zabezpečenie aktívnej participácie občanov na tvorbe komplexného sociálneho a ekonomického rozvoja klastra obcí s dôrazom na: sociálny rozvoj, ekonomický rozvoj, zamestnanosť, kultúrny rozvoj a zachovanie kultúrneho dedičstva obcí klastra pri zohľadnení princípu integrácie marginalizovaných, znevýhodnených a sociálne vylúčených osôb. Otestovať novú formu verejného plánovania formou participácie „zdola" v kontexte klastra siedmich obcí, ktorá bude vytvárať podmienky pre vzájomnú spoluprácu a nekonkurenčnosť.

Východiská

Slovensko je veľmi malá krajina s počtom obyvateľov menším ako niektoré mestá na svete. Vzhľadom na jej rozlohu a veľkosť populácie predstavuje existujúcich 2891 obcí nadštandardne vysoké číslo. Malé obce do 1000 obyvateľov tvoria približne 66,5% z nich, no situácia je ešte kritickejšia s obcami do 500 obyvateľov, na ktoré pripadá až 39,6% z celkového počtu obcí. Demografický trend reprezentovaný úbytkom počtu obyvateľov v malých obciach, množstvo kompetencií a ich nedostatočné finančné krytie komplikujú ich ďalší rozvoj a otvárajú otázku dlhodobej udržateľnosti takejto štruktúry. Problematickou sa na druhej strane javí aj ich nedostatočná vzájomná spolupráca, ktorá vedie k neefektivite využívania dostupných zdrojov. Doterajšie skúsenosti zo sveta a z Európy pritom hovoria jednoznačne. Cielená spolupráca prináša oveľa lepšie efekty ako drobenie sa. Mikroregionálne štruktúry sú len jednou z možností, ktoré, ak sa ukážu ako funkčné, by mali zákonite nájsť chýbajúcu podporu aj v legislatívnej úprave.

Výsledná politika: Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu

Metodika participácie: Metodika participácie občanov na tvorbe strategického rozvojového dokumentu klastra obcí

 • Pilotný projekt č. 5 (Od Levoče po Spišský Hrad - politika medziobecnej spolupráce): Metodika tvorby plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja (PDF, 1 MB) 
  • Autor: Miroslav Polák
  • PP5Stručná charakteristika dokumentu: Metodika tvorby plánu klastrového mikroregionálneho rozvoja je jedným z pokusov ako vytvoriť spoločný rozvojový dokument pre všetky obce v území klastra, ktorý bude zohľadňovať ich potreby tak, aby boli vo vzájomnej zhode, neprotirečili si, podporovali sa, vzájomne sa dopĺňali a pomáhali si v rámci celého klastra. Metodika je určená prednostne voleným zástupcom obcí a miest, ktorí majú z titulu svojich funkcií priamo v náplni práce starosť o dobro občanov svojich obcí a miest. Metodika môže byť dobrou inšpiráciou pre každého, komu záleží na rozvoji obce alebo mesta, v ktorom žije. A preto aj aktívny a zvedavý občan je ideálnym čitateľom tejto metodiky.
  • štruktúra dokumentu:
   • Úvod
   • Komunikácia je základ
   • Vzájomnom porozumení si
   • Mnohé veci nie je vidieť na prvý pohľad
   • Niekoľko "odkazov na legislatívu"
   • Pár poznámok na záver
   • Literatúra

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Rozhovor s realizátormi projektu

Záverečná konferencia

PP5

Stav implementácie

 • Materiál bol zverejnený na web stránke obce, doposiaľ nebol oficiálne prijatý obecným zastupiteľstvom, alebo internou smernicou, napriek tomu už počas prípravy dokumentu, ako aj po jeho ukončení dochádzalo k realizácii konkrétnych opatrení, navrhnutých zo strany zapojených aktérov a verejnosti do Plánu komplexného sociálno – ekonomického rozvoja na úrovni klastra na úrovni dvoch obcí: Spišský Hrhov a Domaňovce.
 • Konkrétne ide o opatrenia, týkajúce sa oblasti zamestnanosti, cestovného ruchu, kultúry, školstva a sociálnej oblasti. Napríklad: boli obnovené a oživené obecné komisie, bol vybudovaný cyklochodník v obci Spišský Hrhov a momentálne v obci Domaňovce sa plánuje cyklochodník a jeho spojenie s cyklochodníkom Spišský Hrhov (prepojenie obcí).
 • Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu je pre verejnosť dostupný na webom sídle obce Spišský Hrhov.

Obec Spišský Hrhov

 • Aj vďaka vytvorenej politike boli obnovené a oživené obecné komisie, kde zaznamenávame užšiu participáciu na obecných aktivitách podľa stanovených cieľov. V súčasnosti sú aktívne tieto komisie:
  • komisia pre kultúru a šport,
  • majetková komisia,
  • sociálna komisia.
 • V súlade s navrhovanou politikou sme zvýšili komunitnú a spoločenskú angažovanosť obyvateľov obce, oslovili sme aktívnych občanov pre angažovanie sa v obci. Taktiež boli vytvorené ročné plány pre rok 2020 v oblasti spoločných kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a športových aktivít pre obyvateľov obce z rôznych vekových skupín, ktoré budú vychádzať z cieľov danej politiky.
 • Implementácia politiky v praxi -  plánované a realizované opatrenia, činnosti:
  • Oblasť zamestnanosti
   • Realizácia školiacich aktivít pre samosprávy mikroregiónu v oblasti plánovania, zakladania a manažovania obecných firiem (sociálnych podnikov).
   • Miestny sociálny podnik sa ďalej rozvíja vo svojej činnosti.
  • Cestovný ruch
   • Vybudovaný cyklochodník v obci Spišský Hrhov.
   • Postavená a prístupná výhľadňa na Medveďom vrchu.
  • Oblasť kultúry
   • Otvorenie obecnej galérie, kde prebiehajú výstavy obrazov a fotografií.
   • Otvorené Múzeum hudobných nástrojov.
   • Spolupráca s mestskou knižnicou v Levoči - organizovanie besied (riaditeľka knižnice p. J. Doľanská je zo Spišského Hrhova).
  • Oblasť školstva
   • Miestna základná škola organizuje besedy na tému „história 20. storočia" a boja proti extrémizmu. Lektori sú z organizácie Living Memory.
  • Oblasť sociálna
   • Momentálne prebieha výstavba obecných nájomných bytov nižšieho štandardu v obci Spišský Hrhov.
  •  Následne budú naplánované aj konkrétne aktivity v oblasti zdravotníctva.

Obec Domaňovce

 • Implementácia politiky v praxi -  plánované a realizované opatrenia, činnosti:
  • Oblasť zamestnanosti
   • Obecný podnik zvyšovanie zamestnanosti obce.
   • Prípravné práce rozšíreniu služieb (Cukráreň v obci).
  • Cestovný ruch
   • Izba ľudových tradícií.
   • Momentálne Plánovanie cyklochodníka - spojenie s cyklochodníkom Spišský Hrhov (prepojenie obcí).
   • Vytvorenie rybníkov z existujúcej vodnej nádrže.
  • Oblasť sociálna
   • Novovzniknuté občianske združenie slovenského zväzu telesne postihnutých.

Kontakty

 • Vladimír Ledecký – obec Spišský Hrhov
 • Michal Smetanka – obec Spišský Hrhov
 • Magdaléna Čurillová – obec Spišský Hrhov
 • Martina Bednárová – obec Domaňovce
 • Alexander Mušinka - CAV
 • Miroslav Pollák - CAV
 • Judita Gogová - CAV
 • Barbara Gindlová - ÚSV ROS

 

posledná aktualizácia 31.01.2020

 

späť na ďalšie projekty