Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Pilotný projekt č. 10 - Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Ctibor Košťál z SGI: „Participácia má skúmať menej názory a viac potreby ľudí vzhľadom na dotknuté územie.“ (newsletter, júl/2018: Keď námestia ožívajú alebo verejné priestranstva sa nás týkajú...)

Základné informácie

 • Realizátor: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 • Partner pilotného projektu: Hlavné mesto Bratislava   
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: využívanie verejných priestorov a plôch
 • Cieľ projektu:  participatívna tvorba koncepcie využívania verejných priestorov území Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave
 • Spôsob prípravy a tvorby verejnej politiky: politika vzniká v spolupráci expertov ÚSV ROS, Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Hlavným mestom Bratislava
 • Odborný garant: Ctibor Košťál (do 2018 SGI, od 2018 Hl. mesto Bratislava), Marek Dinka /Hl. mesto Bratislava 
 • Zapojení experti:  Veronika Prachárová, Lenka Plavuchová Antalová, Martina Brezina, Veronika Hliničanová, Juraj Hurný, Denisa Chylová, Ctibor Košťál, Peter Lényi, Michal Marcinov, Ondrej Marko, Ján Mazúr

Zámer

 • Hospodárna, kvalitná a inkluzívna správa a využívanie verejných priestorov a plôch v mestách a obciach je aktuálnou a živou témou na úrovni miestnej územnej samosprávy. Tvorbe koncepcií a plánov však často nepredchádza hĺbková analýza skúseností občanov s danou lokalitou, plánovanie koncepcií sa redukuje na architektonický, developerský, urbanistický pohľad a  absentuje plánovanie programovej náplne a správy priestorov a plôch. Samospráva nedisponuje jasnými pravidlami práce s verejnými priestormi. Výsledkom projektu bude Koncepcia a plán využívania vybraného verejného priestoru v hlavnom meste Bratislava (Kamenné námestie) a súčasne metodická príručka pre zástupcov samosprávy „Tvorba koncepcií a plánov využívania verejných priestorov, plôch a participácia obyvateľov miest a obcí na ich tvorbe, správe a užívaní“.

Východiská

 • Kamenné námestie a Námestie SNP v Bratislave pozná každý obyvateľ a obyvateľka Bratislavy, denne nimi prechádza viac ako 40 000 chodcov. Napriek unikátnej lokalite a nespornému významu z hľadiska pohybu obyvateľov i návštevníkov nebol potenciál územia využívaný primeraným spôsobom. Význam tohto verejného priestoru si však uvedomovali viacerí relevantní aktéri, ktorí sa opakovane pokúšali o realizáciu zásadných alebo aspoň čiastkových zmien, no vždy narážali na prekážky, ktoré ich snahy zastavili (záujmy vlastníkov pozemkov, podnikateľské zámery, architektonické záujmy, zámery chránené miestne príslušnými pamiatkovými úradmi, záujmy širokej verejnosti, ktorá námestia denne využíva najrôznejšími spôsobmi). O zmenách sa hovorí roky, nikdy však neboli realizované. Záujem občanov o potrebu zmeny dokazuje aj 407 podnetov cez platformu Inštitútu SGI www.odkazprestarostu.sk, zozbieraných za obdobie rokov december 2010 – júl 2017. Zladiť potreby a nároky s takou veľkou a heterogénnou skupinou je možné jedine participatívne, a to je aj spôsob, ktorý si zvolila mimovládna organizácia SGI v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a Hlavným mestom SR Bratislava.

Výsledná politika: Stratégia participatívneho plánovania verejných priestranstiev

Metodika participácie: Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom (Metodická príručka)

 • Pilotný projekt č. 10 (Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni): Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev - Krok za krokom (metodická príručka) (PDF, 17 MB)
  • Stručná charakteristika dokumentu:  Verejné priestranstvá dokážu priniesť do života obyvateľov miest mnohé benefity, dávajú príležitosť stretnúť sa s inými ľuďmi, spoznávať odlišné kultúry či verejne prezentovať svoje názory a postoje. Ulice, pouličné trhy, parky či ihriská zohrávajú dôležitú úlohu v spoločenskom živote komunít. Dokonca to, akú majú podobu je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života a rozvoj mesta (Bratislava – Nové Mesto 2014). Ukazovateľom kvality sú najmä ľudia, ktorí sa v ňom pohybujú a interagujú. (Prachárová 2019). Na Slovensku máme v tejto oblasti však rezervy (viď napr. Prachárová 2019, Strussová & Petríková 2009, Jaššo 2008). Participatívne plánovanie napomáha k dosiahnutiu kvalitnejších riešení, znižuje pravdepodobnosť konfliktov s obyvateľmi v čase realizácie, môže viesť k jednoduchšej údržbe verejného priestranstva, podporuje vzťah obyvateľov k danej lokalite. Cieľom tejto publikácie je predstaviť krok po kroku vhodné postupy pre zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev. Publikácia je primárne určená pre samosprávy väčších miest, pričom pri zavádzaní odporúčaní je nevyhnutné nazerať aj na existujúci kontext či špecifiká konkrétnych lokalít (viď aj Strussová & Petríková 2009, Bryson 2013).
  • Štruktúra dokumentu:
   • Úvod
   • Dobré verejné priestranstvo
   • Zásahy do verejných priestranstiev
   • Odporúčané postupy
   • Príprava
   • Participatívne plánovanie
   • Zhrnutie cieľov, zdôvodnení a odporúčaní
   • Zdroje

Sprievodné výstupy

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia

Záverečná konferencia

PP10

Stav implementácie

 • Projekt sa vďaka spolupráci s Alianciou Stará Tržnica prirodzene rozšíril o Námestie SNP, časť Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice, Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia. Rozšírená iniciatíva dostala názov: Živé námestie.
 • Na základe participatívne zozbieraných a vyhodnotených podnetov bolo možné nastaviť návrhy revitalizácie predmetného územia ako zjednoteného a nefragmentovaného verejného priestoru. Podklady vytvorené v rámci pilotného projektu budú využité ako východiskový bod pre verejnú súťaž, ktorú vyhlási Bratislava – hl. mesto. Došlo k realizácii vybraných quickwins (rýchle riešenia) „živého námestia“.

Základné aktivity/výstupy:

 • Lokálna správa  ̶  spolu s prevádzkami aktívnymi na námestiach vzniká Lokálna správa, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu.
 • Sociálna kontrola a nové detské ihrisko – za účelom zvýšenia sociálnej kontroly pridáva mesto verejné osvetlenie na Kamennom námestí, Treskoňovej ulici a za pamätníkom SNP. Sociálne zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň pridaním programu a aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny. Aby mesto námestiu vdýchlo nový život a aktivitu, do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí sa umiestni detské ihrisko.
 • Celoročné a sezónne sedenie – aby sa novými pevnými lavičkami nevytvárali na námestiach ďalšie bariéry, bude vytvorené celoročné sedenie na miestach, kde zábrany už existujú, prípadne tam, kde sú žiaduce (napr. pri navrhovanom detskom ihrisku). Od apríla do októbra sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne sedenie.
 • Uprednostňovanie chodcov – pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobučníckej ulici sa rozširuje chodník pre chodcov na úkor parkovania. Výraznou zmenou je zrušenie 8,3% parkovacích miest:
  • štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP
  • parkovisko na Kamennom námestí
  • časť parkovania na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy Nemocnice u Milosrdných bratov)
  • časť parkovania na Klobučníckej ulici
   • Na zrušené parkovacie miesta boli pridané veľkokapacitné kvetináče s menšími drevinami.
   • V roku 2019 prebral koordináciu projektu Metropolitný Inštitút Bratislava, ktorý pripravuje podmienky na realizáciu ďalších Rýchlych riešení, ako aj vyhlásenie architektonickej súťaže na finálne strategické riešenie budúceho vývoja územia (Súťažný dialóg).

Z dôvodu vytvorenia realistického scenár regenerácie a rozvoja tohto územia, bola zvolená forma súťažného dialógu. Časový plán:  

 • 10.12.2019 - vyhlásenie súťaže
 • 17.01.2020 - lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
 • 14.02.2020 - lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
 • v týždni od 17.02.2020 do 21.02.2020 - výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
 • v týždni od 09.03.2020 do 13.03.2020 - úvodná konferencia
 • v týždni od 27.04.2020 do 01.05.2020 - individuálne prezentácie koncepcií
 • v týždni od 22.06.2020 do 26.06.2020 - individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
 • 10.07.2020 - lehota na predkladanie cenových ponúk
 • 17.07.2020 - celkové vyhodnotenie
 • 31.07.2020 - vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

V dôsledku aktuálnej situácie so šírením koronavírusu Covid 19 sa najbližšie plánované stretnutia rušia a presúvajú na neurčito. Pri najbližšej zmene situácie bude časový plán aktualizovaný.

Ďalšie relevantné články, alebo výstupy

 • Zvolen – zvolené miesto pre život. Participácia detí a mladých na lokálnej úrovni – prípadová štúdia participácie v meste Zvolen (str. 158  –  188 uvedenej publikácie)
  • Aké sú špecifiká zapájania mladých ľudí? Aké sú optimálne formy participácie mladých ľudí? Štúdia hovorí o dôležitosti zapájania sa mladých ľudí do tvorby verejných politík, pretože je vysoko pravdepodobné, že z nich v dospelosti budú dôležití a aktívni aktéri verejnej správy na lokálnej úrovni. To vplýva aj na pocit identity voči mestu, v ktorom žijú. Mesto Zvolen má dobrú tradíciu v práci s mládežou  a zmapovalo, aké sú potreby detí. Jedno zo zistení bolo, že deti očakávajú a potrebujú bezpečné priestory na trávenie voľného času – športoviská, ihriská, kultúrne aktivity. To im podľa mapovania potrieb výrazne chýba
 • Participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (str. 296  –  334 uvedenej publikácie)
  • Mestská časť má fungujúci a dobre nastavený participatívny rozpočet ako jeden z nástrojov efektívnej participácie a má dokonca zriadenú Kanceláriu pre participáciu, čo je v štruktúre slovenských samospráv ojedinelé. Problematika verejných priestorov sa týka aj seniorov, ktorí majú špecifický pohľad a špecifické požiadavky na svoje bezprostredné okolie (bezbariérovosť, dobrá svetelnosť, vhodné označenie a pod.).  V získavaní informácií sa môže miestna samospráva oprieť o  denné centrá – Kluby dôchodcov, prostredníctvom  ktorých samospráva so seniormi účinne komunikuje. Ako však zapájať početnú skupinu  osamelých seniorov, ktorí sa nezúčastňujú, aj keď dostávajú informácie ako ostatní – prostredníctvom lokálnych médií či priamo do schránok? Je potrebné posilniť aktivity samosprávy pri zapájaní tejto skupiny, ktoré musia byť flexibilné a kreatívne, ako aj  približovať fungovanie samosprávy  a verejných politík občanom.
 • VIDEO: Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými 1?
  • Začína to plánovaním – participáciou k Živému námestiu!
  • Príprava podkladov na architektonickú súťaž a príprava rýchlych a nenáročných zlepšení (Quick Wins)
 • VIDEO: Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými 2?
  • Prezentácia štyroch publikácií o tom, prečo sa do toho púšťať a ako postupovať:
   • Participáciou k Živému námestiu.
   • Participatívne plánovanie verejných priestranstiev v Bratislave.
   • Stratégia participatívneho plánovania verejných priestranstiev.
   • Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev - krok za krokom.
   • Čo sú dátové mapy?
   • Aké participatívne nástroje pri plánovaní verejných priestranstiev využiť?
   • Koho všetkého osloviť - ako vybrať stakeholderov?
   • Ako zostaviť zmysluplný dotazník?
   • Ako informovať verejnosť?
 • VIDEO: Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými 3?
  • Aktuálny stav a vývoj Živého námestia v Bratislave – testovanie a realizácia Quick Wins na Živom námestí v Bratislave (realizácia zmien v krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom) – funkcie verejného priestoru, mobilita, osvetlenie, história námestia, viac chodcov, viac zelene, zjednotenie priestoru, sociálna kontrola, lokálna správa a príprava na architektonickú súťaž v roku 2021/2022.
  • Živé námestie je ambiciózny projekt SGI, MIB (Metropolitný inštitút Bratislava), Magistrátu hl. mesta Bratislavy ako navrhnúť a zrealizovať zásadnú zmenu jedného z najväčších a najznámejších verejných priestorov v centre Bratislavy – Kamenné námestie, Nám. SNP a priľahlé ulice. Čo všetko sa už podarilo a čo ešte tvorcov čaká?

Kontakty

 

Posledná aktualizácia 10.03.2020

späť na ďalšie projekty