Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2022, streda
 

Splnomocnenec

Postavenie splnomocnenca

Splnomocnenec je poradným orgánom vlády SR. Rozsah právomocí a postavenie splnomocnenca je určený štatútom. Splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie, pričom vymedzí aj ich agendu, zloženie, úlohy, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov.

Pôsobnosť splnomocnenca

 • Splnomocnenec predkladá návrhy a iné materiály vláde prostredníctvom podpredsedu vlády a ministra vnútra. Robí tak v spolupráci s príslušnými ministrami.
 • Splnomocnenec sa zúčastňuje medzirezortných pripomienkových konaní.
 • Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády.
 • Splnomocnenec sa zúčastňuje na zasadnutiach vlády, na ktorých sa prerokúvajú otázky patriace do jeho rozsahu úloh za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom vlády.

Hlavné úlohy splnomocnenca

Splnomocnenec najmä:

 • Zabezpečuje a koordinuje prípravu a implementáciu Akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zabezpečuje a koordinuje tvorbu iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov voči štátu a jeho orgánom, podporu aktivít, ktoré zvyšujú participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, transformáciu a zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej spoločnosti a vytvorenie všeobecne záväzných právnych predpisov pre občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie.
 • Pri tvorbe a realizácií iniciatív a stratégií sa podieľa na legislatívnom procese umožňujúcom zvýšenie občianskej participácie a rozvoja mimovládneho neziskového sektora.
 • V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje problémy súvisiace s optimálnym nastavením prostredia a podmienok pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti.
 • Organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery.
 • Z podnetu vlády, mimovládnych neziskových organizácií alebo z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov zabezpečuje pre vládu vypracovanie analytických a koncepčných materiálov.
 • Zabezpečuje a koordinuje zefektívňovanie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.
 • Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti pripravuje a spolupodieľa sa na tvorbe ďalších koncepčných materiálov súvisiacich s rozvojom občianskej spoločnosti.

Ľudia vo funkcii splnomocnenca

Prvým splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti bol Filip Vagač, ktorý bol do funkcie vymenovaný v marci 2011. Vo funkcii pôsobil do konca októbra 2013, kedy sa funkcie vzdal. Počas svojho pôsobenia sa významnou mierou pričinil o zintenzívnenie dialógu a spolupráce medzi MNO a štátnym sektorom. Obnovila sa činnosť Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá začala pravidelne zasadať, organizoval každoročné celoštátne Konferencie s bohatou účasťou významných predstaviteľov tretieho sektora a výkonnej moci/štátnej správy, prispel k prijatiu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a Akčného plánu na roky 2012 a 2013 a aktívne zasiahol do legislatívneho procesu viacerých zákonov (Zákon o dobrovoľníctve, Zákon o verejných zbierkach, Zákon o whistleblowingu).

V novembri 2014 bol do funkcie splnomocnenca vymenovaný Martin Giertl. Ako právnik v Nadácii Charty 77 sa vo svojej doterajšej činnosti venoval predovšetkým oblasti ľudských práv. Poskytoval bezplatnú odbornú právnu pomoc v oblasti ochrany ľudských práv, vzdelával a zároveň poskytoval poradenstvo mimovládnym neziskovým organizáciám. Od roku 1994 bol aktívnym členom Grémia tretieho sektora a jeho odborných pracovných skupín. Taktiež pôsobil v pracovných skupinách pri Rade vlády pre ľudské práva, Rade vlády pre MNO ako aj v pracovných skupinách Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Jeho hlavnou ambíciou na pozícii splnomocnenca vlády SR je hľadanie nových procesov v spoločnosti. Usiluje sa o to aby sa občania mohli realizovať, aby tretí sektor na Slovensku bol životaschopný, aby mohol právne aj ekonomicky fungovať ako v dobre spravovaných demokraciách. Svoje poslanie bude považovať za úspešné ak bude posilnená občianska spoločnosť a každý aktívny občan v nej nájde svoje uplatnenie.