Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Splnomocnenec/ Splnomocnenkyňa

Postavenie splnomocnenca/splnomocnenkyne

Splnomocnenec je poradným orgánom vlády SR. Rozsah právomocí a postavenie splnomocnenca je určený štatútom. Splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie, pričom vymedzí aj ich agendu, zloženie, úlohy, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov.

Pôsobnosť splnomocnenca/ splnomocnenkyne 

 • Splnomocnenec predkladá návrhy a iné materiály vláde prostredníctvom podpredsedu vlády a ministra vnútra. Robí tak v spolupráci s príslušnými ministrami.
 • Splnomocnenec sa zúčastňuje medzirezortných pripomienkových konaní.
 • Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády.
 • Splnomocnenec sa zúčastňuje na zasadnutiach vlády, na ktorých sa prerokúvajú otázky patriace do jeho rozsahu úloh za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom vlády.

Hlavné úlohy splnomocnenca/ splnomocnenkyne

Splnomocnenec najmä:

 • Zabezpečuje a koordinuje prípravu a implementáciu Akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zabezpečuje a koordinuje tvorbu iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov voči štátu a jeho orgánom, podporu aktivít, ktoré zvyšujú participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, transformáciu a zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej spoločnosti a vytvorenie všeobecne záväzných právnych predpisov pre občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie.
 • Pri tvorbe a realizácií iniciatív a stratégií sa podieľa na legislatívnom procese umožňujúcom zvýšenie občianskej participácie a rozvoja mimovládneho neziskového sektora.
 • V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje problémy súvisiace s optimálnym nastavením prostredia a podmienok pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti.
 • Organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery.
 • Z podnetu vlády, mimovládnych neziskových organizácií alebo z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov zabezpečuje pre vládu vypracovanie analytických a koncepčných materiálov.
 • Zabezpečuje a koordinuje zefektívňovanie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.
 • Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti pripravuje a spolupodieľa sa na tvorbe ďalších koncepčných materiálov súvisiacich s rozvojom občianskej spoločnosti.

Ľudia vo funkcii splnomocnenca/ splnomocnenkyne

Prvým splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti bol Filip Vagač, ktorý bol do funkcie vymenovaný v marci 2011. Vo funkcii pôsobil do konca októbra 2013, kedy sa funkcie vzdal. Počas svojho pôsobenia sa významnou mierou pričinil o zintenzívnenie dialógu a spolupráce medzi MNO a štátnym sektorom. Obnovila sa činnosť Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá začala pravidelne zasadať, organizoval každoročné celoštátne Konferencie s bohatou účasťou významných predstaviteľov tretieho sektora a výkonnej moci/štátnej správy, prispel k prijatiu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a Akčného plánu na roky 2012 a 2013 a aktívne zasiahol do legislatívneho procesu viacerých zákonov (Zákon o dobrovoľníctve, Zákon o verejných zbierkach, Zákon o whistleblowingu).

Druhým splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti bol od novembra 2014 do 15. marca 2022 Martin Giertl. Počas svojho pôsobenia napĺňal svoju ambíciu hľadania nových procesov v spoločnosti hlavne cez väčšiu participáciu občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií na správe vecí verejných. Zasadzoval sa za zvýšenie priestoru pre MNO pri implementácii a monitoringu EŠIF od ich účasti v monitorovacích výboroch a iných pracovných skupinách po samotnú realizáciu projektov MNO. Presadil zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý zadefinoval 10 základných oblastí pôsobenia MNO. Pod jeho vedením úrad zrealizoval najväčší výskum stavu občianskej spoločnosti a MNO na Slovensku. Cez agendu otvoreného vládnutia podporoval nastavovanie mechanizmov, zvyšujúcich transparentnosť verejnej správy, efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi, väčšiu dostupnosť dát v otvorenom formáte a mnoho ďalších tém.

Od 10. marca 2022 je staronovým splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Hlavnú úlohu úradu v terajšej utečeneckej kríze vidí v zefektívnení koordinácie štátnych orgánov a organizácií, samosprávy a občianskeho sektora pri zvládaní terajšej humanitárnej krízy na našich východných hraniciach.

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová, ktorá bola do funkcie vymenovaná 6. marca 2024, sa zasadzuje za transparentnosť vo verejnej správe a za plnohodnotný a vyvážený dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Vidí význam v užšej spolupráci v rámci sociálnych tém, vrátane pomoci a podpory zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a skupín, rozvoja športu mládeže, vzdelávanie, vzťahu mladého človeka k svojmu okoliu a k životnému prostrediu. Plne podporuje aktivity spojené s pomocou seniorom. Má za to, že vzťah medzi vládou a občianskou spoločnosťou je dôležité podporovať a neustále ho vylepšovať.