Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Splnomocnenec

Postavenie splnomocnenca

Splnomocnenec je poradným orgánom vlády SR. Rozsah právomocí a postavenie splnomocnenca je určený štatútom. Splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie, pričom vymedzí aj ich agendu, zloženie, úlohy, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov.

Pôsobnosť splnomocnenca

 • Splnomocnenec predkladá návrhy a iné materiály vláde prostredníctvom podpredsedu vlády a ministra vnútra. Robí tak v spolupráci s príslušnými ministrami.
 • Splnomocnenec sa zúčastňuje medzirezortných pripomienkových konaní.
 • Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády.
 • Splnomocnenec sa zúčastňuje na zasadnutiach vlády, na ktorých sa prerokúvajú otázky patriace do jeho rozsahu úloh za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom vlády.

Hlavné úlohy splnomocnenca

Splnomocnenec najmä:

 • Zabezpečuje a koordinuje prípravu a implementáciu Akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zabezpečuje a koordinuje tvorbu iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na posilnenie postavenia občanov voči štátu a jeho orgánom, podporu aktivít, ktoré zvyšujú participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky, financovanie aktivít občianskej spoločnosti, transformáciu a zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej spoločnosti a vytvorenie všeobecne záväzných právnych predpisov pre občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie.
 • Pri tvorbe a realizácií iniciatív a stratégií sa podieľa na legislatívnom procese umožňujúcom zvýšenie občianskej participácie a rozvoja mimovládneho neziskového sektora.
 • V spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje problémy súvisiace s optimálnym nastavením prostredia a podmienok pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti.
 • Organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery.
 • Z podnetu vlády, mimovládnych neziskových organizácií alebo z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov zabezpečuje pre vládu vypracovanie analytických a koncepčných materiálov.
 • Zabezpečuje a koordinuje zefektívňovanie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.
 • Splnomocnenec v rámci svojej pôsobnosti pripravuje a spolupodieľa sa na tvorbe ďalších koncepčných materiálov súvisiacich s rozvojom občianskej spoločnosti.

Ľudia vo funkcii splnomocnenca

Prvým splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti bol Filip Vagač, ktorý bol do funkcie vymenovaný v marci 2011. Vo funkcii pôsobil do konca októbra 2013, kedy sa funkcie vzdal. Počas svojho pôsobenia sa významnou mierou pričinil o zintenzívnenie dialógu a spolupráce medzi MNO a štátnym sektorom. Obnovila sa činnosť Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá začala pravidelne zasadať, organizoval každoročné celoštátne Konferencie s bohatou účasťou významných predstaviteľov tretieho sektora a výkonnej moci/štátnej správy, prispel k prijatiu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a Akčného plánu na roky 2012 a 2013 a aktívne zasiahol do legislatívneho procesu viacerých zákonov (Zákon o dobrovoľníctve, Zákon o verejných zbierkach, Zákon o whistleblowingu).

V novembri 2014 bol do funkcie splnomocnenca vymenovaný Martin Giertl. Ako právnik v Nadácii Charty 77 sa vo svojej doterajšej činnosti venoval predovšetkým oblasti ľudských práv. Poskytoval bezplatnú odbornú právnu pomoc v oblasti ochrany ľudských práv, vzdelával a zároveň poskytoval poradenstvo mimovládnym neziskovým organizáciám. Od roku 1994 bol aktívnym členom Grémia tretieho sektora a jeho odborných pracovných skupín. Taktiež pôsobil v pracovných skupinách pri Rade vlády pre ľudské práva, Rade vlády pre MNO ako aj v pracovných skupinách Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Jeho hlavnou ambíciou na pozícii splnomocnenca vlády SR je hľadanie nových procesov v spoločnosti. Usiluje sa o to aby sa občania mohli realizovať, aby tretí sektor na Slovensku bol životaschopný, aby mohol právne aj ekonomicky fungovať ako v dobre spravovaných demokraciách. Svoje poslanie bude považovať za úspešné ak bude posilnená občianska spoločnosť a každý aktívny občan v nej nájde svoje uplatnenie.