Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2022, sobota
 

Legislatívne aktivity

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR aktuálne pripravujeme návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (pracovný názov), ktorého cieľom je vytvorenie jednotného registra všetkých foriem právnických osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti aktívne vstúpil do tvorby Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, v rámci ktorého presadil vznik nových inštitútov „Predbežná informácia“ a „Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“. Následne sme vstúpili aj do tvorby Legislatívnych pravidiel vlády SR, v ktorých boli tieto dva inštitúty podrobnejšie rozpracované. Ich hlavným účelom je informovať verejnosť o pripravovaných právnych predpisoch a umožniť verejnosti aktívne vstupovať do ich tvorby a tým prispieť k zvyšovaniu participácie verejnosti na tvorbe verejných politík.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa tiež podieľal na príprave návrhu novely Zákona o sudcoch a prísediacich, ktorou sa mení organizácia a podmienky výberových konaní na funkciu sudcu a disciplinárnych konaní voči sudcom a ustanovuje sa zverejňovanie pravidelného kvalitatívneho hodnotenia práce sudcov.

Aktívne sme sa podieľali aj na tvorbe Zákona o verejných zbierkachZákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Aktívne vstupujeme aj do medzirezortného pripomienkového konania k právnym predpisom. V rámci tejto fázy legislatívneho procesu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti podal pripomienky napríklad k: