Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Participácia a mimovládne neziskové organizácie

""

Vzájomná spolupráca medzi verejným sektorom a mimovládnym neziskovým sektorom sa prejavuje v rôznych oblastiach života spoločnosti s cieľom riešenia spoločných problémov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života v území. Vzájomná spolupráca je podstatným predpokladom dosiahnutia efektívnych výsledkov v záujme tretej strany, ktorou sú občania. Jednou z dôležitých tém projektu je zvyšovanie účasti (zapojenia) mimovládnych neziskových organizácií (MNO) do tvorby a implementácie verejných politík.

Silnejúca požiadavka na riadenú participáciu, ktorá je iniciovaná z prostredia verejných inštitúcií, subjektov verejnej správy na všetkých úrovniach (ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, mestá a obce), čoraz výraznejšie odkrýva potrebu riadeného dialógu medzi verejnou správou a MNO. Zavádzanie princípov partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby a implementácie verejných politík do praxe verejnej správy je postupný proces, ktorý si vyžaduje intervencie na oboch stranách spektra, teda nielen na strane verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti s dôrazom na MNO. Na jednej strane je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre lepšie využívanie odbornosti širšieho spektra expertov MNO a na druhej strane je potrebné vytvoriť podmienky pre lepšiu vnútornú komunikáciu v sektore a zabezpečiť tak väčšiu reprezentatívnosť, zúčtovateľnosť a legitimitu zástupcov MNO v komunikácii so štátom, ako aj ďalšími subjektami verejnej správy.

V zmysle požiadaviek na zvýšenie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík je potrebné zabezpečiť: