Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Mapovanie a sieťovanie MNO

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 1 – Participácia a ústredné orgány štátnej správy,
 • Téma: zvyšovanie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík,
 • Obdobie realizácie: december 2021 – apríl 2022,
 • Zapojení experti a expertky: Hana Mravcová, Katarína Pálková, Jozef Pitoňák, Skarlet Ondrejčáková,
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.
 • Výstupy: funkčné databázy MNO, podujatia zamerané na sieťovanie zástupcov MNO

Východiská

Zavádzanie princípov partnerstva, dialógu a spolupráce v oblasti participatívnej tvorby verejných politík do praxe verejnej správy je postupný riadený proces, ktorý si vyžaduje intervencie na oboch stranách spektra, teda nielen na strane verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti s dôrazom na mimovládne neziskové organizácie. Silnejúca požiadavka na riadenú participáciu (participáciu iniciovaná zo strany subjektov verejnej správy) čoraz výraznejšie odkrýva potrebu systematického prístupu k delegovaniu zástupcov OS a MNO, ako aj potrebu riadeného dialógu medzi subjektami verejnej správy a MNO. ÚSV ROS si situáciu naplno uvedomuje, nakoľko je sprostredkovateľom požiadaviek týchto nominácií medzi rezortmi a Komorou MNO pod Radou vlády MNO (poradný orgán). Efektívna komunikácia verejnej správy s partnermi z MNO môže fungovať len za predpokladu, že prostredie a pôsobenie MNO je dobre zmapované, inštitúcie verejnej správy disponujú databázou aktívnych MNO, platforiem MNO a sú zabezpečené podmienky a priestor pre:

 • priebežné mapovanie MNO s cieľom efektívnejšieho využívania odbornosti širšieho spektra expertov MNO,
 • sieťovanie zástupcov MNO s cieľom lepšej vnútornej komunikácie v sektore,
 • vzájomný a pravidelný dialóg zástupcov MNO a ÚOŠS (s dôrazom na dialóg MNO a ÚOŠS).

Mapovanie ekosystému MNO

Základom mapovania ekosystému MNO je tvorba funkčných databáz MNO. Cieľom mapovania aktívnych MNO je, aby užívatelia databázy/databáz (zástupcovia ÚOŠS a ďalších subjektov verejnej správy) disponovali zoznamom aktívnych MNO, ako aj kontaktnými údajmi na aktívnych expertov z prostredia MNO. Databáza aktívnych MNO vzniká prostredníctvom analýzy grantových a dotačných schém, účasti MNO v poradných orgánoch, pracovných skupinách, hodnotiacich komisiách a pripomienkovacích konaniach. Databáza/databázy umožňujú vyhľadávanie MNO podľa príslušnej právnej formy, územnej pôsobnosti a regionálnom zaradení organizácii, ale aj na základe tematicko-sektorových oblastí a typov/ foriem existujúcej spolupráce so subjektami VS (s dôrazom na ÚOŠS).

Sieťovanie MNO

Projekt v plnej miere naprieč všetkými podaktivitami a činnosťami vytvára priestor pre sieťovanie MNO navzájom, alebo sieťovanie MNO so subjektami VS prostredníctvom formálnych, ale i neformálnych stretnutí, fokusových skupín, okrúhlych stolov a participatívnych fór. Ide o riadený dialóg so zástupcami MNO, ktorý iniciuje ÚSV ROS (v zmysle potrieb projektu):

Projekt zadefinoval ďalšie potreby:

 • iniciovať vznik a testovať činnosť novej platformy rezortná rada pri Rade vlády MNO zameranej na zvyšovanie kvality verejných politík, ktorá zabezpečí nový inštitucionálny rámec pre riadený dialóg medzi ÚOŠS s MNO,
 • zabezpečiť každoročné stretnutie zástupcov sektora v rámci podujatia Na spolupráci záleží, ktoré za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov vytvorí priestor pre reflexiu situácie vo vnútri neziskového sektora, diskusiu v pracovných skupinách, zjednocovanie požiadaviek a stanovísk MNO v previazaní na aktuálne výzvy a dlhodobé témy sektora.

Kontakt

""Hana Mravcová – analytička/metodička participácie v cykle verejných politík na národnej a regionálnej úrovni, pôsobí v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. Vyštudovala odbor Európske štúdia na FSS Masarykovej univerzite v Brne. Výskumne sa zameriavala najmä na témy politického vnímania EÚ, viacúrovňového vládnutia, europeizácie a implementácie kohéznej politiky v členských štátoch Únie. Pred nástupom na Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pracovala v mimovládnej organizácii VIA IURIS, kde sa venovala advokačným a analytickým činnostiam v téme rozvoja občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácii. V minulosti tiež externe spolupracovala s ÚSV ROS na projekte Partnerstvo s cieľom implementácie princípu partnerstva v rámci programovania eurofondov.

Skarlet Ondrejčáková

Katarína Pálková

Jozef Pitoňák