Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Analytika: formy a miera spolupráce MNO a ÚOŠS

Základné informácie

 • ""Zaradenie: podaktivita 1 – Participácia a ústredné orgány štátnej správy,
 • Téma: participácia a MNO, zvyšovanie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík,
 • Obdobie realizácie: apríl 2022 – marec 2023,
 • Zapojení experti a expertky: Hana Mravcová, Tomáš Winkler,
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Východiská

Vzájomná spolupráca medzi verejným sektorom a mimovládnym neziskovým sektorom (MNO) sa prejavuje v rôznych oblastiach života spoločnosti. Budovanie predpokladov pre efektívne zapojenie aktérov z prostredia MNO do agendy subjektov verejnej správy na princípe partnerstva, dialógu a spolupráce si vyžaduje realizáciu krokov a postupov, ktoré zmapujú a zhodnotia potenciál MNO v rámci jednotlivých oblastí výkonu správy. Nevyhnutnou podmienkou sformulovania odporúčaní pre skvalitnenie a zefektívnenie spolupráce medzi verejným sektorom a MNO v oblasti tvorby verejných politík je poznanie súčasného stavu. To zahŕňa vedomosť o tom, ako interakcie vznikajú, ako prebiehajú a čo aktéri považujú za ich nedostatky.

Zdôvodnenie

Jedným z cieľov projektu je zvyšovanie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík na národnej úrovni  a spoluprácu ÚOŠS a zástupcov MNO/platforiem MNO. MNO dlhodobo deklarujú, že im chýba priestor pre dialóg s ministerstvami/rezortami. Na druhej strane ÚOŠS chýba znalosť ekosystému MNO, jeho aktérov a expertov. V rámci participatívnej tvorby a implementácii verejných politík na národnej úrovni sa postupne zvyšuje tlak na reprezentatívne a legitímne zastúpenie aktérov z MNO, ktoré vychádzajú z transparentnej nominácie a súčasne garantujú zúčtovateľnosť experta voči tým, ktorých zastupuje. Preto sa v rámci projektu sa snažíme otvoriť tému riadeného dialógu medzi MNO a ÚOŠS nielen z analytického pohľadu, ale aj z pohľadu presadzovania a zavádzania praktických riešení, ktoré budujú podmienky pre:

 • sieťovanie MNO pre potreby efektívnejšej spolupráce s ÚOŠS/VS,
 • budovanie pracovných skupín pod Radou vlády MNO ako nového priestoru pre zjednocovanie záujmov a postojov MNO,
 • riadený dialóg medzi zástupcami ÚOŠS a MNO s využitím novovytvoreného inštitútu Rezortná rada MNO pod Radou vlády MNO.

Na aké otázky hľadáme odpoveď?

 • Aké sú prevládajúce formy a úrovne spolupráce medzi MNO a ÚOŠS?
 • Čo motivuje/odrádza zástupcov ministerstiev k spolupráci s MNO?
 • Z koho iniciatívy spolupráca začína?
 • Na základe akých kritérií ministerstvá oslovujú a vyberajú zástupcov MNO/platforiem MNO?
 • Aká je miera formalizácie spolupráce?
 • Aké prekážky vnímajú vybraní zástupcovia MNO a ministerstiev v rámci spolupráce?
 • V čom vidia zástupcovia ÚOŠS konkrétny prínos MNO pri tvorbe, implementácii a monitoringu verejných politík na národnej úrovni?
 • Ako by podľa vás mal vyzerať vhodný model spolupráce s MNO a ÚOŠS v rámci tvorby verejných politík na národnej úrovni?
 • Ako respondenti z prostredia ÚOŠS a MNO vnímajú rolu Rada vlády pre MNO vo verejných politikách, ktorá je poradným orgánom vlády, medzi ktorého kompetencie patrí možnosť vyjadriť sa, respektíve zaujať stanoviská či uznesenia k návrhom zákonov ako i ostatným koncepčným materiálom?

Štruktúra činností

Metodika pre mapovanie spolupráce ÚOŠS a MNO pri tvorbe verejných politík

Ambíciou nie je priniesť reprezentatívny pohľad na proces tvorby verejných politík s účasťou MNO. Zber dát prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov nám umožní získať hlbší pohľad/ponor do témy a na jednej strane zmapovať stav spolupráce z pohľadu zástupcov ÚOŠS a na druhej strane z pohľadu MNO. V rámci metodickej prípravy bol vypracovaný protokol a Informačný materiál a formulár na vyjadrenie súhlasu s účasťou na výskume (PDF, 497 kB). Protokol pre pološtruktúrovaný rozhovor s respondentmi bol štruktúrovaný do troch tematických blokov.

Prečo a na základe akých kritérií sme si vybrali 3 oblastí, ktorými sú: sociálne služby a sociálna pomoc; zdravotníctvo, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc?

Pre výber oblastí, v ktorých sa venujeme interakciám zástupcov ÚOŠS – tvorcov verejnej politiky a zástupcov MNO, bolo v prvom kroku dôležité identifikovať strešné organizácie MNO, ktoré v rámci cyklu verejných politík dochádzajú k reálnym interakciám. Identifikácia strešných organizácií MNO prebehla na základe nasledujúcich kritérií:

 • aktivita v Rade vlády pre MNO a v Komore MNO: pravidelná účasť a zapájanie sa na zasadnutiach;
 • dokázateľná interakcia so štátom pri realizácii verejných politík: napr. tlačové správy o stretnutiach so zástupcami ÚOŠS, verejné výzvy, zverejnené návrhy legislatívy, pripomienkovanie legislatívy, podpisové akcie a pod.;
 • existencia vnútorných mechanizmov riadenia a spolurozhodovania platforiem ako predpoklad pre interakciu so štátom: vnútorná interakcia medzi členskou základňou a vedením platformy, existencia výkonných a pracovných orgánov, pravidelné zasadnutie členov, a pod.;
 • transparentnosť a informovanie o činnosti: zverejňovanie zoznamu členov, vykazovanie činnosti (zápisy zo stretnutí členskej základne, respektíve výkonnej zložky),  správy o činností a pod.;
 • členstvo v nadnárodnej sieti.

Na základe uvedených kategórií sme určili 3 pre výskum relevantné strešné organizácie MNO, ktorých oblasti činností nám zadefinovali nosné tematické oblasti našej analýzy:

 • Asociácia na ochranu práv pacientov SR (zdravotníctvo),
 • AMBRELA Platforma rozvojových organizácií (rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc),
 • Platforma SOCIOFÓRUM (sociálne služby a sociálna pomoc).

Kedy vypublikujeme prvé výsledky a čo bude obsahom analýzy?

Prvé výsledky budeme publikovať koncom Marca 2023. Analýza a mapovanie doterajšej spolupráce medzi zástupcami MNO a ministerstvami v procese tvorby verejných politík ponúkne:

 • pohľad na existujúcu prax, formy a úrovne spolupráce medzi zástupcami ministerstiev a predstaviteľmi MNO pri tvorbe verejných politík,
 • reflexiu doterajších interakcií a skúseností medzi MNO a ministerstvami s využitím príkladov konkrétnych procesov tvorby verejných politík,
 • identifikáciu výziev a rizík/nedostatkov spolupráce medzi MNO/platformami MNO a ÚOŠS v procese tvorby verejných politík,
 • sformulované odporúčania pre skvalitnenie a zefektívnenie spolupráce medzi ministerstvami a MNO pri tvorbe verejných politík.

Publikácia Na spolupráci záleží

Závery a odporúčania analýzy nájdete v publikácii Na spolupráci záleží (PDF, 616 kB). Jej cieľom je opísať a analyzovať vnímanie vzájomnej spolupráce zo strany MNO a tvorcov politík pri tvorbe verejných politík na národnej úrovni. Analýza sa konkrétne zaoberá tromi tematickými oblasťami – (1) sociálnymi službami a sociálnou pomocou, (2) zdravotníctvom a (3) rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Súčasne je jej zámerom priniesť odporúčania pre skvalitnenie a zefektívnenie spolupráce medzi uvedenými aktérmi. Analýza vznikla na základe kvalitatívneho zberu dát, ktorý bol realizovaný od júna do novembra 2022 vo forme dvadsiatich troch pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami MNO a tvorcami politík.

Zapojení experti a expertky

""

Hana Mravcová(+421 2 509 44 916) - analytička/metodička participácie pôsobí v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. Vyštudovala odbor Európske štúdia na FSS Masarykovej univerzite v Brne. Výskumne sa zameriavala najmä na témy politického vnímania EÚ, viacúrovňového vládnutia, europeizácie a implementácie kohéznej politiky v členských štátoch Únie. Pred nástupom na Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pracovala v mimovládnej organizácii VIA IURIS, kde sa venovala advokačným a analytickým činnostiam v téme rozvoja občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácii. V minulosti tiež externe spolupracovala s ÚSV ROS na národnom projekte Partnerstvo.

""Tomáš Winkler (+421 2 509 44 984) - analytik prierezových činností v rámci národného projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby Verejných politík II. Magisterské štúdium absolvoval v odbore etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2020 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v. v. i., kde následne pôsobil do konca roka 2021 ako vedecký pracovník. Výskumne sa venoval témam mestských sociálnych hnutí, mestskému aktivizmu a fungovaniu kultúrno-kreatívnych centier na Slovensku. Je autorom vedeckej monografie Transactional Activism in Bratislava: a Case Study of Nová Cvernovka Cultural and Creative Centre (2021) a niekoľkých vedeckých štúdií.

Ďalšie relevantné výstupy

 • Participatívna demokracia - pojmy a dojmy (videozáznam)
  • Typ výstupu: diskusia vo formáte „dvaja na jedného“ v rámci konferencie NP PARTI 2 – PARTICIPÁCIA 2.0
  • Termín a miesto: 11.08.2022, Vodárenské múzeum Bratislava
  • Stručný popis: interaktívny diskusný blok na tému dobré vládnutie, participatívna demokracia, rola inštitúcií v participatívnej demokracii a zapájanie verejnosti. Objasnenie pojmov a predstavenie základných teoretických rámcov. Otvorená diskusia o tom, čo znamená úspešný participatívny proces, aké sú najčastejšie prekážky a riziká, ale aj o mandátoch, pozíciách a úlohách rôznych aktérov v participatívnom procese.
  • Zapojení experti: prof. Vít Hloušek z Masarykovej univerzity, Brno, Česká republika, Hana Mravcová, Tomáš Winkler, ÚSV ROS
  • Prezentácia:Participatívna demokracia: pojmy a dojmy (PDF, 1 MB)
 • Štát a neziskovky: ako budovať kvalitný dialóg
  • Typ výstupu: diskusný panel v rámci konferencie PARTI PARTY 2023
  • Termín a miesto: 10.08.2023, Vodárenské múzeum Bratislava
  • Stručný popis: Diskusný panel sa zameriaval na nasledujúce otázky: Vieme vytvoriť podmienky, aby štát lepšie využíval odbornosť širšieho spektra expertov MNO? Prečo je potrebné vytvoriť podmienky pre lepšiu vnútornú komunikáciu v sektore? Ako dosiahnuť väčšiu reprezentatívnosť, zúčtovateľnosť a legitimitu zástupcov MNO v komunikácii so štátom? Ako prepojiť zástupcov MNO s jednotlivými „rezortami“? Aké sú podmienky pre spoluprácu MNO a VS? V rámci diskusného panelu boli odprezentované aj závery analýzy „Na spolupráci záleží“.
  • Moderátorka: Michaela Ďurdíková, ÚSV ROS Zapojení experti: Veronika Zahorjan, Tomáš Winkler, Filip Vagač, ÚSV ROS
 • Ako vznikala knižka Na spolupráci záleží?
  • Typ výstupu: krst knihy a diskusia s autormi v rámci konferencie PARTI PARTY 2023
  • Termín a miesto: 10.08.2023, Vodárenské múzeum Bratislava
  • Stručný popis: Neformálna diskusia s autormi publikácie, ktorá sa venuje spolupráci medzi tvorcami politík a zástupcami MNO v procese formulovania verejných politík. Kniha je výsledkom 23 kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami MNO a tvorcami politík z prostredia ministerstiev. Čo autorov motivovalo k spracovaniu a vydaniu publikácie? S čím sa stretli a čo odporúčajú pre zlepšenie participatívnej praxe na národnej úrovni?
  • Moderátor: Matej Miklian, ÚSV ROS Zapojení experti: Tomáš Winkler, Hana Mravcová, ÚSV ROS