Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Ukrajina

Zber dát o prínosoch MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

  • Zaradenie: podaktivita 1
  • Téma: účasť MNO na tvorbe a implementácii verejných politík
  • Zapojení experti a expertky: Alena Petrželková, Alexandra Poláková, Skarlet Ondrejčáková, Katarína Valovičová, Nadežda Bilčíková, Miroslava Dujičová, Barbara Gindlová, Jana Gažúrová, Matej Miklian, Hana Mravcová, Tomáš Winkler, Miroslav Zwiefelhofer, Tatiana Vaníková, Linda Zuzčáková

V rámci národného projektu Participácia 2 sa venujeme téme sieťovania MNO, ktorého cieľom je mapovať a využívať potenciál MNO a zvyšovať účasť MNO na tvorbe a implementácii verejných politík. Samostatnou činnosťou je monitoring a mapovanie prínosov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v čase riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine s osobitým zreteľom na oblasti humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie a finančných zbierok. Prvý zber sa realizoval v mesiaci máj 2022 za mesiace február, marec a apríl 2022. Prieskum pokračuje v pravidelných (mesačných) intervaloch. Zber dát pomáha reflektovať aktuálny stav krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, taktiež súčasne zaznamenáva trendy a vývoj pomoci MNO.

SUMARIÁCIA: FEBRUÁR – AUGUST 2022

Poslednú sumarizáciu dát sme robili za obdobie február 2022 až august 2022, ktorá poskytla tieto zistenia: 14.676 dobrovoľníkov odrobilo spolu neuveriteľných 359 893 hodín a 202 346 hodín v rámci činností na podporu integrácie, čo spolu predstavuje 562.239 hodín (na úrovni minimálnej mzdy 3,71 eur je to spolu viac ako 2 mil. eur). Finančné zbierky, ktoré zorganizoval neziskový sektor, dosiahli viac ako 15,5 mil. eur. Humanitárna pomoc (potravinová a materiálna pomoc, zdravotnícky materiál a iné) pre Ukrajinu bola vo výške 8.463 ton, čo vo významnej miere presiahlo pomoc štátu. Neziskový sektor ukázal svoju silu, flexibilitu a schopnosť rýchlej reakcie a má byť na čo hrdý.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PREČO ZBIERAME DÁTA? Cieľom zberu dát je zmapovať prínos MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine v oblasti humanitárnej pomoci, integrácie Ukrajincov, ako aj mieru zapojenia dobrovoľníkov, či sumy, ktoré MNO vyzbierali prostredníctvom finančných zbierok. Vzhľadom na fakt, že zber dát prebieha v mesačných intervaloch, budeme mapovať trendy a vývoj pomoci MNO v časovom oblúku trvania vojenského konfliktu na Ukrajine.

AKO PREBIEHA ZBER DÁT? Zber dát prebieha formou dotazníkového prieskumu na základe mailového oslovenia a osobných telefonických konzultácií so zástupcami MNO. Aktuálne dáta vyhodnocujeme samostatne a súčasne ich porovnávame s výsledkami predchádzajúcich zberov dát

KOMU A ČOMU DÁTA SLÚŽIA? Spracované a vyhodnotené dáta sú predkladané predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi na pravidelných rokovaniach Vlády SR, na ktorých splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač pravidelne informuje o prínosoch MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Výstupy a zozbierané dáta sa premietajú do ďalšej činnosti úradu pri príprave nástrojov a mechanizmov, zameraných na riešenie situácie spôsobenej vojnou na Ukrajine, napr.: Príprava programu EU CARE (refinancovanie nákladov MNO a samospráve za činnosti a poskytnuté služby, ktoré MNO od začiatku vojny na Ukrajine vynaložili), Memorandum o spolupráci Ministerstva vnútra SR s neziskovými organizáciami pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine, príprava výzvy pre MNO na podporu svojej činnosti pri poskytovaní potravinovej pomoci (PDF, 150 kB).

AKO SME VYBERALI ORGANIZÁCIE, KTORÉ SME OSLOVILI? Zoznam oslovených MNO sme zostavili na základe rešeršných prác, monitoringu sociálnych sietí, komunikácie a konzultácií s Komorou MNO a vybranými platformami MNO, ako aj monitoringu stretnutí so zástupcami MNO k možnostiam financovania aktivít MNO na pomoc Ukrajine cez Program EÚ CARE. Zoznam priebežne aktualizujeme na základe informácií z terénu a našich respondentov.

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY ZBERU DÁT

DÁTA ZA OBDOBIE: 01.10.2022 - 31.10.2022

V októbri sme oslovili sumárne 105 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 63 (zoznam oslovených a zapojených organizácií v prezentácii výsledkov zberu). Dáta jednoznačne (septembrom začínajúc) poukazujú na zmenu trendu vývoja pomoci. V oblasti integračnej činnosti evidujeme merateľný - systematický odklon od dobrovoľníckych aktivít a príklon ku kvalifikovanej platenej práci s cieľom systematickej integrácie odídencov z Ukrajiny (integračné činnosti v mesiaci október dosiahli najvyššie čísla od začiatku zberu dát). Ďalšia evidovaná zmena, ktorá vo vývoji pomoci zo strany MNO nastala, je dlhotrvajúci pokles distribúcie humanitárnej pomoci. V mesiaci október bola poskytnutá humanitárna pomoc v sumárnej tonáži 545,96 ton. Množstvo humanitárnej pomoci re-distribuovanej v mesiaci október kleslo oproti mesiacu september o 49,34 ton, čo predstavuje pokles oproti mesiacu september o štatistickú odchýlku – možno konštatovať, že úroveň (v októbri) poskytnutej pomoci je na rovnakej úrovni ako v mesiaci september. V oblasti finančných zbierok evidujeme opätovný nárast. Za mesiac október evidujeme celkový objem finančnej pomoci zo strany MNO vo výške 653 687,24€, čo predstavuje kumulatívny mesačný nárast o 378 188,88 €. Dobrovoľnícke činnosti sú aj naďalej v medzimesačnom poklese – sú na najnižšej úrovni od začiatku zberu dát. V mesiaci október evidujeme 634 dobrovoľníkov zapojených cez MNO (dlhodobo klesajúca tendencia).

DÁTA ZA OBDOBIE: 01.09.2022 - 30.09.2022

V mesiaci september sme oslovili sumárne 105 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 63 (zoznam oslovených a zapojených organizácií v prezentácii výsledkov zberu). Dáta jednoznačne poukazujú na signifikantnú zmenu trendu vývoja pomoci. V oblasti integračnej činnosti evidujeme systematický odklon od dobrovoľníckych aktivít a príklon ku kvalifikovanej platenej práci s cieľom systematickej integrácie odídencov z Ukrajiny (integračné činnosti v mesiaci september dosiahli najvyššie čísla od začiatku zberu dát). Ďalšia evidovaná zmena, ktorá vo vývoji pomoci zo strany MNO nastala, je razantný pokles distribúcie humanitárnej pomoci. V septembri bola poskytnutá humanitárna pomoc v sumárnej tonáži 595,30 ton. Množstvo humanitárnej pomoci v mesiaci september kleslo oproti mesiacu august o 749,17 ton, čo predstavuje pokles oproti mesiacu august o vyše 50%. V oblasti finančných zbierok evidujeme pokles na najnižšiu úroveň od začiatku zberu dát. Za mesiac september evidujeme celkový objem finančnej pomoci zo strany MNO vo výške 275 498,36 €, čo predstavuje kumulatívny mesačný pokles o 471 152,16 . Trendy v oblasti dobrovoľníckych činností sú aj naďalej v medzimesačnom poklese – sú na najnižšej úrovni od začiatku zberu dát. V septembri evidujeme približne 683 dobrovoľníkov zapojených cez MNO (dlhodobo klesajúca tendencia).

DÁTA ZA OBDOBIE: 01.08.2022 - 31.08.2022

Za mesiac august bolo oslovených sumárne 90 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 68 (zoznam oslovených a zapojených organizácií v prezentácii výsledkov zberu). Dáta jednoznačne poukazujú na signifikantnú zmenu trendu vývoja pomoci. V oblasti integračnej činnosti evidujeme postupný odklon od dobrovoľníckych aktivít a príklon ku kvalifikovanej platenej práci s cieľom systematickej integrácie odídencov z Ukrajiny (kde tiež možno badať pokles oproti júlovému zberu). Ďalšia evidovaná zmena, ktorá vo vývoji pomoci zo strany MNO nastala, je postupný pokles distribúcie humanitárnej pomoci. V mesiaci august bola poskytnutá humanitárna pomoc v sumárnej tonáži 1 344,47 ton. Množstvo humanitárnej pomoci v mesiaci august kleslo oproti mesiacu júl o 657,91 ton, čo predstavuje oproti mesiacu júl pokles o približne 35%. Naopak finančné zbierky vykazujú medzimesačne zreteľný nárast. Za mesiac august evidujeme celkový objem finančnej pomoci zo strany MNO vo výške 746 650,52 €, čo predstavuje kumulatívny mesačný nárast o 293 811,10 €. Trendy v oblasti dobrovoľníckych činností sú aj naďalej v medzimesačnom poklese – sú na najnižšej úrovni od začiatku zberu dát. V auguste evidujeme 1 015 dobrovoľníkov zapojených cez MNO (dlhodobo klesajúca tendencia).

DÁTA ZA OBDOBIE: 01.07.2022 - 31.07.2022

Za mesiac júl bolo oslovených 76 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 66 (zoznam oslovených a zapojených organizácií v prílohe tohto emailu). Dáta jednoznačne poukazujú na zmenu trendu vývoja pomoci. V oblasti integračnej činnosti evidujeme postupný odklon od dobrovoľníckej činnosti a príklon ku kvalifikovanej platenej práci s cieľom systematickej integrácie odídencov z Ukrajiny. Množstvo humanitárnej pomoci v mesiaci júl stúplo oproti mesiacu jún až dvojnásobne. Naopak trendy v oblasti dobrovoľníckych činností, ako aj finančných zbierok, sú naďalej v poklese.

DÁTA ZA OBDOBIE: 01.06.2022 - 30.06.2022

Počet organizácií zapojených do zberu dát postupne rastie. Za jún bolo oslovených 126 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 60. Dáta jednoznačne poukazujú na zmenu trendu vývoja pomoci. Postupne zaznamenávame nárast činností MNO, ktoré prispievajú a podporujú integráciu Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku. Naopak trendy v oblasti dobrovoľníckych činností, humanitárnej pomoci, ako aj finančných zbierok sú v poklese.

DÁTA ZA OBDOBIE: 01.05.2022 - 31.05.2022

Za mesiac máj (obdobie: 01.05.- 31.05.2022) bolo oslovených 111 organizácií, z ktorých odpovede poskytlo 52. Nižšiu responzivitu na dotazníkový prieskum možno pripísať aktuálnej časovej záťaži oslovených organizácií. V nasledujúcich mesiacoch očakávame stúpajúci trend responzivity na zaslaný dotazník. Zozbierané dáta poukazujú na zmenu trendu vývoja pomoci. V prípade finančných zbierok možno badať klesajúci trend. V mesiaci máj predstavoval celkový objem finančných zbierok 2 158 025,17 . Oproti predchádzajúcim mesiacom - apríl (5 030 671,00 ) a marec (6 432 182,00 €) – možno badať signifikantný pokles objemu vyzbieraných finančných prostriedkov, tzn. príklon k iným formám pomoci. V oblasti dobrovoľníctva badať zvýšený nárast osobohodín venovaných integračnej činnosti (46 601 osobohodín) oproti predchádzajúcim mesiacom. Možno konštatovať, že pomoc sa modifikovala zo všeobecnej (dobrovoľníckej a finančnej) na pomoc s vyššou pridanou hodnotou.


Príprava programu EU CARE

„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spolupracoval s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) na príprave národného projektu EU-CARE, ktorého cieľom je kompenzovať výdavky mimovládnych neziskových organizácii (MNO), spojené s prácou s odídencami z Ukrajiny. Na program je pre MNO zatiaľ vyčlenených 13 mil. EUR z Operačného programu Ľudské zdroje. Pribudnúť majú ďalšie zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (v gescii MIRRI). Financie sú určené pre široké spektrum mimovládnych organizácií, ktoré na Slovensku zabezpečovali a budú zabezpečovať humanitárnu pomoc, ako aj aktivity, zamerané na integráciu odídencov z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti (pôjde o krytie personálnych výdavkov pre expertov a dobrovoľníkov, spojených s poskytovaním služieb).
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na základe Memoranda o spolupráci zo dňa 15.12.2022, uzatvoreného s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v decembri 2022 vyhlásil výzvu na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“.
 
Na výzvu zareagovalo konzorcium pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS), s partnermi Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácia Pontis, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Ide o renomované nadácie, ktoré dlhodobo poskytujú podporu pre široké spektrum aktivít mimovládnych neziskových organizácií, občianskych iniciatív, či individuálnych osôb.
 
Šesťčlenné konzorcium pod vedením NOS splnilo podmienky výzvy a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ho v piatok 13.1.2023 odporučil Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR na zazmluvnenie na implementáciu národného projektu.
 
Príprava podpory aktivít mimovládnych neziskových organizácií, zameraných na pomoc odídencom z Ukrajiny sa tak posúva do finálnej fázy. V nasledujúcich týždňoch musí úspešné konzorcium pripraviť zámer národného projektu. Po schválení tohto zámeru Komisiou Operačného programu Ľudské zdroje, môže začať implementácia projektu a konzorcium nadácií môže spustiť vyzvanie pre mimovládne organizácie.
 
Samotné MNO budú môcť reagovať na výzvu zverejnenú konzorciom, čo očakávame začiatkom februára 2023. K podmienkam výzvy budú zrealizované informačné a podporné aktivity, o ktorých vás budeme informovať.“

Minister vnútra podpísal memorandum o spolupráci Ministerstva vnútra SR s neziskovými organizáciami pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Minister vnútra Roman Mikulec v utorok 8. novembra 2022 počas druhého dňa konferencie organizovanej splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom podpísal s 11-timi neziskovými organizáciami Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny. Medzi signatárov memoranda patria organizácie: ADRA, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Človek v ohrození, n.o., Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, IPčko, Maltézska pomoc Slovensko, Mareena, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita a Slovenský skauting, o.z. Hlavným motívom pre vznik memoranda boli skúsenosti zo začiatku roka 2022, keď po tom, čo Rusko vojensky napadlo Ukrajinu sa ukázali niektoré nedostatky, na ktoré štát nebol pripravený. Memorandum jasne vymedzuje jednotlivé kompetencie ministerstva vnútra i mimovládnych organizácií. Ide najmä o koordináciu a poskytovanie humanitárnej pomoci, zabezpečenie náboru, zaškolenia a koordinácie dobrovoľníkov, materiálno-technickú pomoc zo strany ministerstva, či vzájomné zdieľanie informácií o jednotlivých aktivitách a plánoch, ktoré sú zároveň naviazané na vládou prijatý kontingenčný plán.

Spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V rámci dobrej spolupráce ÚSV ROS s MPaRV SR sa podarilo dohodnúť unikátnu podporu pre potravinovú pomoc. Finančné prostriedky budú môcť žiadať mimovládne neziskové organizácie na podporu svojej činnosti pri poskytovaní potravinovej pomoci. V najbližších mesiacoch bude vyhlásená schéma podpory infraštruktúry na nákup automobilov a vybavenie skladov, následne nato bude vyhlásená schéma na podporu personálnych a prevádzkových nákladov. Táto pomoc bude riešiť aj chudobu na Slovensku, nebude určená iba na integračné aktivity.