Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2024, utorok
 

Ukrajina

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 1 – Participácia a ústredné orgány štátnej správy,
 • Téma: zvyšovanie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík,
 • Doba realizácie: marec 2022 – marec 2023,
 • Spolupracujúce organizácie: 105 mimovládnych neziskových organizácií,
 • Riadenie zberu: Skarlet Ondrejčáková, Barbara Gindlová, Miroslava Dujičová, Matej Miklian,
 • Vyhodnocovanie a spracovanie dát: Tatiana Vaníková,
 • Spracovanie sumarizačných správ: Matej Miklian,
 • Experti a expertky zapojení do zberu dát: Alena Petrželková, Alexandra Poláková, Skarlet Ondrejčáková, Katarína Valovičová, Nadežda Bilčíková, Miroslava Dujičová, Barbara Gindlová, Jana Gažúrová, Matej Miklian, Hana Mravcová, Tomáš Winkler, Miroslav Zwiefelhofer, Tatiana Vaníková, Linda Zuzčáková,
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa
 • Publikácia: Ako zmerať ľudskosť (PDF, 4 MB)

Publikácia: Ako zmerať ľudskosťV rámci národného projektu Participácia 2 sa venujeme téme sieťovania MNO, ktorého cieľom je mapovať a využívať potenciál MNO a zvyšovať účasť MNO na tvorbe a implementácii verejných politík. Samostatnou činnosťou je monitoring a mapovanie prínosov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v čase riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine s osobitým zreteľom na oblasti humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie a finančných zbierok. Prvý zber sa realizoval v mesiaci máj 2022 za mesiace február, marec a apríl 2022. Prieskum pokračuje v pravidelných (mesačných) intervaloch. Zber dát pomáha reflektovať aktuálny stav krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, taktiež súčasne zaznamenáva trendy a vývoj pomoci MNO.

PREČO ZBIERAME DÁTA A AKO BUDEME DÁTA VYUŽÍVAŤ?

PREČO ZBIERAME DÁTA? Cieľom zberu dát je zmapovať prínos MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine v oblasti humanitárnej pomoci, integrácie Ukrajincov, ako aj mieru zapojenia dobrovoľníkov, či sumy, ktoré MNO vyzbierali prostredníctvom finančných zbierok. Vzhľadom na fakt, že zber dát prebieha v mesačných intervaloch, budeme mapovať trendy a vývoj pomoci MNO v časovom oblúku trvania vojenského konfliktu na Ukrajine.

AKO PREBIEHA ZBER DÁT? Zber dát prebieha formou dotazníkového prieskumu na základe mailového oslovenia a osobných telefonických konzultácií so zástupcami MNO. Aktuálne dáta vyhodnocujeme samostatne a súčasne ich porovnávame s výsledkami predchádzajúcich zberov dát

KOMU A ČOMU DÁTA SLÚŽIA? Spracované a vyhodnotené dáta sú predkladané predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi na pravidelných rokovaniach Vlády SR, na ktorých splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač pravidelne informuje o prínosoch MNO v riešení krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Výstupy a zozbierané dáta sa premietajú do ďalšej činnosti úradu pri príprave nástrojov a mechanizmov, zameraných na riešenie situácie spôsobenej vojnou na Ukrajine, napr.: Príprava programu EU CARE (refinancovanie nákladov MNO a samospráve za činnosti a poskytnuté služby, ktoré MNO od začiatku vojny na Ukrajine vynaložili), Memorandum o spolupráci Ministerstva vnútra SR s neziskovými organizáciami pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine, príprava výzvy pre MNO na podporu svojej činnosti pri poskytovaní potravinovej pomoci (PDF, 150 kB).

AKO SME VYBERALI ORGANIZÁCIE, KTORÉ SME OSLOVILI? Zoznam oslovených MNO sme zostavili na základe rešeršných prác, monitoringu sociálnych sietí, komunikácie a konzultácií s Komorou MNO a vybranými platformami MNO, ako aj monitoringu stretnutí so zástupcami MNO k možnostiam financovania aktivít MNO na pomoc Ukrajine cez Program EÚ CARE. Zoznam priebežne aktualizujeme na základe informácií z terénu a našich respondentov.

SUMARIZÁCIA: FEBRUÁR 2022 - FEBRUÁR 2023

Rok pomoci (02/2022 – 02/2023) v číslach pomoci mimovládnych neziskových organizácií (MNO):

V časovom období od februára 2022 do februára 2023 bolo oslovených viac než 160 mimovládnych neziskových organizácií. Aktívne sa do prieskumu zapojilo 99 organizácií.

Každý mesiac sa počet organizácií, ktoré poskytli dáta odlišoval v závislosti od intenzity poskytovanej pomoci.

Na základe monitorovacieho obdobia: 02/2022 – 02/2023 je možné konštatovať nasledovné:

 • Objem finančných zbierok v sumárnej výške: 17 070 460,57 €.
 • Objem humanitárnej pomoci v sumárnej tonáži: 13 782,71 ton.
 • Počet osobohodín integračnej činnosti: 676 925 osobohodín.
 • Počet osobohodín dobrovoľníckej práce: 497 599 osobohodín.
 • Počet dobrovoľníkov zapojených cez MNO po mesiacoch:
  • Rok 2022: od februára do apríla: 6 944, máj: 4 380, jún: 1 284, júl: 1 053, august: 1 015, september: 683, október: 634, november: 645 a december: 586.
  • Rok 2023: január: 682, február: 688.
 • Približná sumárna hodnota práce vykonanej dobrovoľníkmi a expertmi na integráciu: 4 357 484, 04 €. **

**prepočet cez koeficient minimálnej mzdy 3,71 €

Parciálne vyjadrenie humanitárnej pomoci:

 • Objem potravinovej pomoci v sumárnej tonáži: 8 104,21 ton.
 • Objem materiálnej pomoci (šatstvo, deky, drogéria a iné) v sumárnej tonáži: 3 508,69 ton.
 • Objem poskytnutého zdravotníckeho materiálu v sumárnej tonáži: 451,61 ton.
 • Objem inej/všeobecnej pomoci v sumárnej tonáži: 1 718,2 ton.

SUMARIZÁCIA: FEBRUÁR - DECEMBER 2022

Rok 2022 v číslach pomoci mimovládnych neziskových organizácií (MNO):

V roku 2022 bolo sumárne oslovených viac než 105 mimovládnych neziskových organizácií. Každý mesiac sa počet organizácií, ktoré nám poskytli dáta odlišoval v závislosti od intenzity poskytovanej pomoci (zoznam oslovených a rovnako aj zapojených organizácií v prezentácii výsledkov zberu).

Na základe monitorovacieho obdobia: február až december 2022 je možné konštatovať nasledovné:

 • Objem finančných zbierok v sumárnej výške: 16 762 338,80 .
 • Objem humanitárnej pomoci v sumárnej tonáži: 11 122,24 ton.
 • Počet osobohodín integračnej činnosti: 512 480 osobohodín.
 • Počet osobohodín dobrovoľníckej práce: 424 013 osobohodín.
 • Počet dobrovoľníkov zapojených cez MNO po mesiacoch: od februára do apríla: 6 944, máj: 4 380, jún: 1 284, júl: 1 053, august: 1 015, september: 683, október: 634, november: 645 a december: 586.
 • Približná sumárna hodnota práce vykonanej dobrovoľníkmi a expertmi na integráciu: 3 474 389,03 €**

**prepočet cez koeficient minimálnej mzdy 3,71 €

Parciálne vyjadrenie humanitárnej pomoci:

 • Objem potravinovej pomoci v sumárnej tonáži: 7 490,81 ton.
 • Objem materiálnej pomoci (šatstvo, deky, drogéria a iné) v sumárnej tonáži: 3 134,42 ton.
 • Objem poskytnutého zdravotníckeho materiálu v sumárnej tonáži: 400,06 ton.
 • Objem inej/všeobecnej pomoci v sumárnej tonáži: 96,95 ton.

Tlačová konferencia

Mediálne výstupy

SUMARIZÁCIA: FEBRUÁR – AUGUST 2022

Poslednú sumarizáciu dát sme robili za obdobie február 2022 až august 2022, ktorá poskytla tieto zistenia: 14.676 dobrovoľníkov odrobilo spolu neuveriteľných 359 893 hodín a 202 346 hodín v rámci činností na podporu integrácie, čo spolu predstavuje 562.239 hodín (na úrovni minimálnej mzdy 3,71 € je to spolu viac ako 2 mil. €). Finančné zbierky, ktoré zorganizoval neziskový sektor, dosiahli viac ako 15,5 mil. €. Humanitárna pomoc (potravinová a materiálna pomoc, zdravotnícky materiál a iné) pre Ukrajinu bola vo výške 8.463 ton, čo vo významnej miere presiahlo pomoc štátu. Neziskový sektor ukázal svoju silu, flexibilitu a schopnosť rýchlej reakcie a má byť na čo hrdý.

O expertkách a expertoch

""Miroslava Dujičová (02/509 44 984) – na Úrade splnomocnenca  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 venuje najmä podaktivite, ktorá spočíva v budovaní kapacít inštitúcií štátnej správy v oblasti participatívnych procesov a v analytickej činnosti spojenej s participatívnou tvorbou verejných politík. Získala doktorát z verejnej politiky na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, následne pracovala v štátnej správe, kde sa zameriavala hlavne na oblasť politiky mládeže a neformálneho vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni. Zároveň je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Future Generation Europe, ktorá sa zameriava na kariérno-poradenské projekty pre mladých ľudí a podporu ich aktívnej angažovanosti v spoločnosti. Skúsenosti má aj ako externá hodnotiteľka v programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. V rámci dlhoročnej práce s mládežou nabrala skúsenosti aj s témou participácie a preto jej cesta viedla práve na ÚSV ROS.

""Tatiana Vaníková (02/509 44 926) - Inžinierské štúdium absolvovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore ekonomika riadenia stavebníctva. Pracovné skúsenosti  v súkromnom aj štátnom sektore. V národnom projekte USV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík zodpovednosť za činnosť spojenú s implementáciou národného projektu. Zabezpečovanie monitorovacích prác na projekte, zber údajov pre monitoring realizovaných prác na projekte, nastavenie procesov monitoringu, kontrola pracovných výkazov pred odoslaním do ITMS v previazaní na platné zmluvné vzťahy. Príprava podkladov k priebežnému finančnému čerpaniu projektu. Skúsenosti v oblasti projektov nadobudnuté na Inštitúte práce a rodiny projekt Koordinačno–metodické centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie  financovaného  prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.

""Matej Miklian (02/509 44 984) - na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 venuje prierezovým činnostiam. V súčasnosti primárne obsahovo-procesnému zabezpečeniu a tvorbe novej verzie dokumentu "Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík". Absolvoval magisterské štúdium sociálno-politickej filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Navštevoval postgraduálne štúdium strategického managementu na Faculty of Social Sciences – Solvay Business school, Vrije Universiteit Brussel v Belgicku. Počas štúdia absolvoval odbornú stáž v kancelárii kvestora Európskeho parlamentu v Bruseli a taktiež odbornú stáž na odbore vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR. Má pracovné skúsenosti z Európskeho parlamentu v Bruseli, kde rok pracoval na generálnom sekretariáte a dlhoročnú prax vo verejnej správe. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v Nórsku (EEA Grants), Turecku (Erasmus+) či Francúzsku. V súčasnosti je ašpirantom rigorózneho konania na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.