Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Služby vo verejnom záujme

Priaznivejšie podmienky pre MNO pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme

Prečo sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti rozhodol venovať téme služieb vo verejnom záujme v previazaní na mimovládne neziskové organizácie a čo je cieľom podaktivity?

""Mimovládne neziskové organizácie plnia v spoločnosti niekoľko úloh. Jednou z nich je aj poskytovanie takých služieb, kde dopĺňajú alebo nahrádzajú služby, ktoré majú byť poskytované verejnou správou (štátnou správou či samosprávou). Z mnohých dôvodov môže byť poskytovanie týchto služieb štátom neefektívne a neadresné, pričom mimovládne neziskové organizácie vďaka skúsenostiam z terénu a z priameho kontaktu s občanmi vedia zabezpečiť ich vyššiu efektivitu a kvalitu. Mimovládne neziskové organizácie poskytujú služby tohto typu v sociálnej oblasti, zdravotníctve, v životnom prostredí, vo vzdelávaní a v mnohých ďalších oblastiach, ktoré zatiaľ nie sú na Slovensku dostatočne zmapované. Narážajú pri tom na legislatívne a ekonomické prekážky, resp. nerovnaké podmienky v porovnaní s inštitúciami verejnej správy. Musia sa spoliehať na rôzne zdroje financovania, čo vedie k nestabilite zabezpečovania a poskytovania služieb vo verejnom záujme.

Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu tejto situácie realizovaním podaktivity, v ktorej plánujeme podrobne analyzovať prostredie poskytovania služieb vo verejnom záujme. Našim cieľom je zrealizovať výskum, v ktorom identifikujeme a vyšpecifikujeme služby, v ktorých sa mimovládne neziskové organizácie vzájomne so štátom dopĺňajú alebo spolupracujú, prípadne v ktorých mimovládne neziskové organizácie nahrádzajú štát pri službách a úlohách, ktoré má v kompetencii. Zo získaných dát plánujeme vypracovať návrh verejnej politiky k právnej úprave financovania služieb vo verejnom záujme poskytovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami.

Náš cieľ budeme realizovať vytvorením metodiky, v ktorej budú jasne zadefinované jednotlivé výskumné fázy a spôsob práce s účastníkmi výskumných aktivít. Následne si ju prostredníctvom realizácie okrúhlych stolov s účastníkmi výskumu overíme, vylepšíme a na základe návrhov vypracujeme jej finálnu podobu, ktorú podrobne odprezentujeme predstaviteľom orgánov štátnej správy a mimovládnych neziskových organizácií. Tí budú mať následne čas na vyplnenie dotazníka, po ktorého vyhodnotení vytvoríme zoznam služieb vo verejnom záujme poskytovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami. Pre hlbšie pochopenie a vytvorenie kvalitnejšieho výstupu zrealizujeme cyklus odborných workshopov, kde sa zameriame na funkčnosť a nefunkčnosť vzťahov štátnej správy a mimovládnych neziskových organizácií pri zabezpečovaní, realizovaní a financovaní služieb vo verejnom záujme.

Na základe zozbieraných dát vypracujeme záverečnú analýzu, v ktorej poskytneme návrhy na zlepšenie s cieľom rozvoja služieb vo verejnom záujme poskytovaných mimovládnymi neziskovými organizáciami. Predstavíme v nej riziká, výzvy, spôsoby spolupráce mimovládnych neziskových organizácií a štátnej správy, taktiež aj stabilizáciu úloh mimovládnych neziskových organizácií a legitimáciu ich postavenia v oblasti poskytovania služieb vo verejnom záujme. Analýzu doplníme o zahraničné skúsenosti funkčných a inovatívnych modelov poskytovania služieb vo verejnom záujme prostredníctvom mimovládnych neziskových organizácií a štátnej správy a popíšeme ich možné využitie z hľadiska aktivít a financovania v podmienkach Slovenska. Pre lepšie pochopenie výskumných zistení a navrhnutých opatrení zrealizujeme odbornú konferenciu pre zástupcov z prostredia štátnej správy a mimovládnych neziskových organizácií. 

Kto všetko sa bude podieľať na realizácii podaktivity?

""Mária Milková – je odbornou garantkou v národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, ktorá zastrešuje v podaktivite 4 časť zameranú na mimovládne neziskové organizácie a služby vo verejnom záujme. Od roku 2009 pôsobí v štátnej správe, pričom na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pracuje od roku 2013. V rámci úradu zastrešuje agendu zameranú na rozvoj občianskej spoločnosti. V spolupráci s aktérmi občianskej spoločnosti vytvára podmienky pre optimálne nastavenie prostredia pre rozvoj a zdravé fungovanie občianskej spoločnosti. Zároveň koordinuje prípravu, implementáciu a hodnotenie strategického dokumentu úradu – Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2030 a jej jednotlivých akčných plánov. V rokoch 2017 – 2021 bola zodpovedná aj za prípravu a implementáciu národného projektu Výskum MNO, ktorého cieľom bolo získať dáta týkajúce sa socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku. V súčasnosti sa v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií výrazným spôsobom podieľa na príprave novely zákona o dobrovoľníctve.

""Michaela Ďurdíková – ukončila inžinierske štúdium v odbore Verejná ekonomika a správa na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v roku 2018. Štúdium v nej prehĺbilo záujem o správu vecí verejných a chuť sa aktívne podieľať na procese tvorby verejných politík. Od roku 2019 pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa venuje primárne téme financovania mimovládnych neziskových organizácií v rámci agendy rozvoja občianskej spoločnosti. Počas práce na úrade sa venovala oblasti poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu mimovládnym neziskovým organizáciám z pohľadu ich efektívnosti, účelnosti a transparentnosti. Aktuálne sa zaoberá témou získavania prostriedkov na všeobecne prospešné účely prostredníctvom verejných zbierok. V národnom projekte Participácia 2.0 je odbornou manažérkou podaktivity 4 zameranej na mimovládne neziskové organizácie a služby vo verejnom záujme.

""Veronika Zahorjan – analytička a výskumníčka, od roku 2016 pôsobila na Analyticko-metodickej jednotke Sekcie verejnej správy, neskôr na Inštitúte správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra, kde sa zameriavala na budovanie analytických kapacít, debyrokratizáciu, zavádzanie procesného manažmentu a meranie a vyhodnocovanie výkonnostných ukazovateľov či podporu pri tvorbe rôznych verejných politík. Pôsobí tiež na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja, kde sa venuje predmetom a témam spojeným najmä s ekonomikou verejného sektora a efektívnosťou verejnej správy. Spoluzakladala občianske združenie Dobrý úradník. Na úrade splnomocnenca sa venuje zefektívňovaniu spolupráce štátu a mimovládnych neziskových organizácií v oblasti poskytovania služieb vo verejnom záujme. Je spoluautorkou viacerých publikácií, spojených s analýzami na okresných úradoch, efektívnosťou verejnej správy, governance či slobodného prístupu k informáciám.

""Lucia Švecová – na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa venuje zefektívneniu spolupráce štátu a mimovládnych neziskových organizácií v poskytovaní služieb vo verejnom záujme.  Po ukončení štúdia sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave sa venovala problematike menšín, predovšetkým rómskej minorite ako projektová manažérka v občianskom združení Divé maky. Neskôr spolupracovala na rozvojových projektoch zameraných na pomoc presídlencom v Gruzínsku. V Centre vedecko-technických informácií SR ako projektová a monitoring manažérka mala na starosti tri národné projekty v oblasti vedy a inovácií.