Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Služby vo verejnom záujme

„Nie je povinnosťou verejnej správy zabezpečovať služby, ale zaistiť, aby boli poskytované.“ (Mario Cuomo)

Základné informácie

 • ""Zaradenie: podaktivita 1 – Participácia a ústredné orgány štátnej správy
 • Téma: služby vo verejnom záujme, zvyšovanie účasti MNO na tvorbe a implementácii verejných politík
 • Obdobie realizácie: február 2022 – november 2023
 • Experti a expertky zapojení do zberu dát: Mária Milková, Michaela Ďurdíková, Veronika Zahorjan, Lucia Švecová, Adriána Kováčová, Mária Murray Svidroňová, Katarína Vitališová
 • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Východiská

Verejná správa a mimovládne neziskové organizácie (MNO), realizujú činnosti a poskytujú služby, ktorých spoločným menovateľom je často verejný záujem. Do produkcie služieb vo verejnom záujme (t. j. verejné služby v oblastiach všeobecného záujmu), sa zapájajú aj MNO, čím v určitých oblastiach poskytovania služieb občanom dochádza k prekryvu kompetencií verejnej správy. Tento trend je možné pozorovať na všetkých úrovniach verejnej správy (národná, regionálna, lokálna). Ide o služby, kde dopĺňajú alebo nahrádzajú služby, ktoré majú byť poskytované verejnou správou (štátnou správou či samosprávou). Z mnohých dôvodov môže byť poskytovanie týchto služieb štátom, či samosprávou neefektívne a neadresné, pričom MNO vďaka skúsenostiam z terénu a z priameho kontaktu s občanmi vedia zabezpečiť ich vyššiu efektivitu a kvalitu. MNO poskytujú služby tohto typu v sociálnej oblasti, zdravotníctve, v životnom prostredí, vo vzdelávaní a v mnohých ďalších oblastiach, ktoré zatiaľ nie sú na Slovensku dostatočne zmapované.

Na aké problémy a prekážky v poskytovaní služieb vo verejnom záujme narážajú MNO?

V porovnaní s inštitúciami verejnej správy MNO narážajú na legislatívne a ekonomické prekážky, resp. nerovnaké podmienky financovania týchto služieb. Musia sa spoliehať na rôzne zdroje financovania, čo vedie k nestabilite zabezpečovania a poskytovania služieb vo verejnom záujme. Neudržateľnosť financovania konštatujú autori vo väčšine odborných publikácií, ktoré sa venujú v ostatných rokoch situácii neziskového sektora na Slovensku, ale aj v zahraničí, pričom sa často odvolávajú na legislatívu, ktorá nedokáže poskytnúť MNO, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú verejnú správu, dostatočnú oporu a motiváciu.

Zámery a ciele

Zlepšenie podmienok pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme považujeme za výhodné pre obe strany, verejnú správu i MNO, ako aj pre tretiu stranou, ktorou je občan a verejnosť, keďže umožní zabezpečenie a skvalitnenie služieb tam, kde štát alebo samospráva z objektívnych dôvodov nemôže alebo nedokáže pôsobiť. Na to, aby sa mohol tento vzťah ďalej rozvíjať, je potrebné reflektovať na pomenované výzvy či nedostatky (v legislatívnom prostredí, v oblasti financovania či budovania udržateľných kapacít).

Hlavný cieľ: participatívne zmapovať existujúci stav a podmienky pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme a následne participatívne navrhnúť opatrenia pre optimalizáciu podmienok a zlepšenie existujúcej situácie v oblasti poskytovania služieb vo verejnom so zámerom vniesť do praxe poskytovania týchto služieb princípy predvídateľnosti, transparentnosti, udržateľnosti a efektívnosti.

Špecifické ciele:

Štruktúra činností

 • spracovanie analýzy východiskového stavu, zameranú na legislatívne prostredie EÚ a SR,
 • mapovanie zahraničnej dobrej praxe,
 • výber troch pilotných oblastí (neformálne vzdelávanie, pomoc ľuďom bez domova a integrácia cudzincov),
 • zabezpečenie odbornej metodiky zberu dát v spolupráci s dodávateľom (Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave),
 • príprava a implementácia participatívneho zberu dát prostredníctvom realizácie:
  • rozhovorov na dotknutých ÚOŠS,
  • online dotazníkového prieskumu ( samospráva),
  • online dotazníkového prieskumu (MNO),
  • fokusových skupín (MNO, štátna správa a samospráva),
 • analýza zmlúv MNO s organizáciami verejného sektora evidované v Centrálnom registri zmlúv,
 • spracovanie predbežného vyhodnotenia zozbieraných dát dodávateľom - predbežná analýza,
 • spracovanie prípadových štúdií, zameraných na inovatívne nástroje financovania z verejných zdrojov v zahraničí,
 • realizácia druhej fázy participatívneho procesu:
  • otvorenie diskusie pri okrúhlych stoloch (MNO, štátna správa a samospráva, akadémia) s cieľom zabezpečenia odbornej konfrontácie s výsledkami výskumu,
  • realizácia cyklu expertných panelov, ktorých výsledkom sú podklady pre tvorbu legislatívneho návrhu a návrh legislatívnych zmien,
 • spracovanie legislatívneho návrhu,
 • vytvorenie príručky zameranej na spoluprácu / uzatváranie partnerstiev s neverejnými poskytovateľmi, ktorá bude slúžiť nie len pre MNO, ale aj pre verejnú správu.

Poznámka: chronológiu prác a informácie o detailnom priebehu realizácie nájdete TU.

Prečo sme zvolili participatívny prístup?

Participatívnym prístup nám pomôže podporiť proces:

 • otvorenia odbornej diskusie a rozšírenia priestoru pre zapojenie relevantného spektra aktérov,
 • vzájomného pochopenia a akceptácie záujmov a potrieb subjektov verejnej správy a MNO,
 • zmeny naratívu smerom od princípu konkurencie k partnerstvu pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme verejným/neverejným poskytovateľom,
 • zabezpečenia vstupov, potrebných pre definovanie služieb vo verejnom záujme a nastavenia finančných mechanizmov pre jednotlivé služby vychádzajúce zo všeobecne prospešných oblastí,
 • vytvorenia akceptovateľného návrhu na zmenu legislatívy a príručky kontrahovania, ktorá bude vychádzať z potrieb existujúcej aplikačnej praxe.

Participatívny proces a jeho harmonogram

Participatívny proces sa realizuje v období od február 2022 – október 2023, zabezpečuje participáciu na expertnej, stakeholderskej aj občianskej úrovni. Vytvára priestor pre konzultovanie a spolutvorbu. Viac informácií o cieľoch, aktéroch a fázach participatívneho procesu, ako aj o možnostiach ako sa zapojiť do procesu tvorby, nájdete v dokumente Návrh participatívneho procesu zberu dát pre analýzu služieb vo verejnom záujme a tvorby odporúčaní pre zmenu legislatívy a model ich financovania, alebo v našej novovytvorenej sekcii – plánované a realizované participatívne procesy/služby vo verejnom záujme, v ktorej informujeme o jeho priebehu.

Očakávané výstupy

 • spracovaná analýza východiskového stavu poskytovania služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje so subjektami VS,
 • spracovaná metodika zberu dát,
 • spracovaná predbežná správa k stavu poskytovania služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje so subjektami VS,
 • spracovaná záverečná analýza stavu poskytovania služieb, v ktorých MNO nahrádza, dopĺňa alebo spolupracuje so subjektami VS,
 • spracovaný návrh optimalizácie a štandardizácie služieb vo verejnom záujme,
  • legislatívny zámer k službám vo verejnom záujme,
  • príručka k typom spolupráce verejnej správy a MNO v oblasti poskytovania služieb vo verejnom záujme.

S kým spolupracujeme na príprave analýzy služieb vo verejnom záujme?

Na základe výsledkov verejného obstarávania sme uzatvorili spoluprácu s Ústavom verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Predmetom dodávateľskej služby bude odborná metodika zberu dát, predbežné spracovanie dát z dotazníkového prieskumu a fókusových skupín a  záverečná správa k poskytovaniu služieb vo verejnom záujme v SR verejnou správou a MNO.

 • Autori a utorky metodiky: Emília Sičáková-Beblavá a Zuzana Polačková
 • Recenzent: Michal Sedlačko

Kontakt

Mária Milková (+421 2 509 44 981)

Ďalšie relevantné výstupy k téme